Haber Detayı
03 Ağustos 2020 - Pazartesi 10:47 Bu haber 7352 kez okundu
 
İdari Şartname ve Teknik Şartname arasındaki uyuşmazlıklar bulunması nedeniyle rekabet ortamı oluşmadığı gerekçe gösterilerek ihale iptal edilebilir mi?
Karar No : 2020/UH.II-1271
İPTAL KARARLARI Haberi
İdari Şartname ve Teknik Şartname arasındaki uyuşmazlıklar bulunması nedeniyle rekabet ortamı oluşmadığı gerekçe gösterilerek ihale iptal edilebilir mi?

itirazen şikayete konu ihalenin idarece İdari Şartname ve Teknik Şartname arasındaki uyuşmazlıklar bulunması nedeniyle rekabet ortamı oluşmadığı…” gerekçesiyle iptal edildiği fakat anılan Şartnameler arasında ihalenin iptal edilmesine gerekçe olacak kadar nasıl bir uyumsuzluk bulunduğunun, bu uyuşmazlıkların ihalede rekabet ortamını nasıl engellediğinin belirtilmediği,  kamu yararı ve verimlilik ilkesine hangi şekilde aykırılık oluşturduğunun açıklanmadığı, ihalede doküman indiren sayısı ve teklif veren sayısına bakıldığında rekabet ortamının oluştuğunun açık olduğu, dolayısıyla söz konusu ihalenin iptali kararının idarenin takdir yetkisi çerçevesinde değerlendirilemeyeceği iddialarına yer verilmiştir.

 

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

Bahse konu ihalede 65 adet ihale dokümanı alındığı, 28.05.2020 tarihinde yapılan ihaleye 24 isteklinin katıldığı, ihalenin 1’inci kısmında (Gümüşhane Devlet Hastanesi) 18 adet geçerli teklif sahibi istekli bulunduğu, 2’nci kısmında ise (Şiran Devlet Hastanesi) 8 adet geçerli teklif sahibi istekli bulunduğu,

 

İdare tarafından 12.06.2020 tarihinde alınan ihale komisyonu kararı ile “İhale komisyonumuz 5 asıl üyesi ile ihale tarih ve saatinde ihale toplantı odasında toplanmıştır. İhale için 65 isteklinin ihale dokümanını EKAP üzerinden indirdiği, 24 isteklinin teklif zarfı teslim ettiği görülmüştür.

Teklif zarflarının dış kısımları incelenmiş, katılımcı 22 isteklinin teklif zarflarının dış kısmının 4734 sayılı kanunun 30 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen tarife uygun şekilde hazırlandığı görülmüştür. 2 isteklinin de zarfları açık teslim ettiği ve 1 isteklinin ise dokümanı indirmediği görülmüş olup değerlendirmeye alınmamışlardır. Yaklaşık maliyet ilan edilmiş ve isteklilerin teklif ettikleri fiyatlar okunduktan sonra zarf açma ve belge kontrol tutanağı düzenlenmiştir. İhale EKAP üzerinden teklif değerlendirme yapılmış, birinci oturum kaydedildikten sonra yasaklılık teyitleri yapılmış ve yasaklı istekli olmadığı görülmüştür.

İkinci oturumda yapılan ayrıntılı inceleme sonucunda ihalenin l. ve 2. kısımlarında idari şartname ile teknik şartname arasındaki uyuşmazlıklardan dolayı rekabet ortamının oluşmadığından kamu yararı ve kaynakların etkin kullanılması ilkesi göz önüne alınarak ihalenin l.ve 2. Kısımları için 4734 sayılı kamu ihale kanunun 39. maddesi uyarınca komisyonumuzca bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edilmesine ve harcama yetkisinin onayına sunulmasına
   Oybirliği ile karar verilmiştir.” 
ifadelerine yer verilerek “Tüm tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edilmesine ” karar verildiği ve söz konusu kararın ihale yetkilisi tarafından onaylandığı görülmüştür.

 

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda yer verilen hükümlerinden, Kanun’un beşinci maddesinde belirtilen temel ilkelere uygun olmayan durumların tespiti halinde, ihalede verilmiş tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme hususunda idareye takdir yetkisi tanındığı görülmektedir. Ancak bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır. Dolayısıyla idarelerin ihalenin iptaline dair aldığı kararların gerekçelerini somut şekilde ortaya koyması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

  İtirazen şikayete konu ihalede ilk ihale tarihi olan 20.05.2020 tarihinden önce İdari Şartname ve Teknik Şartname düzenlemelerine yönelik yapılan şikayet başvuruları sonucunda idare tarafından zeyilname düzenlendiği, anılan zeyilnamenin tüm istekli olabileceklere 08.05.2020 ve 15.05.2020 tarihlerinde EKAP üzerinden tebliğ edildiği ve zeyilname yapılması sonucu ihale tarihinin 28.05.2020 olarak değiştirildiği görülmüştür.

 

  Kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemelerden, idarelerin yapmış oldukları ihaleleri iptal etme yetkisinin bulunduğu, ancak ihalenin iptali noktasında idarelerin sahip olduğu takdir yetkisinin sınırsız olmadığı; şöyle ki, idarelerin sahip olduğu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. İhalenin iptal edilmesine  ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesinde takdir yetkisinin, gerekçe belirtilmek suretiyle kullanımı bu işlemin hukuka uygunluğu noktasında önem arz etmekte olup, anılan Kanun’da ihalenin iptal edilmesi durumunda isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılması gerektiğine işaret edilmiştir.

 

  İhale komisyonu kararında ihalenin iptal edilme gerekçesi olarak “İdari Şartname ile Teknik Şartname arasındaki uyuşmazlıklardan dolayı rekabet ortamının oluşmadığından…” ifadelerine yer verildiği fakat anılan uyumsuzlukların neler olduğu ve ihaleye teklif verecek isteklileri hangi hususlarda tereddüde düşürebileceğine ilişkin somut olarak herhangi bir açıklamada bulunulmadığı görülmüştür.

 

Söz konusu gerekçede rekabet ortamının oluşmaması hususu ihale dokümanı arasındaki uyumsuzluğa bağlanmış olmakla beraber, bahse konu ihalede 65 adet ihale dokümanı alındığı ve 24 isteklinin katıldığı, ihalenin 1.kısmında (Gümüşhane Devlet Hastanesi) 18 adet geçerli teklif sahibi istekli bulunduğu, 2’nci kısmında ise (Şiran Devlet Hastanesi) 8 adet geçerli teklif sahibi istekli bulunduğunun belirtildiği de göz önüne alındığında “ihale sürecinde rekabet ortamının oluşmadığı” gerekçesinin de ayrı bir gerekçe olarak kabul edilemeyeceği de anlaşılmıştır.

 

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde ihalenin iptal edilmesine yönelik işlemin kamu ihale mevzuatı kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin anılan iddialarının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

 

Kaynak: (Yemek) - Yemek ihale Kararları Editör: Fatma KARAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı