Haber Detayı
19 Aralık 2020 - Cumartesi 12:03 Bu haber 6615 kez okundu
 
İdareler tarafından özel sektörde gerçekleştirilen iş deneyim belgeleri nasıl değerlendirilmeli?
Karar No : 2020/UH.I-2034
İŞ DENEYİM Haberi
İdareler tarafından özel sektörde gerçekleştirilen iş deneyim belgeleri nasıl değerlendirilmeli?

ihale üzerinde bırakılan Kartal Tur. Turizm Taş. İnş. Gıda Tem. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından özel sektöre gerçekleştirilen iş için sunulan iş deneyim belgesinin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı, şöyle ki;

– İş deneyim belgesi olarak sunulan sözleşmede işin tanımının ve miktarının belirli olmadığı,

 – Mevzuat gereği ilgili sigorta müdürlüğünden alınmış o işe ait iş yeri bildirgesinin sunulmadığı,

 – Yapılan işin hizmet işi olması nedeniyle o işe ait sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin sunulmadığı,

 – Sözleşme ekinde sunulan faturaların işin süresini kapsamadığı, işin miktarı, tanımı ve sözleşme tutarının faturalar ile uyumsuz olduğu, sözleşmede belirtilen tutar ile fatura tutarlarının birbirleriyle uyumlu olmadığı,

 – Sözleşmeye ilişkin damga vergisi ve sözleşme karar bedelinin vergi dairesi ödeme makbuzlarının sunulmadığı,

 – SGK hizmet dökümü belgelerinin sunulmadığı, sunulmuş olsa da idarece teyidinin yapılmadığı, hizmet listeleri ve prim ödeme makbuzlarının teyidinin yapılmadığı, eksik SGK bildirimi yapıldığı,

 – Sözleşmenin iş artışı veya eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda bu hususa ilişkin belgenin sunulmadığı,

 – Özel sektöre gerçekleştirilen işler için, sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak düzenlenen faturaların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Fatura nizamı” başlıklı 231’inci maddesinin 4’üncü bendinde yer alan “Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.” hükmü ile 211 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin (e) bendinde düzenleme tarihine ve saatine yer verilmesi gerektiği açıklamasına aykırı olduğu,

 – Özel sektöre gerçekleştirilen iş kapsamında bir iş deneyim belgesinin sunulduğu, sunulan belge düzenlenmiş olsa bile geçerli olamayacağı,

 – Sunulan sözleşmenin bedel içermediği,

 – Sunulan faturaların “213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri,” kriterlerine uygun olmadığı,

– Sunulan faturaların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Faturanın şekli” başlıklı 230’uncu maddesinde belirtilen şartları sağlamadığı,

 – Sigorta hizmet dökümlerindeki adresler ile faturada belirtilen adreslerin uyumlu olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

mevzuat hükümlerinde, yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde iş deneyim belgesinin düzenlenemeyeceği, iş deneyimi tevsik etmek amacıyla gerçekleştirilen işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile bu belgelere ek olarak personel çalıştırılan işlerde ise o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği, ayrıca sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, sözleşme tutarının 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarının dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Kartal Tur. Turizm Taş. İnş. Gıda Tem. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimi tevsiki için özel sektöre gerçekleştirilen bir iş kapsamında bulunan sözleşmenin, faturaların ve personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Ayrıca istekli tarafından iş deneyimi tevsiki için Muş Şeker Üretim San. A.Ş. tarafından düzenlemiş bir iş deneyim belgesinin sunulduğu, ancak söz konusu belge iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan bir kuruluş tarafından düzenlendiği görüldüğünden ilgili belgenin dikkate alınmaması gerektiği, sunulan sözleşme ve faturaların değerlendirilmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

İstekli tarafından sunulan sözleşme incelendiğinde, söz konusu sözleşmenin konusunun “12 ay süre ile personel taşınması araç kiralanması hizmet işi” olduğu, sözleşmenin “işin tanımı” başlıklı 3’üncü maddesinde “Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. personelinin ekli listedeki güzergâhtan + - 30 Toleranslı (Kampanya Dönemi) 966 (DokuzYüzAltmışAltı) sefer üzerinden en az 27 kişi taşıma kapasiteli 5 adet Midibüs Araç ve (Kampanya Harici Dönemde) 594 (Beş.Yüz Doksan Dört) sefer üzerinden en az 27 kişi taşıma kapasiteli 3 adet Midibüs Araç ile taşıma hizmeti iş bu şartname ve sözleşme esaslarına göre yaptırılması hizmetidir. İşin teknik Özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan belgelerde düzenlenmiştir.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Sözleşmenin “Sözleşme bedeline dahil olan giderler” başlıklı 5’inci maddesinde “Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dâhil) yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim, ve harç giderleri, sözleşme damga vergisi bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, bedeline dâhil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, işe başlama tarihinin “17.09.2018” olarak belirtildiği, işi bitirme tarihinin ise “±30 toleranslı 12 ay” olarak belirlendiği, sözleşme bedelinin “390.000,00 TL” olarak belirtildiği,

 

Bahsi geçen sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak sunulan fatura örneklerinin ise meslek mensubu tarafından onaylandığı, ilk kesilen faturanın tarihinin “30.09.2018” olduğu, son kesilen faturanın tarihinin “30.09.2019” olduğu, faturaların toplam tutarının “395.800,00 TL” olduğu, faturaların sözleşmede yüklenici olarak belirtilen Kartal Tur. Turizm Taş. İnş. Gıda Tem. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, sözleşmede işveren olarak belirtilen Muş Şeker Üretim San. A.Ş. adına düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Yapılan inceleme neticesinde, sunulan sözleşmede işin tanımının ve miktarının belirli olduğu, faturaların sözleşme süresini kapsadığı, işin miktarının ve tanımının faturalar ile uyumlu olduğu, sunulan faturaların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun yukarıda bahsedilen hükümlerine aykırı olmadığı,

 

Sözleşmede belirtilen tutarın “390.000,00 TL” olduğu, faturaların toplam tutarının ise “395.800,00 TL” olduğu, isteklinin teklif tutarının 682.620,00 TL olduğu, istekli tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının ise 170.655 TL (682.620,00x0,25=170.655) olduğu, bu itibarla sadece sözleşmenin güncellenmemiş tutarının (390.000,00 TL) bile asgari iş deneyim tutarını (170.655 TL) sağladığı,

 

Sunulan sözleşmede işin tanımının personel taşıması hizmet alımı olduğu, sözleşmenin aktarılan maddelerinde gerekse de diğer maddelerinde anılan sözleşme kapsamında tam zamanlı personel çalıştırılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı anlaşıldığından sözleşmenin ekinde personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır. Kaldı ki, anılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında SGK belgelerinin de sunulduğu görülmüştür.

 

Ayrıca istekli tarafından ihaleye katılımda kamu ihale mevzuatı gereğince iş yeri bildirgesi, damga vergisi ve sözleşme karar bedelinin ödeme makbuzlarının sunulma zorunluluğu bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Kaynak: (İş) - İş deneyim - İş bitirme Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı