Haber Detayı
20 Ocak 2021 - Çarşamba 15:43 Bu haber 4427 kez okundu
 
İdareler Kik tarafından verilen düzeltici işlem kararını isteklilere bildirirken karara itirazın mahkemeye edilmesi gerektiğini belirtmesi gerekmektedir
Karar No : 2021/MK-2
MAHKEME KARARLARI Haberi
İdareler Kik tarafından verilen düzeltici işlem kararını isteklilere bildirirken karara itirazın mahkemeye edilmesi gerektiğini belirtmesi gerekmektedir

Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan 2014/112384 ihale kayıt numaralı "Kütahya Gediz 500 Kişilik Prefabrik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı" ihalesine ilişkin olarak Hsc İnşaat Nakliye San ve Ticaret Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 17.06.2015 tarihli ve 2015/UY.IV-1716  sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı Hsc İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 12. İdare Mahkemesinin 11.09.2015 tarih ve E:2015/1930, K: 2015/1187 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmiş olup, anılan kararın temyiz edilmesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 27.10.2020 tarihli ve E: 2015/6524 K: 2020/2816 sayılı kararında “… davacı şirket tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük açıklamasının kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek yapılan itirazen şikâyet başvurusunun Kamu İhale Kurulu'nun 01/04/2015 tarih ve 2015/UY.I-936 sayılı kararıyla kabul edildiği ve ihale komisyonu kararının iptal edilerek bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, Kurul'un bahse konu kararı üzerine 07/05/2015 tarihli ihale komisyonu kararının alındığı, bu kararın tebliği üzerine davacı şirket tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken idarece Kurul kararının hatalı uygulandığı iddiasıyla 15/05/2015 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun reddi üzerine 04/06/2015 tarihinde itirazen şikâyet yoluna başvurulduğu, bu başvurunun Kurul'un 17/06/2015 tarih ve 2015/UY.IV-1716 sayılı kararı ile süre yönünden reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Anayasa'nın "Temel hak ve hürriyetlerin korunması" başlıklı 40. maddesine, 03/10/2001 tarih ve 4709 sayılı Kanun'un 16. maddesiyle eklenen 2. fıkrada ise, "Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır." kuralı yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Kamu İhale Kurulu'nun 01/04/2015 tarih ve 2015/UY.I-936 sayılı düzeltici işlem kararının uygulanması amacıyla ihale komisyonu tarafından alınan 07/05/2015 tarihli kararın davacı şirkete tebliğ edildiği, kararın bildirimine ilişkin yazıda, "Bu kararın bildiriminden itibaren süresi içinde 4734 sayılı Kanun'un 55. maddesi uyarınca şikâyet başvurusunda bulunulabilecektir." ifadesinin yer aldığı, dolayısıyla davacının ihale komisyonu tarafından şikâyet başvurusuna yönlendirildiği, başka bir anlatımla komisyon kararı davacıyı yanlış merciye yönlendirdiğinden, yukarıda belirtilen anayasal zorunluluk karşısında itirazen şikâyet başvurunun süresinde olmadığı kabul edilemeyeceğinden başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Bu itibarla, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir. 

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

  

1- Kamu İhale Kurulunu 17.06.2015 tarihli ve 2015/UY.IV-1716 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Fatma KARAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı