Haber Detayı
24 Ocak 2020 - Cuma 15:16 Bu haber 1348 kez okundu
 
İdarenin Gelir Akışına Göre Ödeme Yapılacaktır düzenlemesi mevzuata uygun mu?
Hastanenin gelir akışına göre ödeme yapılacaktır…”düzenlemesinin anılan mevzuat hükümlerine uygun olmadığı anlaşıldığından; Karar No:2020/UH.II-94
İPTAL KARARLARI Haberi
İdarenin Gelir Akışına Göre Ödeme Yapılacaktır düzenlemesi mevzuata uygun mu?

İtirazen Şikayette;

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde, aylık hakedişin tahakkuku yapıldıktan sonra ödemelerin hastanenin gelir akışına göre yapılacağına ilişkin düzenlemeye yer verildiği, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 42’nci maddesinde ise, hakediş raporunun, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanacağı ve bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödemenin yapılacağının hüküm altına alındığı, Genel Şartname’de belirtilen süreden farklı bir süre belirlenmesinin idarenin takdirinde olduğu, ancak yükleniciye yapılacak ödemenin tahakkuk tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerektiği, bahsi geçen düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu gibi ihaleye katılmalarına engel nitelikte olduğu, hak kaybına uğramamaları için ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 


Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.


 
İhale işlem dosyası incelendiğinde, ihale konusu işin adının “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Hizmet Alımı” olduğu, 04.12.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihalede 50 istekli olabilecek ve başvuru sahibi(09.12.2019 tarihinde) tarafından ihale dokümanı satın alındığı/indirildiği, 17 istekli tarafından ihaleye teklif sunulduğu, ancak başvuru sahibince ihaleye teklif sunulmadığı anlaşılmıştır.
 
Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 42’nci maddesinde, hakediş raporunun yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten itibaren en geç sözleşmede yazılı süre sonunda, sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa 30 gün içinde tahakkuka bağlanacağı, bu tarihten itibaren başlamak üzere 30 gün içinde de ödeme yapılacağı düzenlenmiştir.
 
Buna göre, hakedişin tahakkuka bağlanmasına ilişkin olarak Genel Şartname’de belirtilen süreden farklı bir süre belirlenmesinin idarenin takdirinde olduğu, ancak yükleniciye yapılacak ödemenin tahakkuk tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerektiği, bu itibarla ödeme süresinin belirlenmesi hususunda idareye herhangi bir takdir yetkisi verilmediği anlaşılmaktadır.
İhale dokümanı kapsamında yer alan Sözleşme Tasarısı’nda hakedişin tahakkuka bağlanma zamanına ilişkin ayrı bir düzenleme bulunmadığı tespit edilmiş olup, bu durumda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 42’nci maddesi uyarınca, hakediş ödemelerinin 30 gün içinde tahakkuka bağlanması ve tahakkuka bağlanmasını takip eden 30 gün içinde de ödeme yapılması gerekirken, Sözleşme Tasarısı’nda yer alan “…iş süresince İhaleyi alan yüklenicinin hakediş ödemeleri, hesap müsait olduğu takdirde hizmet verilen ayı takip eden ayda aylık olarak, eğer hesap müsait olmazsa daha sonraki ayda ödeme yapılacaktır…” düzenlemesi ile “…Yüklenici aylık istihkakını idareden talep ederken bir sonraki ayın ilk mesai gününden itibaren 3 (üç) resmi iş günü içinde fatura ve evrakını idareye teslim edecektir. Belgeler idarece kontrol edilip, doğruluğu onaylandıktan sonra tahakkuk birimince tahakkuku yapılıp fatura ve eklerinin teslim tarihinden itibaren, Hastanenin gelir akışına göre ödeme yapılacaktır…”düzenlemesinin anılan mevzuat hükümlerine uygun olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 

  
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,
 

Kaynak: (İhale) - İhaleciyiz Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı