Haber Detayı
08 Haziran 2020 - Pazartesi 11:19 Bu haber 9452 kez okundu
 
Hesap cetvelinde toplam teklif tutarının üzerinde açıklama yapılabilir mi?
Karar No : 2020/UH.II-965
AŞIRI DÜŞÜK Haberi
Hesap cetvelinde toplam teklif tutarının üzerinde açıklama yapılabilir mi?

ihale üzerinde bırakılan Geoks Harita Proje Danışmanlık İnş. İth. İhsan. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırı olduğu şöyle ki,

 

a) Aşırı düşük teklif açıklamasına konu iş kalemlerin birim fiyatları toplamının toplam teklif fiyatının üzerinde olduğu ayrıca sözleşme giderlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı gibi resen hesaplama yapıldığında da teklif edilen bedelin üzerinde bir sonuç elde edildiği,

 

b) Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesindeki iş kalemlerine ilişkin Tebliğ’e uygun tevsik edici belgelerin sunulmadığı, sunulmuş olanların da geçerlilik süreleri, usul şartları ve içeriklerinin uygun olmadığı,

 

c) Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin o alanlarda faaliyet gösteren firmalardan alınmadığı gibi paçal olan pozlar içerisinde yer alan makine, ekipman, mazot ve işçilik giderlerini tevsik edici belgelerin de sunulmadığı,

 

d) İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan teklif fiyata dâhil giderlerin mevzuata uygun açıklanmadığı, iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti giderlerine ilişkin yapılan açıklamanın da uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi

 

09.01.2020 tarihinde alınan ve 12.01.2020 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararına göre, açık ihale usulüyle yapılan itirazen şikâyete konu ihalede 10 adet doküman temin edildiği, ihaleye teklif veren 7 isteklinin olduğu, bu isteklilerden İtu-Map Tarım. Müh. Ltd. Şti.nin ihale dokümanının e-imza kullanılarak indirilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifi idare tarafından hesaplanan sınır değerin altında kalan Geoks Harita Proje Danışmanlık İnş. İth. İhsan. ve Tic. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, anılan isteklinin süresi içinde teklif açıklamalarını idareye sunduğu ve teklif açıklamalarının idarece uygun bulunarak ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı,

 

Anılan komisyon kararına karşı Makrotek İmar Harita Mühendislik İnş. Tur. Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikayet ve itirazen şikayet başvuruları üzerine 26.02.2020 tarih ve 2020/UH.II-409 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulama işleminin mevzuata uygun şekilde tekrar yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine karar verildiği görülmüş olup, idare tarafından bahse konu Kamu İhale Kurulu kararlarının gereğini teminen Geoks Harita Proje Danışmanlık İnş. İth. İhsan. ve Tic. Ltd. Şti.ye yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, 01.04.2020 tarihinde alınan ve 02.04.2020 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararına göre idare tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunduğu ve ihalenin yeniden anılan istekli üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise başvuru sahibi Makrotek İmar Harita Mühendislik İnş. Tur. Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İhaleyi gerçekleştiren idare tarafından sınır değerin altında kalan (180.698,08)  Geoks Harita Proje Danışmanlık İnş. İth. İhsan. ve Tic. Ltd. Şti.ne 12.03.2020 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında “Özel Teknik Şartnamede tanımlanan,

 

SAT 1. Toprak Etüt ve Derecelendirme Haritasının Hazırlanması, CBS Ortamına Aktarılması, Haritalarının Çoğaltılması iş grubu,

 

500 hektarda bir 2 metre derinliğinde( anakaya ya kadar) profil çukuru açılacaktır. Brüt 7150 net 7000 hektarlık sahada en az 14 adet profil çukuru açılacaktır. 250 metre aralıklarla ızgara (karelaj) sisteminde sonda atılacak, toprak örnek aralıkları 1 boş 1 dolu olarak yapılacaktır. Gerektiğinde daha sık aralıkla numuneler alınacaktır. 25 ha 'da bir numuneli toprak örneği alınacaktır. Proje sahası Brüt 7150 net 7000 hektarda en az -7000/25= 280 adet sonda atılarak toprak örneği alınması,

Arazi yüzeyinde topraktaki renk değişiminin, eğim farklılaşmasının, arazi kullanım şeklinde değişikliklerin görüldüğü yerlerde atılan sondaların en az birinden profil katmanlarını (0- 30), (30-60), (60-90), ...vb.) temsil edecek şekilde numune alınması, numuneli sondalar arasındaki uzaklık 500 metreyi geçmemelidir.

Sınıflamanın tamamlanmasının ardından, detaylı toprak etüt raporu, profil tanımlama formları, laboratuvar sonuç tabloları ve paftalar onaylanması,

Çalışma alanındaki arazide (bütün proje sahasını kapsayacak şekilde (etüt dışı alanlar hariç)) her farklı toprak serisini temsil edecek şekilde 500 hektarlık alanda 2 m. derinliğinde (ana kaya yüzlekse ana kayaya kadar) en az bir boy çukuru (profil çukuru) açılır. Bu profil detaylı olarak tanımlanır (Profil tanımlama kartı doldurulur), koordinatları tespit edilir, çözünürlüğü yüksek bir fotoğraf makinesi ile net bir şekilde fotoğrafları çekilir (horizonların, çevrenin ve profilin tamamının) ve her horizondan alman örneklerde I. Grup analizlere ek II. Grup analizlerde yapılır. Toprak sınırlarını belirlemek amacıyla arazide alman toprak örneklerinin aralıkları en fazla 500 m. olacaktır. Her kapalı poligon içinde sulu arazide her 2 sondadan 1 tanesi, her kuru arazide 3 sondadan 1 tanesi örnekli olacaktır. Ayrıca kapalı her poligon mutlaka örnekli olmalıdır veya en yakın örnek verisine bağlanarak değer alması sağlanmalı, kontrol sondalarının en fazla 250 m. aralıklarla açılması, (TRGM)

Toprak numuneleri; Tarım ve orman bakanlığınca Kapsam 1, 2, ve 5 den yetkilendirilmiş aynı zamanda TÜRKAK akreditasyonuna sahip bir laboratuvar şartlarına sahip olmalıdır. Analizler; Analiz I grup ve Analiz II grup olarak ikiye ayrılır. Sonda örneklerinde I. Grup analiz yapılır iken, profilden alman örneklerde I. Gruba ek olarak, II. Grup analizlerde yapılır. Storie endeksi haritası yüklenici tarafından hazırlanması, Komisyon Puanın Hazırlanması, Arazi verimlilik Konum endeks haritası hazırlanması,

Toprak endeksini 60„ komisyon 15 ve konumun 25 sinden oluşan derecelendirme Haritasının Oluşturulması ve Bilgisayar CBS ortamında girilmesi,

 

SAT 2. Blok Planlamasının Yapılması iş grubu (Sulama ve Drenaj Planı Var ise 0,40 Çarpan ile Çarpılır.)

 

Proje sahasında etütleri tamamlandıktan sonra arazide mevcut kalıcı nitelikli yol, dere, kanal vb. sabit tesisler, parsel boyları, sulama uzunluğu, ulaşım, drenaj, yerleşim yerleri arazi kullanım planlaması dikkate alınarak ve proje alanı çevresindeki tesislerle de uyum sağlayacak şekilde blok planları oluşturulur. Bloklara (Ada) numaralar yürürlükteki mevzuata göre verilir. Blok planı öncelikle büroda oluşturulur. Daha sonra bu planlanan bloklar arazide tek tek gezilerek kontrol edilmesi,

 

SAT 3. Arazi Toplulaştırma Projelerinde Sabit Tesis Tutanaklarının Hazırlanması iş grubu,

 

Arazi toplulaştırması projesi yapılacak sahada, idare tarafından verilecek olana kadastro ve tapu verileri üzerinden, zeminde var olan, Cam sera, Plastik, Narenciye bahçesi, ruhsatlı ve ruhsatsız kuyu, zeytinlik, bağ, bina, duvar, vb tüm sabit tesisler arazide gezimi yapılarak, muhtarın ve arazi malikinin de beyanlarının ekteki liste formatından imzalanarak İdareye teslim ettiği sabit tesis tutanaklarını kapsar. Hazırlanan liste idare tarafından kontrol edilecektir. Hazırlanan sabit tesis tutanakları arazi toplulaştırma dağıtım programına sayısal ortamda girilmesi hizmet alımı, hizmetleri ile ilgili olarak

 

a)Hizmet sürecinin, verilen hizmetin ve gerçekleştirme yönteminin ekonomik olması,

b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c)Teklif edilen işin özgünlüğü, hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılacak yazılı açıklamalarınıza ihtiyaç duyulmuştur.

 

Teklif açıklamalarınızı 19/03/2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar DSİ 13.Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğüne ulaştırmanız gerekmektedir. Değerlendirme sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”  ifadeleri ile aşırı düşük teklif açıklaması istendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi isteklinin (a), (b), (c) ve (d) iddialarına ilişkin olarak;  

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinden teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin üçüncü kişilerden aldıkları fiyat tekliflerini teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alması gerektiği, ayrıca fiyat tekliflerinin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olma zorunluluğunun bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

İdare tarafından önemli bileşen olarak “SAT 1. Toprak Etüt ve Derecelendirme Haritasının Hazırlanması, CBS Ortamına Aktarılması, Haritalarının Çoğaltılması” iş grubuna ilişkin olarak Geoks Harita Proje Danışmanlık İnş. İth. İhsan. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde; “Profil çukuru açılması”, “Sonda atılması”, “Toprak analizlerinin yapılması”, “Derecelendirme haritasının oluşturulması ve bilgisayar CBS ortamında girilmesi” ve  “Toprak etüt ve derecelendirme haritasının hazırlanması, onayı, askı ve ilanı ve CBS ortamında aktarılması ve haritanın çoğaltılması” iş kalemleri için Targıs Mühendislik İnşaat Planlama Ltd. Şti. den fiyat teklifleri alındığı, fiyat tekliflerini düzenleyen firmanın ticaret unvanında “mühendislik ve inşaat planlama” iştigal konularının yer aldığının görüldüğü, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin resmi internet sayfası olan “www.ticaretsicil.gov.tr” den yapılan sorgulamada Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünün 15.10.2016 tarihli ve 9198 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi örneğinden, fiyat teklifini düzenleyen Targıs Mühendislik İnşaat Planlama Ltd. Şti.nin kuruluşa ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi’nin “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddesinde yer alan bilgiler doğrultusunda fiyat teklifinin teklife konu alanda faaliyet gösteren bir firmadan alındığının tespit edildiği,

 

Diğer taraftan bahse konu fiyat tekliflerinin üzerinde “Bu fiyat kapsamında yapılacak hizmet ile ilgili olarak, gereken her türlü işçilik, malzeme, makine, enerji vs. gibi giderler ile kar ve genel giderler dâhil olup, yalnızca KDV dâhil değildir. Bu fiyat, ihale dokümanında belirtilmiş olan işin yapılacağı yer ve işin süresi kadar tarafımızca geçerlidir.” ibaresinin yer aldığının görüldüğü, fiyat tekliflerinin ekinde ise deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Targıs Mühendislik İnşaat Planlama Ltd. Şti.ye ait olmak üzere TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası ile “Tarımsal Amaçlı Toprak Bitki ve Sulana Suyu Analiz Laboratuvarları Yetki Belgesi”nin, anılan firma işveren olmak kaydıyla 2 personele ilişkin sigortalı işe giriş bildirgelerinin ve fiyat teklifleri üzerinde imza ve kaşesi bulunan SMMM’ye ait ruhsatın, oda kayıt belgesinin ve diğer belgelerin sunulduğu,

 

İdare tarafından önemli bileşen olarak “SAT 2. Blok Planlamasının Yapılması (Sulama ve Drenaj Planı Var ise 0,40 Çarpan ile Çarpılır.)” iş grubuna ilişkin olarak anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde ise, 4503 poz no’lu “Önceden hiç planı yapılmamış sahanın blok planlamasının yapılması” adlı iş kalemi için kamu kurumlarına ait birim fiyatların (DSİ) kullanıldığı,

 

Yine idare tarafından önemli bileşen olarak “SAT 3. Arazi Toplulaştırma Projelerinde Sabit Tesis Tutanaklarının Hazırlanması” iş grubuna ilişkin olarak anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, “Arazi Gezimi” iş kaleminde yer alan “mühendis” ve “oto” analiz girdileri için kamu kurumlarına ait birim fiyatların (DSİ) sunulduğu, “Sabit tesis tutanaklarının hazırlanarak arazi maliki ve muhtarlara imzalatılarak idareye teslim edilmesi” ile “Sabit tesis tutanaklarının arazi toplulaştırma dağıtım programına sayısal olarak girilmesi” analiz girdileri için ise Neova İnşaat A.Ş. den fiyat teklifi alındığı, fiyat tekliflerini düzenleyen firmanın ticaret unvanında “inşaat” iştigal konularının yer aldığının görüldüğü, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin resmi internet sayfası olan www.ticaretsicil.gov.tr den yapılan sorgulamada Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünün 04.09.2015 tarihli ve 8899 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi örneğinden, fiyat teklifini düzenleyen Neova İnşaat A.Ş.nin kuruluşa ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi’nin “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddesinde yer alan bilgiler doğrultusunda fiyat teklifinin teklife konu alanda faaliyet gösteren bir firmadan alındığının tespit edildiği,

 

Diğer taraftan bahse konu fiyat teklifinin üzerinde “Bu fiyat kapsamında yapılacak hizmet ile ilgili olarak, gereken her türlü işçilik, malzeme, makine, enerji vs. gibi giderler ile kar ve genel giderler dâhil olup, yalnızca KDV dâhil değildir. Bu fiyat, ihale dokümanında belirtilmiş olan işin yapılacağı yer ve işin süresi kadar tarafımızca geçerlidir.” ibaresinin yer aldığının görüldüğü, fiyat teklifinin ekinde ise üzerinde imza ve kaşesi bulunan SMMM’ye ait oda kayıt belgesinin, anılan firma işveren olmak kaydıyla 2 personele ilişkin sigortalı işe giriş bildirgelerinin ve diğer belgelerin sunulduğu,

 

Ayrıca başvuru sahibinin iddiasının aksine iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücretlerinin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği, sözleşme giderleri hesaplanmadığı iddiasına yönelik yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından açıklama istenilen tüm iş grupları için sunulan analiz ve fiyat tekliflerinde kâr dâhil fiyat olduğunun belirtildiği görülmüş olup, teklif açıklaması kapsamında söz konusu giderleri tevsik etme zorunluluğu bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Bununla birlikte anılan isteklinin, aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunmuş olduğu hesap cetveli incelendiğinde, hesap cetvelinde toplam teklif tutarının üzerinde açıklama yapıldığının görüldüğü, dolayısıyla anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının bu bağlamda mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Geoks Harita Proje Danışmanlık İnş. İth. İhsan. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

 

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı