Haber Detayı
08 Kasım 2020 - Pazar 13:11 Bu haber 1779 kez okundu
 
Geçici teminat mektubunda, idarenin adresinin yazılması zorunlu mudur?
Karar No : 2014/UH.III-3655
GEÇİCİ TEMİNAT Haberi
Geçici teminat mektubunda, idarenin adresinin yazılması zorunlu mudur?

İhale üzerinde bırakılan Va Tech Wabag Su Tekn. Tic. Ltd. Şti. firmasına ait geçici teminat mektubunun adres beyanı bölümünde hata bulunduğu, söz konusu hata nedeniyle ilgili isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu iş, Lüleburgaz Belediyesi dâhilinde 5 adet teknik personel ve 4 adet iş makinesi ile 60 ay süre ile atık su arıtma tesisi, pompa istasyonu ve boru hattı işlettirilmesidir.

 

            Başvuru sahibi istekli tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu geçici teminat mektubunda idarenin adresinin yanlış yazılmış olması nedeniyle bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ileri sürülmektedir. Buna mukabil idarece, adres bilgisindeki hatanın esasa etkili bir aykırılık teşkil etmediği, dolayısıyla geçici teminat mektubunun geçerli olduğu ifade edilmektedir.

 

            İhale üzerinde bırakılan Va Tech Wabag Su Tekn. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan geçici teminat mektubunda, idarenin adres bilgisi belirtilmiş,  ancak idarenin güncel adresi olan “Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/Kırklareli” yerine sehven “Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/Kırklareli” yazıldığı tespit edilmiştir.

 

Buna karşın, idarenin bahse konu teminat mektubunu doğrulatmak üzere bu mektubu düzenleyen Türkiye İş Bankası A.Ş. Yabancı Sermayeli Şirketler/İstanbul Şubesi’nden alınan çift imzalı yazı ile teyidini yaptığı görülmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinin “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir…” şeklindeki hükmü ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinin dördüncü fıkrasında “ İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.” düzenlemesi mucibince, istekliler tarafından sunulacak banka teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekmektedir.       

             

Bu çerçevede, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki olan KİK024.1/H numaralı geçici teminat mektubu standart formu incelendiğinde, ihaleyi yapan idarenin adı, ihale konusu iş, isteklinin adı ve soyadı ya da ticaret unvanı, geçici teminat tutarı, bankanın adı, teminat süresi, teminat mektubunun altında banka ve şubenin adı ile yetkililerin adı, unvanı ve imzası bilgilerinin belirtilmesinin zorunlu tutulduğu ancak idarenin adres bilgisinin geçici teminat mektubunda yer verilmesi zorunlu unsurlardan olmadığı anlaşılmaktadır.          

 

            Yukarıda yapılan tespitler ve alıntısı yapılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunda usulüne uygun teminat olma niteliğini etkileyen bir hatanın veya eksikliğin yer almadığı, teminat mektubunda bulunması gerekli olmayan idare adresine yer verilmiş olmasının ve ilgili adresin yanlışlığının ise teminat mektubunun esasını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

 

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı