Haber Detayı
23 Ekim 2020 - Cuma 13:06 Bu haber 1686 kez okundu
 
İdari şartnamede fiyat farkı ödemesi hususunda çelişki bulunması
Karar No : 2020/UH.I-1681
İPTAL KARARLARI Haberi
İdari şartnamede fiyat farkı ödemesi hususunda çelişki bulunması

İdari Şartname’nin 25.2’inci maddesinden aynı Şartname’nin 25.1 maddesinde yer alan gider kalemlerinde herhangi bir artış veya fark olması durumunda, teklifin bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği, yüklenicinin herhangi bir hak talebinde bulunamayacağının anlaşıldığı, birim fiyat teklif cetvelinde her bir kısımda ayrı olmak üzere işçilik gideri için ayrı satır açılarak ayrı bir iş kalemi olarak belirlendiği, dolayısıyla işçilik için ayrıca fiyat teklifi verilmesi gerektiği, İdari Şartname’nin 46’ncı maddesindeki düzenleme ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde asgari ücretin artması durumunda çalıştırılacak olan işçilere güncel asgari ücret veya asgari ücretin fazlası oranında ücret ödeneceğinin anlaşıldığı, İdari Şartname’nin  25’nci maddesi ve 46’ncı maddesi düzenlemelerinin çalıştırılacak personelin ücretlerinde artış olması durumunda artışın yükleniciye ödenip ödenmeyeceği hususunda çelişkili olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın amacının, anılan Kanun kapsamındaki idareler tarafından sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkı hesabına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi olduğu, Esaslar’ın 5’inci maddesinde “Sağlık Uygulama Tebliği’nde fiyatları belli olan teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında”, “elektronik haberleşme hizmeti alımlarında” ve “diğer hizmet alımlarında” fiyat farkı hesabının nasıl yapılacağını gösteren formüllerin düzenlendiği, “Pn” katsayısının fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile a1, a2, b1, b2 ve c değerlerinin ağırlık oranlarını temsil eden katsayıların “diğer hizmet alımları” için fiyat farkı hesabı formülüne uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısı olduğu, anılan katsayı içerisinde yer alan;

 

a1’in haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden ve Esaslar’ın 6’ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanan sabit bir katsayıyı,

 

a2’nin haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

 

b1’in akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

 

b2’nin malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

 

c’nin makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı ifade ettiği, katsayıların toplamının bire eşit olacak şekilde belirleneceği,

 

Öte yandan, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesinin zorunlu olduğu, bu çerçevede, idari şartname ile sözleşmelere, sadece Esaslar’ın 6’ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağına dair hüküm konulabileceği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde ve Sözleşme Tasarısı’nın 14’üncü maddesinde fiyat farkına ilişkin olarak “SADECE İŞÇİLİK İçin 31.08.2013 tarih ve 2013/5215 karar sayısı ile resmi gazetede yayınlanan ve 29/11/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan kararnameye istinaden, 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre ihale edilen hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkına ilişkin esasların 6.maddesi (fiyat farkı hesabına) göre fiyat farkı hesaplanacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, anılan maddelerde fiyat farkına ilişkin olarak başka bir ayrıntıya yer verilmediği görülmüştür.

 

Bu itibarla, İdari Şartname’nin 46’ncı maddesi ve Sözleşme Tasarısı’nın 14’üncü maddesi düzenlemelerinden ihale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında sadece işçilik girdilerine fiyat farkı verileceğinin anlaşılacağı, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında, İdari Şartname ile Sözleşmeler’e, sadece Esaslar’ın 6’ncı maddesine göre fiyat farkı verileceğine dair hüküm konulabileceği, şikâyete konu ihaleyi gerçekleştiren idarece bu yönde bir irade sergilenmesi durumunda, Esaslar’ın 6’ncı maddesine göre fiyat farkı verileceğini ifade eden bir düzenlemeye yer verilmesi gerektiği,

 

Diğer taraftan, İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesinde Tip İdari Şartname’ye aykırı şekilde, işçilik gideri de dahil olmak üzere, ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri haricindeki giderlere yer verildiği, bu kapsamda 25.1’inci maddeye atıf yapan 25.2’nci madde uyarınca bu giderlere ilişkin olarak artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde yükleniciye bunlara ilişkin ödeme yapılamayacağı sonucunun ortaya çıktığı, İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde yürürlükteki fiyat farkı kararnamesine göre sadece işçilik gideri için fiyat farkı verileceğinin düzenlendiği, bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde işçilik gider kaleminde meydana gelecek artışların yükleniciye ödenip ödenmeyeceği konusunda farklı düzenleme ve açıklamaların bulunduğu, dolayısıyla yukarıda aktarılan hususların isteklileri tereddüte düşürebilecek nitelikte olduğu ve isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını engelleyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olduğu soncuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Kaynak: (Yemek) - Yemek ihale Kararları Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı