Haber Detayı
25 Ocak 2021 - Pazartesi 10:38 Bu haber 4645 kez okundu
 
ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerini sunma zorunlumu?
Karar No : 2020/UH.II-2187
TİCARET SİCİL GAZETESİ Haberi
ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerini sunma zorunlumu?

İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği,

 

 

 

Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

29.06.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Hükmi şahısların ehliyeti” başlıklı 137’nci maddesinde “Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilirler.” hükmü bulunmakta iken, anılan Kanun’un 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığı, yeni Kanun’un “Tüzel kişilik ve ehliyet” başlıklı 125’inci maddesinin ikinci fıkrasında ise önceki Kanun’un aksine “Ticaret şirketleri, Türk Medeni Kanunu’nun 48’inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır.” hükmünün getirildiği görülmektedir.


Dolayısıyla 6102 sayılı Kanunla ultra vires (yetki aşımı) ilkesinin kaldırılmasıyla ticaret şirketlerinin, ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet konuları dışında da bütün haklardan yararlanıp, borçları üstlenebilmeleri bakımından Türk Ticaret Kanunu açısından herhangi bir engelin kalmadığı anlaşılmaktadır.

 

             Ancak Türk Ticaret Kanunu’na göre özel kanun niteliğini taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabilecek “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” olarak tanımlanmıştır. Bu bakımdan, ihale konusu alanda faaliyet gösterme şartı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 125’inci maddesi uyarınca kanuni istisna niteliğindedir.


Anılan mevzuat hükmü uyarınca, istekli olabilecek sıfatını kazanmak için ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanan kişi ya da kuruluşların öncelikle bu şartı sağlamaları gerekmektedir.

Başvuruya konu uyuşmazlık kapsamında Türk Ticaret Kanunu’ndaki genel düzenleme yerine özel kanun niteliği taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki düzenlemenin esas alınması ve istekli olabilecekler için geçerli olan ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi şartının isteklilerce de öncelikle sağlanması gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat hükümlerinde isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğinin tevsikine ilişkin bir belge istenilmediği, zira kural olarak isteklilerin ihale konusu iş ile iştigal ettikleri kabulünün bulunduğu, isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerini sunma zorunlulukları bulunmamakla birlikte, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerinde şirketin faaliyet alanına ilişkin inceleme yapılabileceği anlaşılmıştır.  

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler arasında yer alan 20.07.2010 tarihli ve 7610 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde şirket kuruluş ana sözleşmesine yer verildiği, söz konusu ana sözleşmenin 3.3’üncü maddesinde “Şirket konusu ile alakalı yurt içinde veya yurt dışında her türlü yük ve yolcu taşımacılığı yapmak. Bununla alakalı her türlü okul, fabrika, yolcu ve diğer servisleri kurmak ve işletmek. Otobüs terminali işletmeciliği yapmak veya yaptırmak. Gerek kiralık gerekse kendi bünyesindeki büyük veya küçük araçlarla şehir içi veya şehirlerarası turlar düzenlemek, yük ve yolcu taşımacılığı yapmak veya yaptırmak” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

 

            Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler arasında yer alan 19.01.2018  tarihli ve 9498 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tadil edilmiş şirket ana sözleşmesine yer verildiği, söz konusu ana sözleşmenin “Taşımacılık” başlığı altında yer alan? 3’üncü maddesinde “ A. İnsan mal ve eşyanın, kara, hava, deniz ve demiryolu ile yurt içi ve yurt dışı Özel ve Tüzel kurum ve kuruluşların işçi ve öğrenci taşıma servislerini taşımacılığını ve komisyonculuğunu yapmak… E. Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü yolcu ve yük taşımacılığı…” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

 

            Başvuruya konu ihale konusu işin “Personel Taşıma Hizmeti Alımı” olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği 20.07.2010 tarihli ve 7610 sayılı Ticaret Sicil Gazetesindeki bilgilerden, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ise 19.01.2018 tarihli ve 9498 sayılı Ticaret Sicil Gazetesindeki bilgilerden ihale konusu alanda faaliyet gösterdikleri anlaşıldığından, başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı