Haber Detayı
14 Kasım 2020 - Cumartesi 14:46 Bu haber 2539 kez okundu
 
idarece teknik şartname hazırlanırken, hizmetin teknolojik performansını belirleme yetkisi var mıdır?
Karar No : 2020/UH.I-1708
TEKNİK ŞARTNAME Haberi
idarece teknik şartname hazırlanırken, hizmetin teknolojik performansını belirleme yetkisi var mıdır?

  2) İhale konusu iş için daha önce 2019 yılında 2019/316163 ihale kayıt numarası ile ihaleye çıkıldığı, bu ihaleye ait Teknik Şartname’nin 5.2.6’ncı maddesinde tüm donanımların kullanılmamış ve hiç açılmamış şekilde sıfır ambalajında sunulması istenirken,  şikâyete konu mevcut ihalenin Teknik Şartnamesi’nin 5.1.6 ve 5.1.7’nci maddelerinde bu koşullardan tamamen vazgeçildiği, eski şartnamede istenilen validatör özellikleri yeni şartnamede büyük ölçüde değiştirilerek mevcut yüklenici Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Tic. A.Ş.nin hâlihazırda kullandığı cihazların (donanımlar) tarif edildiği, bu durum 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerden rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırı olduğu,

 
 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü,

 

Teknik Şartname’nin “Hazırlık Aşaması ve Mevcut Eüts’nin Devir Alınması İşlemleri” başlıklı 5.1’inci maddesinde “…5.1.6. İşbu teknik şartnamede aksi belirtilmediği sürece Yüklenici “Hazırlık Aşaması ve Mevcut EÜTS’nin Devir Alınması İşlemleri”nin başlangıç tarihinden itibaren en geç 70 (yetmiş) takvim günü içinde Faz 1 işletme aşamasında kullanılacak olan tüm donanımları İdare’ye teslim edecektir. Donanımlar kısmi olarak teslim edilebilir.

5.1.7. Teslim edilen donanımlardan en az 1 (yüzde bir) sayıda örnekler alınacak ve bu örnekler en geç 5 (beş) takvim günü içinde İdare tarafından değerlendirilecek olup bu donanımların işbu teknik şartnamede tarif edilen teknik özelliklerde olup olmadıkları raporlanacaktır.” düzenlemesi yer almıştır.

 

İdare tarafından başvuru sahibinin söz konusu iddiasına özetle “Danıştay’ın ve Kamu İhale Kurulunun yerleşik kararlarında idarelerin ihtiyacını karşılarken hizmetin teknolojik performansını belirleme yetkisinin bulunduğu, bu çerçevede idarelerin gerek ihtiyacı olan alımın tespiti, gerek ihale konusu hizmet alımının miktar ve niteliklerini dikkate alarak teknik şartnameleri düzenleme serbestisine sahip olduğu, başvuru sahibi tarafından dayanak olarak gösterilen 2019/316163 İKN’li ihale başvuruya konu ihaleden bağımsız, başka bir ihalenin konusunu oluşturduğu, 2019/316163 İKN’li Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim Hizmeti ihalesinde, validatörlerin idarenin demirbaşı olacağı ve sonraki dönemlerde sistemin idarenin kendi personelleri tarafından işletileceğinin kurgulandığı 2020/430047 İKN’li Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim Hizmeti ihalesinde, validatörler sözleşme süresi sonunda, idarenin demirbaşı olmayacağı ve işletim hizmeti süresi sonunda yüklenici validatörlerini geri götüreceği, her iki ihale şartnamesi incelendiğinde iki ihalede farklı bir çalışma prensibi öngörüldüğü açıkça ortaya çıktığı, bu nedenle iki ihalenin kıyaslanmasının uygun bulunmadığı, belirtilen hususlar doğrultusunda yazılan donanımsal özelliklerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olması ve herhangi bir ürünü tarif etmemesi sebebiyle başvuru sahibinin 2.1.1. iddiasının yerinde olmadığı” şeklinde cevap verilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, ihale konusu işin özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle teknik şartnamelerde belirlenecek kriterlerin idarelerin asgari ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olarak rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

 

Bunun yanı sıra, idarenin ihtiyacını karşılarken ihale konusu hizmet alımında hizmetin teknolojik performansını belirleme yetkisi bulunmaktadır.

 

Bu bağlamda, idarelerin gerek ihtiyacı olan alımın tespiti, gerek ihale konusu hizmet alımının miktar ve niteliklerini dikkate alarak teknik şartnamelerde hangi kriterleri belirleyip belirleyemeyecekleri, gerekse de belirledikleri kriterlerin ihtiyacı karşılamada yeterli olup olmadığı noktasında belli bir serbestiye sahip oldukları açıktır. Ancak, alımın konusuna ilişkin teknik kriter ve özellikleri belirleme hususundaki bu takdir yetkisi yukarıda yer verilen Kanun maddesi ile belli ölçüde sınırlandırılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından dayanak olarak gösterilen 2019/316163 İKN’li ihalenin başvuruya konu ihaleden bağımsız, başka bir ihalenin konusunu oluşturduğu, idarenin cevabından anlaşıldığı üzere işbu ihalede farklı bir çalışma prensibi öngörüldüğü, bu husustaki takdir ve sorumluluğun idarede olduğu, öte yandan başvuru sahibinin daha önceki ihaleye ait Şartname’de teslim edilecek ürünlerin sıfır ambalajında olmasının istendiği bu ihalede istenilmemesinin mevcut firmaya avantaj sağladığı iddia edilmekle birlikte öncelikle, farklı iş ve ihalelerde kullanılabilir nitelikteki ürünler için yalnızca “sıfır” ürünlerin sunulabilmesi gerektiği yönündeki talebin rekabet ilkesi ile uyuşmadığı gibi sıfır ürün istenilmemiş olmasının sadece daha önceki iptal edilen ihalenin yüklenicisine yönelik değerlendirilemeyeceği ve aynı şekilde envanterinde “sıfır” olmayan ürün bulunduran tüm istekliler bakımından aynı koşulun kullanılabileceği anlaşıldığından iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı