Haber Detayı
01 Ocak 2021 - Cuma 14:16 Bu haber 38884 kez okundu
 
Geçici teminat mektubu son paragrafında haczedilemez, ihtiyati tedbir konulamaz ibaresi olmaması
Karar No : 2020/UY.I-2146
GEÇİCİ TEMİNAT Haberi
Geçici teminat mektubu son paragrafında haczedilemez, ihtiyati tedbir konulamaz ibaresi olmaması

ihale komisyonunca standart formlara uygun olarak sunulmayan geçici teminat mektuplarının ihalenin ilk oturumunda geçersiz sayılması gerektiği halde ve 30.09.2020 tarihinde yayımlanan mevzuat hükümleri dikkate alınmadan daha önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde isteklilerin bir kısmının geçici teminatlarının uygun bulunduğu, 30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 7’nci maddesinde "...KİK023.1/Y numaralı geçici teminat mektubunun son paragrafına "4734 sayılı kanunun 34. maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz" cümlesi eklenmiştir." hükmünün yer aldığı, bu hüküm doğrultusunda idarece yayımlanan ve taraflarınca indirilen geçici teminat standart formunun (KİK023.1/Y) son paragrafına bu hükmün işlendiği, standart forma uygun düzenlenmeyen dolayısıyla mevzuat hükümlerine aykırı olarak düzenlenmiş geçici teminat mektuplarının uygun bulunmaması doğrultusunda idareye şikâyet başvurusunda bulundukları, idarenin cevap yazısında taraflarınca da sunulan elektronik geçici teminat mektuplarında bu hususun aranmadığının dolayısıyla teklif zarfında sunulan geçici teminat mektuplarında da bu ibarenin aranmaması gerektiğinin belirtildiği, ancak söz konusu standart forma eklenen ibarenin yayımlanan Yönetmelik hükmü ile esaslı unsur haline getirildiği, dolayısıyla bu ibarenin idarece aranması ve bu ibarenin bulunmadığı geçici teminat mektuplarını sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, elektronik geçici teminat mektuplarının teyit edilebilen bilgileri ile ilgili formatın ise tamamen Kurumun formatı ile ilgili bir husus olduğu, bu nedenle geçersiz teminat mektuplarını sunan isteklilerin tekliflerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan "Temel ilkeler" gereği değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale ilan tarihi (02.11.2020) itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat dikkate alınmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin açık ihale usulü ve anahtar teslim götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, ihale komisyonu kararına göre, ihaleye 15 isteklinin teklif sunduğu, 2 isteklinin teklifinin yeterlik kriterlerine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi de dahil olmak üzere 3 isteklinin teklifinin ise idarece hesaplanan sınır değerin altında olduğu gerekçesiyle reddedildiği, teklifi geçerli kabul edilen isteklilerden Uyak Yapı Taah. İnş. Elekt. Elektr. Bilg. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Bahar-Su İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. – Baysal İnş. Taah. Tur. Oto. Mar. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının sırasıyla ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi istekliler olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihalelerde, teklif edilen bedelin 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacağı, teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmelik’in ekinde yer alan standart formlara uygun olmasının zorunlu olduğu, standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuplarının geçerli kabul edilmeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca, istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda ise, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesinin yeterli olduğu, geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirmenin sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılacağı anlaşılmıştır.

 

 

30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yayımlandığı görülmüştür.

 

Söz konusu Yönetmelik’in 7’inci maddesinde “Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.1/Y numaralı Geçici Teminat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.” hükmüne yer verilmiş olup, aynı Yönetmelik’in 26’ncı maddesinde “Bu Yönetmeliğin; a) 4 üncü maddesi yayımı tarihinden 60 gün sonra, b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 20 gün sonra, yürürlüğe girer.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Aynı şekilde söz konusu ek cümlenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan geçici teminat mektubu standart formuna (KİK023.1/Y) eklendiği ve söz konusu maddenin yürürlük tarihinin 21.10.2020 olarak belirtildiği, bu doğrultuda ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan söz konusu geçici teminat mektubu standart formuna (KİK023.1/Y) ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verildiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen tespitler uyarınca, isteklilerin geçici teminat mektubu standart formuna göre geçici teminat mektuplarını sunmaları durumunda, ihale ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan geçici teminat mektubu standart formunun (KİK023.1/Y) esas alınması gerektiği, diğer bir ifadeyle sunulacak geçici teminat mektuplarının standart forma uygun olarak “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ek cümlesini de taşıması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında ihaleye teklif veren isteklilere ait gönderilen teklif dosyaları başvuru sahibinin iddiaları kapsamında incelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Tolmen Elektrik İnş. Müh. Tur. Nak. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti.Hakim Petrol Gayr. İnş. Nak. Oto. Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti., Akbay Grup Yapı A.Ş., Tiba Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Öz Mersin Asf. Yol İnş. Pet. Mad. ve Tur. San. Tic. A. Ş. ve Şakir Turhan’ın sunduğu geçici teminat mektuplarında “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı ve geçici teminat mektubu standart formunun esas alınmadığı görülmüştür.

 

Ayrıca Tolmen Elektrik İnş. Müh. Tur. Nak. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teminat mektubunda “İşbu Teminat Mektubu, basılı olduğu kağıdın üzerinde, Bankamız amblemi bulunan hologramı ve Bankamız yetkililerinin orijinal imzalarını taşıyor ise asıl nüsha kabul edilir. Bu mektubun herhangi bir şekilde çoğaltılmış kopyası üzerinde işlem yapılamaz. İşbu Teminat Mektubu kapsamındaki bankamız sorumluluğunun vadesinden önce sona ermesi için işbu teminat mektubunun ING Bank hologramını ve orijinal imzalarını haiz asıl nüshasının Bankamıza iadesi yeterli olup; Muhatap işbu mektubu teslim almakla bu hususu şimdiden kabul etmiştir.” geçici teminat standart formunda bulunmayan ifadelerin yer aldığı görülmüştür.

 

Ahmet Bülent Açar - İlka İnş. Gıda Tem. Mad. Nak. Tekst. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından geçici teminata ilişkin kriterleri sağlamak üzere, İlka İnş. Gıda Tem. Mad. Nak. Tekst. ve San. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen iki ayrı geçici teminat mektubunun sunulduğu görülmüştür.

 

Ziraat Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen geçici teminat mektubunun ise standart form dikkate alınarak sunulduğu ancak söz konusu teminat mektubunun tutarının (210.000,00 TL) tek başına isteklinin geçici teminat tutarına ilişkin sağlaması gereken tutarı (12.605.000,00x3=378.150,00 TL) karşılamadığı görülmüştür.

 

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen geçici teminat mektubunda ise “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı ve geçici teminat mektubu standart formunun esas alınmadığı görülmüştür.

 

Diğer istekliler tarafından geçici teminata yönelik sunulan belgeler incelendiğinde ise,

 

Tankut Savcının teminata ilişkin geçici kefalet senedi sunduğu ve söz konusu belgenin geçici kefalet senedi standart formu esas alınarak sunulduğu,

 

Başvuru sahibi Bmı Müh. Isıt. Soğ. ve Klima Tekn. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. ve Nur-Sa İnş. Elekt. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından sunulmayacak belgeler tablosunda geçici teminat mektubunun ayırt edici numarası belirtilerek sunulduğu,

 

Başar Müh. Hizm. İnş. Taah. Tur. İnş. Malz. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti., Uyak Yapı Taah. İnş. Elekt. Elektr. Bilg. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bahar-Su İnş.Taah. San. Tic. Ltd. Şti. - Baysal İnş. Taah. Tur. Oto. Mar.. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Litak Yapı Taah. San. Tic. Ltd. Şti. - Cesur İnş. Gıda. Madd. Tem. İşl. Tar. Ür. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Venedik Kartonpiyer İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu geçici teminat mektuplarında “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesine yer verildiği ve geçici teminat mektubu standart formunun esas alındığı anlaşılmış olup, söz konusu isteklilerin geçici teminata ilişkin kamu ihale mevzuatına uygun belgeleri sunduğu görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen tespitler uyarınca, Hakim Petrol Gayr. İnş. Nak. Oto. Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti., Akbay Grup Yapı A.Ş., Tiba Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Öz Mersin Asf. Yol İnş. Pet. Mad. ve Tur. San. Tic. A. Ş. ve Şakir Turhan’ın sunduğu geçici teminatlarında “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı, diğer bir ifadeyle söz konusu geçici teminatların ihale dokümanında yer verilen standart forma uygun olarak sunulmadığı anlaşıldığından, anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Tolmen Elektrik İnş. Müh. Tur. Nak. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu geçici teminat mektubunda “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı, ayrıca sunulan geçici teminat mektubunda geçici teminat standart formu dışında ibarelere de yer verildiği, bu nedenle söz konusu isteklinin geçici teminatının ihale dokümanında yer verilen standart forma uygun olarak sunulmadığı anlaşıldığından söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Ahmet Bülent Açar - İlka İnş. Gıda Tem. Mad. Nak. Tekst. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının sunduğu geçici teminat mektuplarından birinde “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı ve geçici teminat mektubu standart formunun esas alınmadığı, standart forma uygun olarak sunulan geçici teminat mektubunun ise söz konusu isteklinin ihalede karşılaması gereken tutarı karşılamadığı anlaşıldığından söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, yukarıda yer verilen değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri dikkate alınarak Tolmen Elektrik İnş. Müh. Tur. Nak. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti., Hakim Petrol Gayr. İnş. Nak. Oto. Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti., Akbay Grup Yapı A.Ş., Tiba Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Öz Mersin Asf. Yol İnş. Pet. Mad. ve Tur. San. Tic. A. Ş., Şakir Turhan ve Ahmet Bülent Açar - İlka İnş. Gıda Tem. Mad. Nak. Tekst. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 
Kaynak: (E-İhale) - Elektironik İhale Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı