Haber Detayı
11 Ocak 2021 - Pazartesi 11:40 Bu haber 5000 kez okundu
 
Hangi hizmet işlerinde fiyat farkı öngörülmesi zorunludur?
Karar No : 2020/UH.II-2084
İHALE KARARLARI Haberi
Hangi hizmet işlerinde fiyat farkı öngörülmesi zorunludur?

İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesinde ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri, personel ve malzeme giderleri ile diğer bütün giderler ile kullanılacak elektrik, su (sıcak su dâhil), doğalgaz ve temizlik malzemesi giderlerine, 25.2’nci maddesinde bu gider kalemleri için fiyat farkı verilmeyeceği düzenlenmesine yer verilmesine rağmen anılan Şartname’nin 46’ncı maddesinde personel için fiyat farkı verileceği yönündeki düzenlemenin çelişkiye sebebiyet verdiği,

 

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

 

İhale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde, İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesinde, ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile personel ve malzeme giderleri ile diğer bütün giderler ile kullanılacak elektrik, su (sıcak su dahil), doğalgaz ve temizlik malzemesi giderlerine yer verildiği, anılan Şartname’nin 25.2’nci maddesinde de bu gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edileceği ve yüklenici tarafından bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı düzenlenmiştir. Aynı Şartname’nin 46’ncı maddesinde ihale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 3’üncü maddesine istinaden fiyat farkı hesaplanacağı belirtilmiştir.

 

İhale dokümanı kapsamında isteklilere talimatları da içeren İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı ve Teknik Şartname ile gerekli diğer belge ve bilgilerin bulunduğu hükme bağlanmış olup ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin birbirine aykırı olamayacağı hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idareler tarafından sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkı hesabının hangi usul ve esaslara göre yapılması gerektiği ortaya koyulmuştur. Buna göre ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi gerektiği öngörülmüştür. Bu noktada personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği açıklanmıştır.

 

Tip İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesine ait dipnotta idarelerce ihale edilecek hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin, isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhil olması gerektiğinin bu maddede belirtmesi gerektiği ifade edilmiş olup Tip İdari Şartname’nin 25.2’nci maddesinde de bu maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edileceği ve yüklenici tarafından bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla Tip İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesine ilişkin dipnotta, sadece ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sayma yoluyla sınırlı olarak belirlenmiştir.

 

Bu çerçevede somut olaya bakıldığında, İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesinde, Tip İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesinin dipnotunda belirtilen gider kalemleri dışında “personel gideri”ne de yer verildiği dikkate alındığında, söz konusu maddeye atıf yapan 25.2’nci maddesi uyarınca bu giderlere ilişkin olarak artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde yükleniciye bunlara ilişkin ödeme yapılamayacağı sonucunun ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Öte yandan anılan Şartname’nin 46’ncı maddesinde ihale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 3’üncü maddesine istinaden fiyat farkı hesaplanacağı hususunun düzenlendiği görülmüştür.

 

Buradan hareketle söz konusu Şartname maddeleri birlikte ele alındığında, ihale konusu iş kapsamında personel giderinde meydana gelecek artışların yükleniciye ödenip ödenmeyeceği noktasında İdari Şartname’de çelişkili düzenlemelere yer verildiği, bu durumun da isteklilerce tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını engelleyecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından dile getirilen iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (Yemek) - Yemek ihale Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı