Haber Detayı
14 Ocak 2021 - Perşembe 13:34 Bu haber 12536 kez okundu
 
idare tarafından Ekap'a kayıt edilmeyen iş deneyim belgesi geçerli olur mu?
Karar No : 2021/UH.I-53
İŞ DENEYİM Haberi
idare tarafından Ekap'a kayıt edilmeyen iş deneyim belgesi geçerli olur mu?

25.11.2020 onay tarihli ve 1 numaralı ihale komisyonu kararı ile tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, anılan ihale komisyon kararına ilişkin olarak Erdemli Kartal Tem. Gıd. Oto. Tek. Taş. San. Ltd. Şti. tarafından idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu ve idarenin 09.12.2020 tarihli ve 2020/2 sayılı işlemi ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verildiği, bahse konu idari işlemin akabinde idare tarafından 16.12.2020 onay tarihli ve 2 numaralı ihale komisyonu kararının alındığı,

 

Tekliflerinin, iş deneyimini tevsik etmek üzere sundukları belge üzerinde sorgulama yapılması için gerekli EKAP kayıt numarasının bulunmadığı, anılan belgede “EKAP üzerinden düzenlenmiştir.” ifadesinin yer almadığı, belgeye konu işin iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Side Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmediği, dolayısıyla anılan belgenin bu haliyle iş deneyimini tevsik etmek için kullanılamayacağı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Side Özel Eğitim Merkezi Komutanlığına yapılan işin EKAP kaydının, ilanının ve sonucunun bulunmadığı, anılan idarenin Kanun kapsamında olmadığı, dolayısıyla EKAP üzerinde kaydı olmayan ve EKAP üzerinden ilan edilmeyen bir işe ilişkin iş deneyim belgesinin üzerinde sorgulama yapılması için gerekli EKAP kayıt numarası ile anılan belge üzerinde “EKAP üzerinden düzenlenmiştir.” ifadesinin bulunmasına imkân bulunmadığı,

 

Sosyal tesis ve kantinlerin mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve buna bağlı mevzuattan istisna tutulması gerektiği, bu hususa ilişkin kanun tasarısı taslağının Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderildiği,

 

Ayrıca, 19.09.2018 tarihli ve 2018/DK.D-255 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı gereğince, Jandarma Genel Komutanlığına ait sosyal tesis ve kantinlerin ana faaliyet konusu kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 3’üncü maddesinin (g) bendi hükümlerinden faydalanabileceği,

 

Side Özel Eğitim Merkezi Komutanlığına yaptıkları işin Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliği’nin “İhtiyaçların Temini” başlıklı 27’nci maddesinin (c) ve (g) betleri gereğince gerçekleştirildiği,

 

Bu nedenlerle, teklif zarfı içerisinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler ve Bu Belgelerde Aranılacak Kriterler” başlıklı 47’nci maddesine istinaden iş deneyimini gösterir belge olarak işe ait sözleşme tasarısının, sözleşmeye ait faturaların ve personele ilişkin SGK hizmet dökümleri ve SGK tahakkuk belgelerinin sunulduğu, ayrıca söz konusu işin yapıldığını kanıtlamak ve anılan Yönetmelik’İn “İhale Komisyonlarının İnceleme Yetkisi” başlıklı 50’nci maddesi gereğince idare tarafından yapılan değerlendirme ve teyide destek olmak üzere Side Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından verilen belgenin iş deneyimini gösterir belgelere ek olarak sunulduğu,

 

Kaldı ki, anılan ihaleye EKAP kaydı olan bir iş deneyim belgesine sahip olabilmek için iştirak ettikleri iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

DSİ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 2020/569654 İhale Kayıt Numaralı “Dsi 13 Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisler ve Gündüz Çocuk Bakımevi 2 Adet Aşçı, 8 Adet Temizlik Ve Servis Görevlisi Personelinin 12 Ay Süreli Çalıştırılması” işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, başvuruya konu ihalede 9 adet ihale dokümanı indirildiği, anılan ihaleye 8 isteklinin teklif sunduğu,

 

25.11.2020 onay tarihli ihale komisyonu kararına göre;

 

5 isteklinin teklif fiyatının birbirine eşit olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesine göre yapılan puanlama neticesinde;

 

Üstüneller Tem. Yem. Hayv. İnş. Tur. Nak. Özel Sağ. Hiz. Teks. Hiz. İşl. Tic. ve San. Ltd. Şti., Erdemli Kartal Tem. Gıd. Oto. Tek. Taş. San. Ltd. Şti. ve Dipak Kentsel Tem. Hiz. ve Kur. Çöz. San. Tic. Ltd. Şti.nin 2 puan aldığı,

 

Başvuru sahibi 07RDM Vip Tem. Hiz. E Tic. Biliş. Tur. Taş. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile İzmir35 Per. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin ise 3 puan aldığı,

 

Eşit puan alan (3 puan) iki isteklinin kura çekimine davet edildiği ve 07RDM Vip Tem. Hiz. E Tic. Biliş. Tur. Taş. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak, İzmir35 Per. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği,

 

Bunun üzerine, Erdemli Kartal Tem. Gıd. Oto. Tek. Taş. San. Ltd. Şti. tarafından 04.12.2020 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bahse konu şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idare tarafından 09.12.2020 tarihli ve 2020/2 sayılı kararın alındığı, söz konusu karar ile “İZMİR35 Personel Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin teklifi ile ilgili olarak, şirketin teklif dosyası içerisinde yer alan Antalya Ticaret ve Sanayi Odasından alman 12.11.2020 tarih ve 96837710-102.05- E.208536 sayılı belgede oda kayıt tarihinin 01.11.2019 olduğu ihale ilanının Kamu ihale bülteninde 26.10.2020 tarihinde yayımlandığı ve isteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunmadığı tespit edilmiştir.

Başvuruya konu 07 Rdm Vip Temizlik Hizmetleri E Ticaret Bilişim Turizm Taşımacılık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan belgeler incelendiğinde;

Jandarma Genel Komutanlığı Side Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 07 Rdm Vip Temizlik Hizmetleri E Ticaret Bilişim Turizm Taşımacılık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına düzenlenmiş 27.01.2020 tarihli iş bitirme belgesinin sunulduğu, işin türü ve miktarının “Hizmet Alımı Motel Odalarının, Gazino Binası ve Sahil Hattında Bulunan Tuvaletlerin Temizlenmesi”, işin adının “Temizlik Hizmet Alımı-2019/6”, kabul tarihinin 04.01.2019, sözleşme tarihinin 25.04.2019 ve belge tutarının 246050,00 olduğu, anılan belgenin “sayı” kısmının boş bırakıldığı,

Ayrıca söz konusu iş bitirme belgesine dayanak teşkil eden Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Side Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı ile 07 Rdm Vip Temizlik Hizmetleri E Ticaret Bilişim Turizm Taşımacılık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında 25.04.2019 tarihinde imzalanmış Birim Fiyat/Götürü Bedel Hizmet Alımı Tip Sözleşmesi, anılan sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 8 adet fatura sureti ve sözleşme konusu işte çalıştırılan personele yönelik SGK tahakkuk fişleri ve Sigortalı Hizmet Listelerinin sunulduğu görülmüştür.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinin birinci fıkrası ve anılan Yönetmelik’in EK-1’inci maddesi çerçevesinde, iş deneyim belgelerinin Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenleneceği ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanacağı, ayrıca iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31.08.2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesinin zorunlu olduğu, EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 01.07.2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı, öte yandan ilanı veya duyurusu 01.09.2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerine EKAP üzerinden sorgulama yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda yer verilen tespitler neticesinde, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, bu durumun söz konusu olduğu bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde sözleşme, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin fatura suretleri ve işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren SGK belgelerinin sunulabileceği, ancak bahse konu iş deneyim belgesine konu iş sahibinin söz konusu belgeyi düzenlemeye yetkili idare (Side Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı) olduğu anlaşıldığından başvuru konusu ihalede söz konusu iş bitirme belgesi üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekmektedir.

Netice itibarıyla, anılan istekli tarafından sunulan özel ortağa ilişkin iş bitirme belgesinde sorgulama yapmak için gerekli EKAP kayıt numarasının bulunmadığı, bahse konu belgede “EKAP üzerinden düzenlenmiştir” ifadesinin de yer almadığı, bu itibarla söz konusu iş bitirme belgesini düzenlemeye yetkili Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Side Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmediği, dolayısıyla anılan belgenin bu haliyle iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı anlaşılmıştır.

Kararın dayandığı hukuki sebepler, gerekçeleri ve sonucu:

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 54. maddesi 10 fıkrası (b) bendi gereğince “İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesi” yönünde karar verilmiştir.

Şikâyetin haklı bulunması halinde, yapılması gereken düzeltici işlemler:

1- 07 Rdm Vip Temizlik Hizmetleri E Ticaret Bilişim Turizm Taşımacılık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin teklifinin yukarıda belirtildiği şekilde İş bitirme belgesini düzenlemeye yetkili Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Side Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmediği, dolayısıyla anılan belgenin bu haliyle iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağından isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması,

2- İZMİR35 Personel Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin teklifi ile ilgili olarak, isteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunmadığı anlaşıldığından isteklinin puanlama işleminin yeniden yapılması gerekmektedir.” ifadelerine yer verilerek “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verildiği,

 

Akabinde idare tarafından 16.12.2020 onay tarihli ihale komisyonu kararının alındığı, söz konusu ihale komisyonu kararına göre;

 

07RDM Vip Tem. Hiz. E Tic. Biliş. Tur. Taş. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin, iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu belgenin iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Side Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmediği, dolayısıyla anılan belgenin bu haliyle iş deneyimini tevsik etmek için kullanılamayacağı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesine göre yeniden yapılan puanlama neticesinde;

 

Üstüneller Tem. Yem. Hayv. İnş. Tur. Nak. Özel Sağ. Hiz. Teks. Hiz. İşl. Tic. ve San. Ltd. Şti., Erdemli Kartal Tem. Gıd. Oto. Tek. Taş. San. Ltd. Şti., Dipak Kentsel Tem. Hiz. ve Kur. Çöz. San. Tic. Ltd. Şti. ve İzmir35 Per. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin 2 puan aldığı,

 

Eşit puan alan (3 puan) 4 isteklinin kura çekimine davet edildiği ve Üstüneller Tem. Yem. Hayv. İnş. Tur. Nak. Özel Sağ. Hiz. Teks. Hiz. İşl. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak, İzmir35 Per. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi isteklinin teklif zarfı içerisinde sunduğu belgeler incelendiğinde;

 

İş deneyimini tevsik etmek üzere; Side Özel Eğitim Komutanlığı tarafından başvuru sahibi istekli adına düzenlenen yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu iş deneyim belgesinde; işin adı ve varsa ihale kayıt numarasının “Temizlik Hizmeti Alımı 2019-6”, işin tanımı ve miktarının “Hizmet Alımı Motel Odalarının, Gazino Binası ve Sahil Hattında Bulunan Tuvaletlerin Temizlenmesi”, sözleşme tarihinin “25.04.2019”, kesin kabul tarihinin “04.11.2019” ve belge tutarının “246.050,00 TL” olduğu, anılan belgenin “sayı” ve “tarih” bölümlerinin boş bırakıldığı, belge üzerinde “Bu belge EKAP üzerinden düzenlenmiştir.” şeklinde bir ifadenin de bulunmadığı,

 

Ayrıca söz konusu yüklenici iş bitirme belgesine dayanak olarak; Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Side Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı ile başvuru sahibi istekli arasında 01.04.2019 tarihinde imzalanan Birim Fiyat/Götürü Bedel Hizmet Alımı Tip Sözleşmesinin, anılan sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak serbest muhasebeci mali müşavir onaylı fatura suretlerinin ve o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını göstermek üzere sigortalı hizmet listeleri ile SGK tahakkuk fişlerinin sunulduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince, iş deneyim belgelerinin; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenleneceği ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanacağı,

 

Aynı Yönetmelik’in EK-1’inci maddesi gereğince ise, iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31.08.2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesinin zorunlu olduğu, EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 01.07.2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı, öte yandan ilanı veya duyurusu 01.09.2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerine EKAP üzerinden sorgulama yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen inceleme ve tespitler neticesinde, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, bu durumun söz konusu olduğu bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde sözleşme, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin fatura suretleri ve işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren SGK belgelerinin sunulabileceği, ancak bahse konu iş deneyim belgesine konu iş sahibinin söz konusu belgeyi düzenlemeye yetkili kamu kurumu (Side Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı) olduğu anlaşıldığından başvuru konusu ihalede söz konusu iş bitirme belgesi üzerinden bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

 

Netice itibarıyla, anılan istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesinde sorgulama yapmak için gerekli EKAP kayıt numarasının bulunmadığı, bu itibarla söz konusu iş bitirme belgesinin iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Side Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmediği, dolayısıyla anılan belgenin bu haliyle iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştı

 

Kaynak: (İptal) - İptal Kararları Editör: Fatma KARAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı