Haber Detayı
09 Aralık 2020 - Çarşamba 14:43 Bu haber 20791 kez okundu
 
İhale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini belirlemek zorunda mı?
Karar No : 2020/UH.I-1882
İHALE KARARLARI Haberi
İhale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini belirlemek zorunda mı?

Şikâyete konu ihalenin 1’i’nci kısmının, Bircan Temizlik ve Yemek Hizmetleri Turizm İnşaat Nakliyat Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı ancak söz konusu ihalede birden fazla geçerli teklif bulunmasına rağmen ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmediği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanamaması durumunda ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile Kanun’da belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalanabileceği düzenlendiğinden ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmesinin önem arz ettiği,

Kamu İhale Kurulunun 16.09.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1531 sayılı kararından sonra ihalenin 1. kısmına ilişkin olarak, tekliflerinin geçerli teklifler arasında ikinci sırada yer aldığı, dolayısıyla  tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi gerektiği,

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir…” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 40’ıncı maddesinden, ihale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit ettirilmesi gerektiği, aynı Kanun’un 44’üncü maddesinden ise, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile sözleşme imzalanamaması durumunda, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeye davet edilebileceği anlaşılmaktadır.

 

İhale komisyonunun 24.09.2020 tarihli kararında, açık ihale usulüyle e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen “2020-2021-2022-2023 Yılları Malzemeli Yemeklerin Hazırlanması, Pişirilmesi, Dağıtımı ve Sunumu ile Yemek Öncesi ve Sonrası Temizliğine Yönelik Hizmet Alımı İhalesi”ne toplam 28 isteklinin, söz konusu ihalenin şikâyete konu 1’inci kısmına ise 17 isteklinin teklif verdiği, ihalenin Bircan Temizlik ve Yemek Hizmetleri Turizm İnşaat Nakliyat Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmediği görülmüştür.

 

Kamu ihale mevzuatında ihale komisyonunun ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirleme zorunluluğunu gerektirecek emredici bir hükmün bulunmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmesinin ihale komisyonunun takdirinde olduğu, ihale komisyonu kararının ihale yetkilisinin onaylaması ile geçerlilik kazanacağı, ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmiş olması halinde dahi bu teklifinin ihale yetkilisince uygun görülmesi halinde sözleşme imzalanacak teklif olabileceği, dolayısıyla ihale yetkilisince onaylanan ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmemiş olmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Kaynak: Editör: Fatma KARAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı