Haber Detayı
04 Nisan 2021 - Pazar 11:13 Bu haber 3557 kez okundu
 
İdareler yemek sayısı ve çeşidini istediği gibi düzenleme yapabilir mi?
Karar No : 2021/MK-126 (idare mahkemesi kararı)
YEMEK İHALELERİ Haberi
İdareler yemek sayısı ve çeşidini istediği gibi düzenleme yapabilir mi?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama Araştırma Merkezi tarafından yapılan 2020/382538 ihale kayıt numaralı "24 Aylık Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı (01.10.2020-30.09.2022 Tarihleri Arası)" ihalesine ilişkin olarak Çağ Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 30.09.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1595 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

 

Davacı Çağ Yemek Gıda San. Tic. A.Ş.  tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 24.12.2020 tarihli E: 2020/1980, K: 2020/2223 sayılı kararında “Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirket tarafından, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Uygulama Araştırma Merkezince 03.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen "24 Aylık Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı" ihalesine ilişkin olarak yapılan şikâyet başvurusunun reddedilmesi nedeniyle itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, itirazen şikâyet başvurusunda özetle; "1- Beslenme Hizmetleri Teknik Şartnamesinden, Özel günlerde (Ramazan ayı, yılbaşı, bayramlar v.b) yemek listesinde yemek çeşidi sayısında İdarenin değişiklik yapabileceğinin, ramazan ayında oruç tutan personele ve refakatçıya sahur ve iftar yemeği verileceğinin anlaşıldığı, bu durumun istekliler arasında farklı türden yemekler esas alınarak farklı maliyetlerin oluşabilmesine neden olacağı, bu nedenle teknik şartnamenin yeniden düzenlenmesi gerektiği, 2- İhale dokümanları arasında kahvaltılarda verilecek ürünlerin gramajları hususunda çelişki bulunduğu, bu nedenle sağlıklı bir şekilde maliyet hesaplaması yapılamayacağı ve fiyat teklifi yapılamayacağı, 3- Beslenme Hizmetleri Teknik Şartnamesi'nin "Genel Hükümler" başlıklı 14. maddesinin 15. alt maddesinde belirtilen ve öğle-aksam yemeklerinin yanında kişi başı 1'er adet verilmesi istenilen 500 ml pet şişe suyun, Diyet Yemeği, Normal Yemek, Rejim 1 (R1) ve Rejim 2 (R2) iş kalemlerinin hangilerinin yanında verileceğinin açık ve net olarak belirtilmediği, bu belirsizlik sebebiyle sağlıklı bir şekilde maliyet hesaplaması yapılarak fiyat teklifi hazırlanamayacağından ihalenin iptali gerektiği, 4- İdari ve Teknik Şartname düzenlemelerinde, kıdem tazminatı ödenmesinden yüklenicinin tek başına sorumlu tutulacağının, idarenin bu konuda hiçbir sorumluluk taşımayacağının belirtildiği, İdari Şartname ve Teknik Şartnamede yapılan ilgili düzenlemelerin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 112. maddesi ile 2. maddesi hükümlerine aykırı olduğu, ihale dokümanındaki çalıştırılacak olan işçilerin tüm özlük haklarından tek başına yüklenicinin sorumlu tutulacağı yönündeki düzenlemelerin de 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine aykırı olduğu ve bu nedenlerle ihalenin iptali gerektiği, 5- Asgari ücretin artması durumunda yükleniciye bu artış miktarı oranında ödeme yapılıp yapılmayacağı hususunda ihale dokümanı düzenlemeleri arasında çelişki bulunduğu, 6- Rejim 2 ve diyet yemeklerinin günde kaç defa (2 defa mı yoksa 3 defa mı) verileceği hususunun ihale dokümanında net olarak belirtilmediği, belirsizlik nedeniyle sağlıklı bir şekilde fiyat teklifi hazırlanamayacağı, 7- 4734 sayılı Kanunun 55. maddesinde, idareye şikâyet başvurusu üzerine ihale tarihinin bir defaya mahsus olarak ertelenebileceği hüküm altına alınmışken, incelenen ihalede anılan Kanun hükmüne aykırı olarak ihale tarihinin ikinci kez ertelendiği," iddialarında bulunulduğu, söz konusu iddiaların yerinde olmadığından bahisle itirazen şikâyet başvurusunun Kamu İhale Kurulu'nun 30.09.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1595 sayılı kararı ile reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacının dava dilekçesi ve itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürdüğü 1. iddiası yönünden;

Beslenme Hizmetleri Teknik Şartnamesi'nin "Yemek Grupları" başlıklı "5. Diğerleri" kısmında; "Ayrıca özel durumlarda (Ramazan ayı, yılbaşı, bayramlar v.b.) idare yemek listesinde yemek çeşidi sayısında firmaya önceden haber vermek koşulu ile değişiklik yapabilecektir. Ramazan ayında oruç tutan personele ve refakatçıya idare tarafından belirtilen saatlerde sahur ve iftar yemeği verilecektir. Ramazan ayında aksam yemekleri vaktinde verilecek şekilde ayarlanacaktır." düzenlemesi yer almakta olup, ilgili düzenlemede idareye yemek listesinde ve yemek çeşidi sayısında değişiklik yapabilme hakkı verildiği, özel durumlarda verilecek menülere ilişkin örnek gösterilmediği, davalı idare savunmasında, bu hususa ilişkin ihaleyi yapan idarenin, sahur öğününün kahvaltı menüsü ile iftar öğününün normal yemek menüsü ile aynı olduğu şeklinde cevap verdiği belirtilmişse de; teknik şartnamede herhangi bir düzenleme olmadığı, yemek çeşidi ve sayısında idarenin istediği şekilde değişiklik yapabilmesinin istekliler açısından belirsizliğe yol açtığı, bu nedenle maliyet hesaplamasının sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı anlaşıldığından, davacının  1. iddiasının reddi yönünden dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 

 

1- Kamu İhale Kurulunun 30.09.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1595 sayılı kararının birinci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

 
Kaynak: (İdare) - İdare Mahkemesi Kararlari Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı