Haber Detayı
01 Ocak 2021 - Cuma 12:44 Bu haber 19917 kez okundu
 
Geçici teminat mektubu Elektronik olarak olarak düzenlendiği ancak yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmemesi
Karar No : 2020/UY.I-2145
GEÇİCİ TEMİNAT Haberi
Geçici teminat mektubu Elektronik olarak olarak düzenlendiği ancak yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmemesi

Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “Geçici Teminata İlişkin Bilgiler” kısmında yer alan satırlarının hiçbirinde bilgi girişinde bulunulmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak geçici teminat mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak düzenlendiği, idarece düzenlenen E-teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı’nda da geçici teminatın uygun olduğunun belirtildiği, ilgili tablodan da anlaşılacağı üzere geçici teminat mektubuna ait bilgilere ulaşılabileceği, ayrıca Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda teminata ilişkin ayırt edici numaranın ilgili satırda bulunmamasının EKAP sisteminden kaynaklanan bir arıza sonucu ortaya çıktığı, kaldı ki, söz konusu hususun teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması sebebiyle bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek belgenin istenmesi halinde teslim edilebileceği, EKAP sisteminde kayıtlı olan ve hukuki bir değeri olan geçici teminat mektubunun yok hükmünde sayılamayacağı, bu hususa ilişkin düzeltici işlem kararı verilerek tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği,

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 
 

İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde geçici teminata ilişkin bilgilerin ihaleye katılımda beyan edilmesi gereken belgeler olarak belirlendiği, Anılan Şartname’nin 22’nci maddesinde yeterlik değerlendirmesinin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda istekliler tarafından beyan edilen bilgiler üzerinden yapılacağı, Aynı Şartname’nin 28’inci maddesinde ise Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan teminat mektubuna ilişkin ayırt edici numaranın, anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde teminat mektubuna ilişkin bilgilerin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun ilgili bölümünde belirtilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

 

Bu doğrultuda ihale dokümanı kapsamında verilen Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Geçici Teminata İlişkin Bilgiler” satırında bulunan;

 

“Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.)”,

 

“Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Geçici Teminat Mektubu” ve

 

“Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar” kısımların ilgisine göre, isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

EKAP üzerinden 13.11.2020 tarihinde bildirilen ihale komisyonu kararında, Gürselvi İnşaat ve Mühendislik Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. - Gürsel Selvi İş Ortaklığının teklifinin “…istekli firma tarafından elektronik geçici teminat mektubu alınmış olduğu EKAP üzerinden tespit edilmiş olmakla birlikte, Geçici Teminat Mektubunun Ayırt Edici Numarasının boş bırakılarak beyan edilmediği, Yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin olarak doldurulması istenilen bilgilerin yeterlik kriteri olduğu ve iş ortaklığı firmasının gerek pilot gerek özel ortak tarafından herhangi bir beyanda bulunmadığından…” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde; başvuru sahibi istekli Gürselvi İnşaat ve Mühendislik Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. - Gürsel Selvi İş Ortaklığının pilot ve özel ortakları tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Geçici Teminata İlişkin Bilgiler” satırının ilgili kısımlarında herhangi bir beyanda bulunulmadığı tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanında tekliflerin elektronik ortamda alınacağının belirtildiği ihalelerde, istekliler tarafından ihale dokümanında yer alan "Yeterlik Bilgileri Tablosu" doldurulmak suretiyle tekliflerin sunulması gerektiği, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin de Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda istekli tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

İstekliler tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilenlerin, sorgulama sonucunda elde edilen belgelerdeki kayıtlı bilgiler esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulacağı, belirtilen yöntemle sorgulanamayan bilgi ve belgelere yönelik ilk değerlendirmenin ise Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, bu inceleme sürecinden sonra değerlendirme dışı bırakılmayan tekliflerden en düşük fiyatı teklif eden ilk iki isteklinin belirleneceği, daha sonra bu isteklilerden Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenler ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelerin talep edileceği, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak istenebileceği ve yapılan değerlendirme sonucu ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirleneceği anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda geçici teminata ilişkin olarak doldurulması istenilen bilgilerin yeterlik kriteri olduğu, başvuru sahibi Gürselvi İnşaat ve Mühendislik Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. - Gürsel Selvi İş Ortaklığının pilot ve özel ortakları tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen geçici teminata ilişkin bilgilere yönelik ilk değerlendirmenin beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılması gerektiği, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan isteklilere ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

Gürselvi İnşaat ve Mühendislik Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. - Gürsel Selvi İş Ortaklığının pilot ve özel ortakları tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda geçici teminata ilişkin satırlarda herhangi bir beyanda bulunulmadığı, ayrıca Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun bizzat isteklilerce hazırlandığı, başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen bir belge olmadığı, beyan edilmeyen geçici teminat mektubuna ilişkin bilgilerin ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu, bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı, teklif dosyasının mevzuata uygun olarak hazırlanması ve bu kapsamda Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun ihalede istenilen yeterlik kriterlerine uygun şekilde doldurulması hususundaki sorumluluğun isteklilere ait olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Kaynak: (İhale) - İhaleciyiz Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı