Haber Detayı
03 Ağustos 2020 - Pazartesi 11:06 Bu haber 6914 kez okundu
 
İdareye yapılan şikayet başvuru dilekçesinde imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesi eklenmesi zorunlumu?
Karar No : 2020/UH.I-1246
TİCARET SİCİL GAZETESİ Haberi
İdareye yapılan şikayet başvuru dilekçesinde imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesi eklenmesi zorunlumu?

1) İdareye yapılan şikâyet başvurularının, şikâyet başvuru dilekçesi ekinde imza sirküleri ve ilgili Ticaret Sicil Gazetesinin sunulmadığı gerekçesiyle şekil yönünden reddedilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu ve başvurunun tekrar incelenmesi gerektiği, beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP üzerinden teyit işlemi yapılamayanların teyit işleminin yapılması amacıyla, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması için idare tarafından makul bir süre verilmesi gerektiği, ancak idarece bu sürenin verilmediği, kaldı ki Kamu İhale Kurulu kararlarına göre, idareye yapılan şikayet başvuru dilekçelerinin ekinde imza sirkülerinin veya ilgili Ticaret Sicili Gazetesinin eklenmesine gerek bulunmadığı,

 
iddanın değerlendirilmesi;
 

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; elektronik teklif alınarak gerçekleştirilen ihalelerde, e-tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve eklerinin doldurularak hazırlanacağı, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede yeterlik kriteri olarak öngörülen kriterleri sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

 İncelemeye konu ihalede isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler kapsamında tüzel kişi isteklilerin, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği düzenlenmiştir.  Başvuru sahibi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünün aşağıdaki şekilde doldurulduğu görülmüştür.

 

 

İmza Sirküleri

 

Noterlik Adı

 

T. C. Kartal 11. Noterliği

İdari Şartnamenin 7.1.A.2 maddesi

 

İsteklinin tüzel kişi olması halinde imza sirkülerinin tasdik edildiği noter bilgileri ile tarihi ve sayısı belirtilecektir.

İmza Sirkülerinin Tarihi ve Yevmiye Numarası

 

 

 

08.10.2019, 12988

 

…..

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticaret Sicili Bilgileri

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]

 

Makro Temizlik Otomasyon Bilgi İşlem Org. San. Ve Tic. Ltd. Şti. , 6560219209

 100

İdari Şartnamenin 7.1.A.2  maddesi

 

 

İsteklinin tüzel kişi olması halinde ise ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları ve hisse oranları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesine, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetelerine veya bu hususları gösteren belgelere ilişkin bilgiler belirtilecektir.

 

Yöneticilere Ait Bilgiler

 

(Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi)

 

ÖMER YAVUZ,

67738101812,

ŞİRKET MÜDÜRÜ

 

Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü

 

19.01.2015, 8739,

ŞİRKET MÜDÜR

 

Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi

 

…..

 

 

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’e göre istekliler tarafından idareye yapılan şikâyet başvurularında, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekâletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslının veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin şikayet dilekçelerine eklenmesi gerektiği, ancak teklif dosyası içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda dilekçe ekinde söz konusu belgelerin sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

İdarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevapta “Söz konusu ihale için Kesinleşen İhale Kararına şikayet dilekçeniz incelendiğinde dilekçenizin vekil/temsilci olarak Ömer Yavuz tarafından imzalandığı görülmektedir. Ancak söz konusu kişiye ait vekil/temsile yetkili olduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin dilekçeye eklenmediği tespit edilmiştir.

 Kamu İhale Mevzuatında elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelere ilişkin olarak idareye yapılacak olan şikayet başvurularının ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgelerin sunulmayabileceğine dair herhangi bir hüküm veya açıklamanın bulunmaması, Ömer Yavuz’a ait imza sirküsünün/beyannamesinin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ilae kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanmasının yapılamaması, dolayısı ile firmanız tarafından e-teklif kapsamında yalnızca içeriğindeki bilgileri beyan edilen söz konusu belgelerin şikayet dilekçesinin ekinde sunulmaması nedeniyle yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde şikayet başvurunuzun şekil yönünden reddedilmesine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verilmiş olup, bahse konu ifadelerden, idarece şikâyet başvurusunun başvuru sahibi istekli tarafından şikâyet dilekçesi ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır. Gerçekten de, başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusuna ait dilekçe ve ekleri incelendiğinde, dilekçede başvuru sahibi şirketin temsilcisinin Ömer Yavuz olduğu ve dilekçesinin adı geçen kişi tarafından imzalandığı, ancak Ömer Yavuz’un ilgili şirketi temsil ettiğine ilişkin herhangi bir belgenin (vekaletname, imza sirküleri vb. ) şikâyet başvuru dilekçesi ekinde yer almadığı görülmüş olup, bu hususta uyuşmazlığın bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idare tarafından, beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP üzerinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenlerin tevsik edilmesi amacıyla salt Baştürk Organizasyon Turizm İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ye gönderilen 20.05.2020 tarihli yazıda, imza sirküleri ve vekaletname, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak 27.05.2020 tarihine kadar idareye sunulmasının istenildiği,  bunun dışında diğer isteklilere yönelik bu yönde herhangi bir yazının gönderilmediği anlaşılmıştır.

 

Görüldüğü üzere, ihaleye teklif veren istekilerden salt Baştürk Organizasyon Turizm İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.den yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden, imza sirküleri, vekaletname ve imza beyannamesi vb. belgelerin tevsik edilmesi istenilmiş olup, bunun dışında başvuru sahibi dahil herhangi bir istekliden temsile yetkili olduğuna dair beyan edilen belgelerin tevsik edilmesi istenilmemiştir. Bu durumda, başvuru sahibinin teklif dosyasında, temsile yetkili kişi olarak beyan ettiği kişi bakımından salt yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği hususlar bulunmakta olup, bu hususu tevsik eden herhangi bir belgenin bulunmadığı anlaşılmıştır. Nitekim, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen istekliler tarafından beyan edilen ancak yukarıda belirtilen yöntem ile teyit edilmeyen hususların tevsik edilmesi istenilmektedir.

 

Sonuç olarak, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hüküm gereğince kural olarak imza beyannamesi/sirküleri, ticaret sicili gazetelerine ilişkin belgelerin idareye yapılan şikâyet başvurusunun ekinde sunulması gerektiği, ancak teklif zarfı içinde söz konusu belgelerin bulunması durumunda şikâyet dilekçesi ekinde sunulmayabileceği, ancak elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelere ilişkin olarak idareye yapılacak olan şikâyet başvurularının ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin sunulmayabileceği yönünde herhangi bir hüküm veya açıklamanın bulunmadığı, imza sirkülerinin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamadığı, dolayısıyla başvuru sahibi istekli tarafından e-teklif kapsamında yalnızca içeriğindeki bilgileri beyan edilen söz konusu belgelerin şikâyet dilekçesi ekinde sunulması gerektiği, ancak başvuru sahibi tarafından söz konusu belgelerin şikayet dilekçesi ekinde sunulmadığı gibi, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak öngörülen bir istekli olmaması nedeniyle de yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen temsile ilişkin bilgi ve belgelerin idare tarafından ayrıca tevsik edilmesinin istenilmediği anlaşıldığından, bu durumda isteklinin teklif dosyası kapsamında temsile ilişkin belgelerin bulunmadığı açık olduğundan idareye yapılan şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddedilmesinin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan, başvuru sahibinin, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenlerinin teyit edilmesi amacıyla makul bir süre verilmesi gerektiği iddiasına gelince, hemen belirtmek gerekir ki, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59/A maddesine göre, e-teklif kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden teyit edilmeyenlerin tevsiki amacıyla salt ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülenlerden bu belgelerin sunulmasının istenileceği, başvuruya konu ihalede bu işlemin salt ihale üzerinde bırakılan istekli yönünden yapıldığı, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle bu işlemin kedisine yönelik olarak yapılmadığı, dolayısıyla isteklinin e-teklifi kapsamında beyan ettiği temsile ilişkin bilgilerin tevsik edilmediği, şikâyet süreci kapsamında bu sürenin kendilerine verilmesi gerektiğine yönelik talebin de herhangi bir mevzuat hükmüne dayanmadığı anlaşılmıştır. Sonuç itibariyle, şikâyet dilekçesi ekinde temsile yetkili olunduğuna dair belgelerin sunulmadığı ve e-teklif alınan ihalelerde beyan edilen ve salt tekliflerin değerlendirme sürecine özgülenmiş bir müessese olan beyan edilen ancak teyit edilmeyen bilgi ve belgelerin tevsik edilmesi için makul bir süre verme uygulamasının şikayet süreci için de işletilmesinin mevzuatta yer almadığı gibi,  bu şekilde bir uygulamanın da 4734 sayılı Kanun’da belirtilen hak düşürücü nitelikteki şikayet sürelerinin de uzaması sonucunu doğuracağı, bunun da anılan Kanun’un hükümlerine ve hak düşürücü sürelere hâkim olan ilkelere aykırı olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu talebinin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı