Haber Detayı
21 Aralık 2020 - Pazartesi 17:21 Bu haber 11976 kez okundu
 
İhale kapsamında çalışan personele yol ücretine fiyat farkı verilmesi gerekir mi?
Karar No : 2020/UH.II-2017
YEMEK İHALELERİ Haberi
İhale kapsamında çalışan personele yol ücretine fiyat farkı verilmesi gerekir mi?

3) Birim fiyat teklif cetvelinde yol ücreti için ayrı satır açılmasına rağmen İdari Şartname’nin 46.1.1’inci maddesinde yol ücretine ilişkin fiyat farkı verilmeyeceğinin düzenlendiği, söz konusu hususun mevzuata aykırı olduğu, 2020 yılı Şubat ayında İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine 35 oranında zam yapıldığı, sözleşmenin uygulanacağı 2021 yılında yol ücretlerine gelecek artışın öngörülememesi nedeniyle fiyat farkı verilmesi gerektiği,

 
 

Başvuru sahibinin 3’ncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımlarında fiyat farkı” başlıklı 81’inci maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “İşçilik maliyetlerindeki değişiklik” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırılan işçinin idari şartnameye göre ihale tarihi itibarıyla hesaplanan brüt maliyeti ile uygulama ayındaki brüt maliyeti arasındaki fark, 5 inci madde uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.

(2) İhale dokümanında sözleşme kapsamında çalıştırılacak personele brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası oranında ücret ödenmesi öngörülmüş ise, uygulama ayında fiilen ödenen ücret üzerinden fiyat farkına esas olacak brüt maliyet bulunur ve fiyat farkı, bu maliyete asgari ücretteki brüt artış oranı uygulanarak hesaplanır.  Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma ücretiyle ilgili olarak bu fıkraya göre belirlenen ücret esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesine ait 39 no’lu dipnotta “(1) İdarenin fiyat farkı hesaplanmasını öngörmesi halinde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

     ‘46.1.İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.’

     (2) İdarenin fiyat farkı hesaplanmasını öngörmemesi halinde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

   ‘46.1.İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” açıklamaları,

 

40 no’lu dipnotta ise “(1) 46.1. maddesinde fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi halinde 46.1.1. maddesi, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak idare tarafından düzenlenecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

İşe ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, vergi, resim ve harç giderlerinin tümü isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Bu İhale Kapsamına Toplam 62 Personel Çalıştırılacaktır. Personelerin Ücretleri Sgp Dahil Aşağıdaki Oranlarda Belirlenecektir.

1-) Gıda Mühendisi veya Diyetisyen(Brüt asgari ücretin 160 fazlası) 2 Kişi

2-) Aşçı Başı (Brüt asgari ücretin 105 fazlası) 1 Kişi

3-) Aşçı (Brüt asgari ücretin 70 fazlası) 4 Kişi

4-) Aşçı Yardımcısı (Brüt asgari ücretin 40 fazlası) 7 Kişi

5-) Servis Elemanı (Brüt asgari ücretin 15 fazlası) 31 Kişi

6-) Bulaşıkçı (Brüt asgari ücretin 15 fazlası) 10 Kişi

7-) Meydancı (Brüt asgari ücretin 15 fazlası) 2 Kişi

8-) Depo Sorumlusu (Brüt asgari ücretin 15 fazlası) 1 Kişi

9-) Kasap (Brüt asgari ücretin 60 fazlası) 1 Kşi

10-) Şoför (Brüt asgari ücretin 15 fazlası) 1 Kişi

11-) Engelli Personel Servis Elamı (Brüt asgari ücretin 15 fazlası) 2 Kişi

Resmi Tatilde Çalıştırılacak Personeller

1-) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Diyetisyen veya Gıda Mühendisi /Brüt Asgari Ücretin 160 Fazlası/ 1 Kişi*15,5 Gün) 15, 5 Gün

2-) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Aşçı/ Brüt Asgari Ücretin 70 Fazlası/1 Kişi*15,5 Gün) 15,5 Gün

3-) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Aşçı Yardımcısı Brüt Asgari Ücretin 40 Fazlası/4 Kişi*15,5 Gün) 62 Gün

4-) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Servis Elamanı Brüt Asgari Ücretin 15 Fazlası/20 Kişi*15,5 Gün) 310Gün

5-) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Bulaşıkçı Brüt Asgari Ücretin 15 Fazlası/3 Kişi*15,5 Gün) 46,5Gün

6-) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Meydancı Brüt Asgari Ücretin 15 Fazlası/1 Kişi*15,5 Gün) 15,5 Gün

7-) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri(Şoför Brüt Asgari Ücretin 15 Fazlası/1 Kişi*15,5 Gün) 15,5 Gün

Yol Giderleri

Çalışan Personellerin yol ihtiyacı isteklilerce ayni olarak aylık 26 gün üzerinden gidiş-dönüş olmak üzere 26x2=52 tam bilet/Anonim Kart (personele ait Anonim Kart'lara gidiş dönüş 52 tam bilet/basım karşılığı bedel üzerinden yükleme yapılması) şeklinde hesaplanacak olup, teklif fiyata K.D.V hariç olarak dahil edilecektir. İstekliler tekliflerinde kart bedeli öngörmeyecek olup, personellerin kartları kullanılacaktır. Yol ihtiyacı 2  Engelli Personel hariç toplam 60 Kişi üzerinden (60 Kişi *12 Ay=720) hesaplanacaktır.

Yemek Giderleri

Çalışan personellerin yemek ihtiyacı hastaneden çıkan yemekten bedelsiz olarak, turnike sisteminden kart basmak suretiyle hastane tarafından karşılanacaktır.(Personellere kartlar idare tarafından ücretsiz verileceketir) İstekliler tekliflerinde çalışanların yemek ihtiyaçları için bir bedel ön görmeyeceklerdir.

Ayrıca: Hizmetin yerine getirilmesine ilişkin; makine, araç, gereç,  ekipman, demirbaşlar ile bakım-onarımları, personel giyimi, işçilik,elektrik, su doğalgaz, ilaçlama, temizlik ve sarf malzeme , yemek taşıma ve araç yakıtı , eğitim, analiz/tahlil ve benzeri gibi tüm giderler teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı resmi gazetede yayınlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6.maddesi (Fiyat farkı hesabına) göre fiyat farkı hesaplanacaktır. Yol ücreti için fiyat farkı hesaplanmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin “Hizmetin Tanımı” başlıklı 1’inci maddesinde “Haseki Hastanesi yatan hasta ve refakatçiler ile personeli için resmi tatil günleri dâhil her gün gerekli sayıda sabah; normal ve diyet kahvaltı, öğle ve akşam; normal ve diyet yemekleri ile tanımlı saatlerde hasta ara öğünlerinin ve nöbetçi personele gece verilen kahvaltının malzeme dahil hazırlanıp pişirilerek, servis yapılacak noktalara nakli, dağıtımı ve dağıtım sonrası hizmetleri (kliniklerde boş tepsilerin toplanması, mutfakta, yemekhanelerde ve kliniklerdeki kat ofislerinde bulaşıkların yıkanması, kurulanması, yerleştirilmesi, kullanılan tüm alanların temizliği - dezenfeksiyonu) kapsar.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Personelin Nitelikleri, İş Tanımı” başlıklı 2.2.1’inci maddesinde “… Yol Giderleri: Yüklenici Firma tarafından Çalışan Personelin yol ihtiyacı ayni olarak aylık 26 gün üzerinden gidiş-dönüş olmak üzere 26x2 = 52 tam bilet/Anonim Kart (personele ait Anonim Kart'lara gidiş dönüş 52 tam bilet/basım karşılığı bedel üzerinden yükleme yapılması) şeklinde karşılanacaktır. Tüm personel için aylık çalışma ve yıllık eğitim planları oluşturulup idare kontrol teşkilatı tarafından onaylanacaktır. Personelin çalışma saatleri ve yerleri kontrol teşkilatının onayı alınmadan değiştirilmeyecektir. Yüklenici Firma personelin işten ayrılması durumunda; 1 gün içinde aynı vasıfta yeni eleman bulup çalıştırmak zorundadır. Yüklenici; İşten çıkaracağı personeli en az 1 iş günü öncesinden yazılı olarak idareye bildirmekle yükümlüdür. Personelin çalışma saati 4857 sayılı iş kanununa göre haftalık 45 saattir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2021; işi bitirme tarihi 31.12.2021” düzenlemesi,

 

Aynı Tasarı’nın “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14’üncü maddesinde “14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır. 31.08.2013 tarih ve 28751 sayısılı resmi gazetede yayınlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6.maddesi (Fiyat farkı hesabına) göre fiyat farkı hesaplanacaktır. Yol ücreti için fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Ayrıca, ihale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelinin İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesine benzer şekilde düzenlendiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan maddesi gereğince fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gereken ihalelerin, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımları olarak belirlendiği görülmektedir.

 

İşe ait ihale dokümanının personele ilişkin sayı ve niteliklerinin belirlendiği maddelerinde, personelin pozisyonu ile belirlenen dönemlerde çalıştırılacak asgari personel sayılarına yer verildiği, ihale konusu iş kapsamında sabah, öğle ve akşam yemeğinin verileceği, ihale konusu işin 12 ay süreli malzemeli yemek alımı olduğu, işin kapsamında yemek ve yemekhane hizmetlerinin yürütülebilmesi için toplam 62 personel çalıştırılacağı, söz konusu 62 personelin haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı, engelli personel haricindeki 60 personele yol ücretinin ayni olarak aylık 26 gün üzerinden gidiş-dönüş olmak üzere 52 tam bilet/basım karşılığı bedel üzerinden yükleme yapılarak ödeneceği, söz konusu hususa ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde satır açıldığı tespit edilmiştir.

 

Bu kapsamda İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde şikâyete konu ihalenin işçilik dışındaki kalemler için fiyat farkı hesaplanmayacağı, işçilik kaleminde ise yürürlükteki asgari ücrete gelen fiyat farkı üzerinden fiyat farkı hesaplamasının yapılacağı görülmüş olup, söz konusu düzenlemenin yukarıda aktarılan mevzuat açıklamalarına aykırı olmadığı ve söz konusu hususun tereddüt oluşturmadığı görülmüş olup, ayrıca ihale dokümanında istekliler tarafından yürürlükte bulunan tam bilet ücreti üzerinden artış öngörülerek hesaplama yapılmasını engelleyecek bir hususun da bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Fatma KARAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı