Haber Detayı
09 Ocak 2021 - Cumartesi 17:41 Bu haber 11966 kez okundu
 
İdareler yüzde 80 altında tamamlanan işlerde iş deneyim belgesi düzenleyebilir mi?
Karar No : 2020/UH.II-2205
İŞ DENEYİM Haberi
İdareler yüzde 80 altında tamamlanan işlerde iş deneyim belgesi düzenleyebilir mi?

 İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında yer alan sunulmayacak belgeler tablosunda beyan ettiği iş deneyim belgesinin uygun olmadığı, şöyle ki; bahse konu iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden teyit edilemediği, anılan belgenin İdari Şartname’de düzenlenen kriterleri sağlamadığı, söz konusu belgenin İdari Şartname’de düzenlenen benzer işe uygun olmamasına rağmen idarece anılan belgenin bedelinde ayrıştırma yapıldığı, söz konusu belgenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45’inci maddesine aykırı olarak düzenlendiği, bahse konu iş deneyim belgesine ilişkin sözleşmede işin başlama ve bitiş tarihlerinin, ilgili işte gerçekleştirilecek birim fiyatların, işin kesin kabulünün yapılıp yapılmadığının, bahse konu sözleşmeye dayalı kesilen faturaların sözleşmedeki fiyatlarla uyumlu olup olmadığının, anılan sözleşmenin damga vergisinin yatırılıp yatırılmadığının, sözleşme ve düzenlenen faturaların meslek mensubu tarafından TÜRMOB kaşesi ile kaşelenip ve imzalanıp imzalanmadığının kontrol edilmesi gerektiği, ilgili istekli tarafından teklifi kapsamında alt yüklenici iş bitirme belgesi sunulduğu, ancak alt yüklenicisi olduğu anılan işin yüklenicisine 2.136.908,18 TL tutarında dahi fatura düzenlemediği, ayrıca SGK kayıtları da incelendiğinde, sunulan iş deneyim belgesinin düzenlenmediğinin tespit edileceği, anılan isteklinin teklifi kapsamında sunduğu iş deneyim belgesindeki tutarın gerçeği yansıtmadığı, söz konusu belgenin yanıltıcı ve sahte belgeler kullanılarak usulsüz ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak yüksek tutarda düzenlendiği, bahse konu iş deneyim belgesinin 2019/352573 İKN’li ihaleye ilişkin olarak Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlendiği, söz konusu belgede iş tanımının “Avcılar ilçesine bağlı özel eğitim iş uygulama merkezi anaokulu, ilkokul ve ortaokullarında okuyan 434 engelli öğrencinin ikametlerinden okullarına 53 adet okul aracı ile 180 iş günü taşıma, 53 rehber personelin 247 gün alımı” işi, işin başlama tarihinin 09.09.2019, işin bitiş tarihinin 19.06.2020, toplam sözleşme bedelinin 2.811.722,08 TL olduğu, anılan ihaleye ait birim fiyat teklif cetveli dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucu 13.03.2020 tarihinde Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde eğitim ve öğretime ara verilmesine kadar gerçekleştirilen iş tutarının 1.888.017,41 TL olması gerektiği, 13.03.2020 tarihinde anılan işin 80’inin tamamlanmadan sona erdiği, söz konusu belgenin sahte olduğu ve sebepsiz zenginleşmeye neden olduğu bu sebeplerle inceleme kapsamında usulsüzlükler tespit edilerek ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

 

Divan Oto İnş. Tur. Tem. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında sunulmayacak belgeler tablosunda 23.05.2020 tarihinde Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019/352573-3538878-2-1 sayılı alt yüklenici iş bitirme belgesini beyan ettiği, söz konusu belgenin EKAP üzerinden incelenmesi neticesinde; anılan belgeye ilişkin işin “Avcılar ilçesine bağlı özel eğitim iş uyg mrk anaokulu, ilkokul ve ortaokullarında okuyan 434 engelli öğrencinin ikametlerinden okullarına 53 adet okul aracı ile 180 iş günü taşıma, 53 rehber personelin 247 gün alımı”, ilgili işin yüklenicisinin “Güven Tur. Taş. Oto. İnş. Tek. San. Tic. Ltd. Şti.”, alt yüklenicisinin “Divan Oto İnş. Tur. Tem. Nakl. San. ve Tic. Ltd. Şti.”, toplam sözleşme bedelinin 2.811.722,08 TL, alt yüklenicisi tarafından yapılacak işin asıl işin 95’i, alt yüklenici tarafından yapılan işin kabul tarihinin 13.05.2020, anılan alt yüklenici iş bitirme belgesine ilişkin belge tutarının ise 2.136.908,78 TL olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının aksine, anılan alt yüklenici bitirme belgesine konu işin engelli öğrenci taşınması işi olduğu anlaşılmış olup söz konusu belgeye konu işin ihale konusu işe ve İdari Şartname’nin 7’nci maddesinin 6’ncı fıkrasında düzenlenen benzer iş tanımlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları doğrultusunda, anılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında beyan edilen alt yüklenici iş bitirme belgesindeki belge tutarının tevsiki için, Kurumca 09.12.2020 tarihli ve 18342 sayılı Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen yazı ile bahse konu iş deneyim belgesinin ilgili idarece düzenlenip düzenlenmediği, söz konusu belge tutarında bir hata olup olmadığı bilgisi ile anılan alt yüklenici iş bitirme belgesine dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiştir. Anılan idarenin 15.12.2020 tarihli ve 18083218 sayılı cevabi yazısı, 18.12.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınmış olup, ilgili yazının ekinde istenilen belgelerin aslına uygun örneklerinin ilgili idarece gönderildiği görülmüştür.

 

Bahse konu belgeler incelendiğinde; 2019/352573 İKN’li “Avcılar ilçesine bağlı özel eğitim iş uyg. mrk anaokulu, ilkokul ve ortaokullarında okuyan 434 engelli öğrencinin ikametlerinden okullarına 53 adet okul aracı ile 180 iş günü taşıma, 53 rehber personelin 247 gün alımı” işine ilişkin düzenlenen sözleşmede; tarafların Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Güven Tur. Taş. Oto. İnş. Tek. San. Tic. Ltd. Şti. olduğu, anılan sözleşmede işin süresinin (09.09.2019 – 19.06.2020) tarihleri ve sözleşme bedelinin 2.811.722,08 TL olarak belirtildiği, söz konusu sözleşmede, ilgili işin alt yüklenicisinin Divan Oto İnş. Tur. Tem. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. olduğunun ve anılan alt yüklenicinin toplam işin 95’ini (2.671.135,98 TL) gerçekleştireceğinin ifade edildiği, sözleşmenin 05.09.2019 tarihinde bahsi geçen yüklenici, alt yüklenici ve idarece imzalanıp kaşelendiği tespit edilmiştir.

 

04.09.2019 tarihinde işveren sıfatıyla Güven Tur. Taş. Oto. İnş. Tek. San. Tic. Ltd. Şti. ve alt yüklenici sıfatıyla Divan Oto İnş. Tur. Tem. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından imzalanan alt yüklenici sözleşmesinde yer alan bilgilerin, anılan işe ait sözleşmeyle uyumlu olduğu, bahsi geçen taraflar ve idarece imzalanıp kaşelendiği görülmüştür.

 

İdarece gönderilen bilgi ve belgelerde; alt yüklenici tarafından düzenlenen faturalar, bahse konu işte personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin yer almadığı görülmüştür.

 

Bahse konu işin gerçekleştirildiği 2019 yılının Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve 2020 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin Güven Tur. Taş. Oto. İnş. Tek. San. Tic. Ltd. Şti.nce düzenlenen faturalar incelendiğinde; 2019 yılına ait gerçekleştirilen iş tutarının KDV dâhil 1.318.224,47 TL olduğu, 2020 yılının Mart ayına ait faturanın tarihinin 13.03.2020 olarak düzenlendiği, söz konusu yılda gerçekleştirilen toplam iş tutarının KDV dâhil 818.315,51 TL olduğu tespit edilmiştir. İlgili idarece gönderilen belgelerde yer alan hakediş özetindeki toplam hakediş tutarı ile faturaların incelenmesi sonucu tespit edilen KDV dâhil gerçekleştirilen iş tutarının uyumlu olduğu (2.136.539,98 TL ) anlaşılmıştır.

 

Güven Tur. Taş. Oto. İnş. Tek. San. Tic. Ltd. Şti.nce düzenlenen faturalarda yer alan KDV hariç gerçekleştirilen iş tutarının 1.978.277,76 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

İdarece verilen cevabi yazının ekinde yer alan 14664047 sayılı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısında “Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan ilgi (a) yazıda; Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öğrenci taşıma hizmet alımlarına ilişkin olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre imzalanan sözleşmeler, Covid-19 salgınına bağlı olarak 16 Mart-19 Haziran 2020 tarihleri arasında eğitime ara verilmesi nedeniyle sözleşme bedelinin 80'inden daha düşük bedellerle tamamlandığı,

Yukarıda yer verilen Kanun hükmü uyarınca, yapmış oldukları gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olmak üzere sözleşme bedelinin 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptıkları işin tutarı arasındaki bedel farkının 5’ini talep eden yüklenicilerin dilekçeleri, sözleşme ve hakediş belgeleri örneklerinin ekte gönderilen formlarla birlikte Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir. …” ifadelerine yer verilmiştir.

 

İdarece bu kapsamda, iş deneyim belgesi düzenlenmesine konu işin 80’in altında bir bedelle tamamlandığını göz önünde bulundurarak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince; hakediş özetinde yükleniciye ödenecek 5 tutarı 5.641,88 TL olarak belirtilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, Kanun kapsamındaki idarelere bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde gerçekleştirilen işler için, iş sahibi idare tarafından iş bitirme belgesinin, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesinin idarece düzenleneceği, alt yüklenicilere iş bitirme belgesinin düzenlenebilmesi için; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmesi gerektiği ve idare tarafından o işin kısmî kabulü veya esas sözleşmeye konu işin kabulü yapılmak şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedelin esas alınacağı, iş deneyim belgesindeki belge tutarının son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki fiilen gerçekleştirilen işle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanmış işlerde; her türlü fiyat farkları hariç, varsa iş artışları dâhil, hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden KDV hariç belirleneceği, alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak amacıyla iş sahibi idareye yapacakları başvurularda; yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak alt yüklenici ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme konusu işte personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan tespitler ışığında; aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, anılan işin alt yüklenicisi olan Divan Oto İnş. Tur. Tem. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne söz konusu iş kapsamında alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için, bahse konu idareye ilgili alt yüklenici tarafından sunulması gereken; alt yüklenici tarafından düzenlenen fatura örneklerinin ve söz konusu işte personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmadığı, idare tarafından söz konusu alt yüklenici iş bitirme belgesine ait belge tutarının ilgili işin yüklenicisi olan Güven Tur. Taş. Oto. İnş. Tek. San. Tic. Ltd. Şti.nce düzenlenen faturaların esas alınarak hesaplandığı, söz konusu faturaların KDV hariç tutarının 1.978.277,76 TL olduğu, anılan işin Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24’üncü maddesi çerçevesinde idarece yükleniciye 80’in altında bir bedelle tamamlatıldığı, yüklenicinin düzenlediği faturalardaki KDV hariç tutar ve bahse konu işin 95’inin anılan alt yüklenici tarafından yapılacağı göz önüne alındığında, idarece ( 1.978.277,76 TL x 95 =  1.879.363,87 TL) 1.879.363,87 TL tutarın esas alınması gerekirken; belge tutarının alt yüklenici sözleşme bedelinin 80’i esas alınarak 2.136.908,78 TL olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla; mevzuat hükümleri çerçevesinde idarece alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için anılan alt yüklenici tarafından ilgili idareye sunulması gereken belgelerin sunulmadığı, bu sebeple anılan iş deneyim belgesinin idarece düzenlenebilmesine ilişkin şartların sağlanıp sağlanmadığı yönünde tespit yapılamayacağı, anılan idarenin mevzuatta aranan belgeler sunulmaksızın iş deneyim belgesi düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu, bunun yanı sıra, ilgili işin yüklenicinin düzenlediği faturaların KDV hariç tutarının 95’inden daha yüksek bir tutarda alt yüklenici iş bitirme belgesine ilişkin belge tutarının idarece hesaplandığı tespit edildiğinden; başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Aktarılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde; 13.05.2020 tarihli ve 2019/352573-3538878-2-1 sayılı alt yüklenici iş bitirme belgesinin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (Araç) - Araç ihale kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı