Haber Detayı
21 Haziran 2020 - Pazar 13:15 Bu haber 1400 kez okundu
 
İdareler İhaleyi iptal ederken somut delil sunmak zorunda mı?
Karar No : 2020/UH.II-1038
İPTAL KARARLARI Haberi
İdareler İhaleyi iptal ederken somut delil sunmak zorunda mı?

Elektronik teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye ilişkin olarak idarenin talebi üzerine yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve teyidi yapılamayan birtakım belgelerin asıllarının idareye sunulduğu, ancak daha sonra EKAP üzerinden gönderilen kararda, bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, idarenin ihalenin iptali kararındaki takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, bu nedenle iptal kararının kaldırılarak ihalenin uhdelerinde bırakılması gerektiği,

 

 

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda;

 

 

İncelemeye konu ihalede 18 istekli olabileceğin ihale dokümanını indirdiği, ihale dokümanına yönelik olarak 8 farklı şikâyet başvurusunun olduğu ve şikâyet başvuruların idare tarafından uygun bulunmayarak reddedildiği görülmüştür.

 

07.05.2020 tarihli ihale komisyonu kararından, EKAP üzerinden elektronik teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye 3 isteklinin e-teklif verdiği, 3S Çevre Tem. ve Pey. Hiz. Ltd. Şti.nin teklif bedelinin 8.971.938,00TL, Beta Çevre Hiz. Atık Yön. Ve San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif bedelinin 7.457.976,00TL ve Özvarlık İnş. Gıda Taah. ve Spor Eğit. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif bedelinin 18.531.000,00TL olduğu, ihalenin yaklaşık maliyetinin ise 9.160.151,27TL olduğu anlaşılmıştır.

 

EKAP üzerinden 30.04.2020 tarihinde 3S Çevre Tem. ve Pey. Hiz. Ltd. Şti. ile Beta Çevre Hiz. Atık Yön. ve San. Tic. Ltd. Şti.ye gönderilen yazılar ile e-teklif kapsamında beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgeleri ekleri ile birlikte idareye sunmaları gerektiğinin ifade edildiği ve yazı ekinde sunulması gereken belgelere yer verildiği görülmüş olup adı geçen istekliler tarafından, talep edilen belgelerin idareye sunulduğu görülmüştür.

 

07.05.2020 tarihli ihale komisyonu kararında “İdaremiz tarafından yapılan “KATI ATIK AKTARMA İSTASYONLARININ İŞLETİLMESİ ve KATI ATIK TRANSFERİ HİZMET ALIMI İŞİ” ihalesi için ihale komisyonu 30.04.2020 tarihinde saat 10:31’de toplandı. Elektronik tekliflerin açılış saatinde teklifler açılmış ve açılamayan e-teklif olmadığı görülmüştür. Usule uygun olarak e-teklif açılmıştır. Daha sonra isteklinin yeterlilik bilgileri tablosu ve e-teklif mektubunun uygunluğu incelenmiş zarf açma belge kontrol tutanağı doldurulmuştur. Komisyon başkanınca teklifler ve yaklaşık maliyet okunmuş, oturuma ara verilmiştir.

İhale komisyonu ikinci oturum için tekrar toplanmış, elektronik tekliflerin ve beyan edilen evrakların ayrıntılı incelenmesine geçilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde tüm teklifler reddedilerek ihalenin iptal edilmesine karar verilmiş olup, komisyonca imza altına alınmış ve ihale harcama yetkilisinin onayına sunulmuştur.” ifadesine yer verildiği ve kararın ihale yetkilisince 08.05.2020 tarihinde onaylandığı görülmüştür.

 

İdare tarafından 08.05.2020 tarihinde EKAP üzerinden isteklilere gönderilen “Bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptali” konulu yazıda, ihale komisyonunun kararı üzerine ihaleye verilen bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edildiğinin ifade edildiği, iptal edilme gerekçesinin ise “İdaremiz tarafından yapılan "KATI ATIK AKTARMA İSTASYONLARININ İŞLETİLMESİ ve KATI ATIK TRANSFERİ HİZMET ALIMI İŞİ" ihalesi için ihale komisyonu 30.04.2020 tarihinde saat 10:31’de toplandı.  Elektronik tekliflerin açılış saatinde teklifler açılmış ve açılamayan e-teklif olmadığı görülmüştür. Usule uygun olarak e-teklif açılmıştır. Daha sonra isteklinin yeterlilik bilgileri tablolsu ve e-teklif mektubunun uygunluğu incelenmiş zarf açma belge kontrol tutanağı doldurulmuştur. Komisyon başkanınca teklifler ve yaklaşık maliyet okunmuş, oturuma ara verilmiştir. İhale komisyonu  ikinci oturum için tekrar toplanmış, elektronik tekliflerin ve beyan edilen evrakların ayrıntılı incelenmesine geçmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde tüm teklifler reddedilerek ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.” şeklinde belirtildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından ihalenin iptal edilmesi kararı üzerine, kararın tebliğ edildiği tarihi (08.05.2020) takip eden beş gün içerisinde (13.05.2020 tarihinde) doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bu başvurunun ardından 15.05.2020 tarihinde de İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in ekinde yer alan “Ek-1: Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği” kullanılarak idareye başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuruya ilişkin olarak idare tarafından alınan kararın değerlendirme kısmında “Alınan karar hukuka uygun bir şekilde kamu yararı ve hizmet gereklerimiz gözetilerek alınmış bir karardır.” ifadesine, kararın dayandığı hukuki sebepler, gerekçeleri ve sonucu kısmında ise “Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için idaremiz karar organları tarafından yeniden bir değerlendirme yapılması planlandığından, İdaremiz tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali başlıklı 39. maddesine istinaden işlem gerçekleştirilmiştir.” ifadesine yer verilerek başvurunun reddedildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesinde, ihalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanların itirazen şikayete konu edilebileceği ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabileceği, idare tarafından şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınan ihalenin iptali kararına karşı yapılacak itirazen şikâyet başvurularının idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak inceleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yukarıda aktarılan tespitler çerçevesinde, ihale komisyonu kararından, ihalenin iptal edilmesine karar verildiği ve bu kararın ihale yetkilisince onaylandığı görülmüş olmakla birlikte, idare tarafından iptal kararına ilişkin isteklilere gönderilen yazılar ile şikâyet başvuruları üzerine alınan kararlarda ihalenin 4734 sayılı Kanun’un yukarıda aktarılan 39’uncu maddesi çerçevesinde bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle iptal edildiğinin ifade edildiği anlaşılmıştır.

 

 Mezkûr Kanun’un bahse konu 39’uncu maddesinde, ihale komisyonu kararı üzerine idarece, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu, ihalenin iptal edilmesi halinde bu durumun bütün isteklilere derhal bildirileceği, idarenin bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği ancak talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerinin talep eden isteklilere bildirileceği hüküm altına alınmış olup bu çerçevede ihaleyi yapan idarelere ihaleyi iptal etme konusunda takdir yetkisinin tanındığı ancak bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda usule ve amaca uygun olarak kullanılmasının gerektiği anlaşılmaktadır.  

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile yapılan tespitler birlikte değerlendirildiğinde, ihalenin iptal edilmesine ilişkin olarak, EKAP üzerinde isteklilere gönderilen “Bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptali” konulu yazıda “Yapılan değerlendirmeler neticesinde tüm teklifler reddedilerek ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.” ifadesine yer verilerek ihalenin iptaline karar verildiği ancak iptale ilişkin somut ve açıklayıcı bir gerekçeye yer verilmediği görülmüş olup, bu kapsamda ihalenin iptali kararının idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan hem başvuru sahibi hem de farklı bir istekli tarafından idareye yapılan başvurular üzerine idare tarafından alınan başvurulara yönelik verilen cevaplardan, ihalenin iptali kararının hukuka uygun bir şekilde kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek alınmış bir karar olduğu, bunun dayandığı gerekçelerin ise kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması amacıyla idarenin karar organları tarafından yeniden bir değerlendirme yapılmasının planlanması hususu olarak gösterildiği görülmüştür.

 

İhale işlem dosyası içeriğinde “Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Meclis Denetim Komisyonu 2019 Malı Yılı Denetim Raporu”nun sonuç kısmına ilişkin sayfalarının yer aldığı, raporun tarihinin 30.03.2020 olduğu ve üyelerin imzalarını içerdiği görülmüştür. Söz konusu denetim raporuna dayanılarak ihalenin iptal edildiği değerlendirildiğinde, raporda başvuruya konu ihaleye yönelik bir tespitin yer almadığı, ayrıca söz konusu raporun 30.03.2020 tarihli olduğu, ihalenin ise 30.04.2020 tarihinde gerçekleştirdiği, 4734 sayılı Kanun’un “İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde yer alan “İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.” hükmü çerçevesinde ihalenin iptal edilme imkanının bulunduğu ancak idare tarafından ihale sürecine devam edildiği ve ihalenin gerçekleştirildiği görülmüştür.

 

Sonuç olarak, ihale komisyonu kararında ihalenin iptaline ilişkin hiçbir gerekçe belirtilmediği, idareye yapılan başvurular üzerine verilen cevapta ise ihalenin iptali kararının hukuka uygun bir şekilde kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek alındığının ifade edildiği, bunun dayandığı gerekçelerin ise kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması amacıyla idarenin karar organları tarafından yeniden bir değerlendirme yapılmasının planlanması hususu olarak gösterildiği ve ihalenin iptal edildiği görülmüş olup kamu yararı ve hizmet gereklerine ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgelerin ortaya konmadığı, kamu yararı ve hizmet gereklerinin gözetilmesi hususunun hangi neden veya nedenlerle ihalenin iptal edilmesi sonucunu doğurduğuna yönelik somut bir gerekçenin belirtilmediği, bu bağlamda idare tarafından ihalenin iptali yönünde kullanılan takdir hakkının kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda usule ve amaca uygun olarak kullanılmadığı anlaşılmıştır.

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Haber Videosu

Web Tv'de Görüntüle

Bu videoyu yorumlamak ve paylaşmak için ayrıca tıklayın.

Yorumlar
Haber Yazılımı