Haber Detayı
05 Mart 2021 - Cuma 08:17 Bu haber 5024 kez okundu
 
ihale tarihinden sonra geçici teminat mektubu güncellenebilir mi?
Karar No : 2021/UY.II-486
GEÇİCİ TEMİNAT Haberi
ihale tarihinden sonra geçici teminat mektubu güncellenebilir mi?

12.01.2021 tarihinde EKAP üzerinden kendilerine tebliğ edilen ihale komisyonu kararında; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi İMR Gıd. Tar. Hay. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik eden belgelerin sunulması için son teslim günü olan 08.01.2021 tarihinde ilgili geçici teminat mektubunu ve “4734 sayılı kanunun 34.maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz” ibaresini içeren anılan teminat mektubuna ait banka tarafından düzenlenmiş güncelleme yazısını idareye sunduğu belirtilerek bahse konu istekliye ait geçici teminat mektubunun idarece uygun bulunduğunun ifade edildiği, ancak ihale tarihinden önce ilgili banka tarafından anılan istekli adına düzenlenen geçici teminat mektubunda söz konusu ibarenin yer almadığı, diğer bir ifadeyle; ihale tarihinden önce düzenlenmiş geçici teminat mektubunun ihale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun olmadığı, ihale tarihinden sonra ilgili banka tarafından verilen bahse konu ibarenin eklendiğine ilişkin güncelleme yazısının idarece kabul edilmesinin, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu, bu sebeple söz konusu geçici teminat mektubunun idarece uygun kabul edilmemesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde; 30.12.2020 tarihinde elektronik ortamda gerçekleştirilen başvuruya konu ihaleye 6 isteklinin e-teklif verdiği, 05.01.2021 tarihinde idarece EKAP üzerinden İMR Gıd. Tar. Hay. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.ye ve Onur Bakır’a yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgileri tevsik eden belgelerin 08.01.2021 tarihine kadar sunulmasına ilişkin yazının tebliğ edildiği, 12.01.2021 onay tarihli ihale komisyonu kararıyla, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin İMR Gıd. Tar. Hay. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan avantajlı ikinci teklif sahibinin ise Onur Bakır olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

İMR Gıd. Tar. Hay. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu yeterlik bilgileri tablosunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubu satırında, 29.12.2020 tarihli ve 0214MW002126 sayılı Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından düzenlenmiş geçerlilik tarihi 28.07.2021 olan 40.000 TL tutarlı geçici teminat mektubunu beyan ettiği görülmüştür.

 

Anılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilgi ve belgelerin tevsiki için idareye sunduğu belgeler kapsamındaki geçici teminat mektubu incelendiğinde; 29.12.2020 tarihli ve 0214MW002126 referans numaralı T.C. Halk Bankası A.Ş. tarafından ilgili ihalenin adı belirtilerek düzenlenen geçici teminat mektubunun sunulduğu, söz konusu teminat mektubunda belirtilen mektubun geçerlilik süresinin ve tutarının, anılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilgiler ile uyumlu olduğu, anılan isteklice söz konuşu geçici teminat mektubuna ek olarak bahse konu banka tarafından 08.01.2021 tarihinde düzenlenen belgenin de sunulduğu, söz konusu belgede “ İMR Gıd. Tar. Hay. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. lehine verdiğimiz 29.12.2020 tarih 0214-MW002126 No’lu 40.000,00 TL (YALNIZ KIRKBİN TÜRK LİRASI) geçici teminat mektubumuzun vadesi, diğer hususlar aynı kalmak şartıyla; mektubumuzun sonuna “4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ibaresi eklenmiştir. …” ifadelerine yer verildiği, anılan belgenin ve geçici teminat mektubunun isteklice 08.01.2021 tarihinde idareye sunulduğunun ilgili idarece tutanak altına alındığı ve anılan tutanağın idari personel tarafından imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuata hükümlerinden; geçici teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan standart formlara uygun olması gerektiği, standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuplarının geçerli kabul edilmeyeceği, elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine isteklilerce sunulacağı anlaşılmaktadır.

 

Yapılan tespitler çerçevesinde; bahse konu isteklice e-teklifi kapsamında sunulan yeterlik bilgileri tablosunda Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunun beyan edildiği, idarece, anılan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak değerlendirilmesi nedeniyle, söz konusu teminat mektubunun 08.01.2021 tarihine kadar taraflarına sunulmasının istendiği, bu kapsamda; anılan isteklice yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen geçici teminat mektubunun ve ek olarak, 08.01.2021 tarihli teminat mektubunun güncellendiğine ilişkin ilgili banka tarafından düzenlenen yazının idareye sunulduğu, ilgili banka tarafından düzenlenen güncelleme yazısında 29.12.2020 tarihli geçici teminat mektubunun “4734 sayılı kanunun 34.maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz” ibaresi eklenerek güncellendiğinin ifade edildiği anlaşılmıştır. Bununla birlikte; başvuruya konu edilen isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği geçici teminat mektubu incelendiğinde; anılan teminat mektubunun ilk haliyle standart forma uygun olmadığı, başka bir ifadeyle; tekliflerin sunulması aşamasında geçerli olmayan bir geçici teminat mektubu beyan eden isteklinin, daha sonra idareye bilgi ve belgelerin tevsiki kapsamında sunduğu geçici teminat mektubuna ilişkin güncelleme yazısı ile söz konusu teminat mektubunu usulüne uygun hale getiremeyeceği, bu manada, idarece isteklinin sadece yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği ilgili geçici teminat mektubu üzerinden değerlendirme yapılması gerektiği anlaşıldığından; idarece söz konusu geçici teminat mektubunun usulüne uygun kabul edilmesi yönündeki işleminin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılarak, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

Kaynak: (E-İhale) - Elektironik İhale Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı