Haber Detayı
08 Kasım 2020 - Pazar 13:03 Bu haber 3552 kez okundu
 
Geçici teminat bedelinin idarenin hesabına yatırılması sonucu dekontun fotokopi olarak sunulması durumunda belge geçerli olur mu?
Karar No : 2017/UY.II-2326
GEÇİCİ TEMİNAT Haberi
Geçici teminat bedelinin idarenin hesabına yatırılması sonucu dekontun fotokopi olarak sunulması durumunda belge geçerli olur mu?

ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Uzman İnş. Malz. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklif dosyası kapsamında sunduğu belgelerde geçici teminat tutarının yatırıldığının belirtildiği, ancak yatırılan tutarın hangi işe ilişkin olduğunun belirtilmediği, belgenin aslının teklif dosyası kapsamında bulunmadığı, sunulan belgenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 30, 36 ve 37’nci maddelerine ve İdari Şartname’nin geçici teminat ile ilgili 28 ve 31’inci maddelerine uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İncelemeye konu ihalenin T.C. Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından yapılan,   2017 Yılı Ortaöğretim Okulları Onarımları Paket 03 yapım ihalesi olduğu, açık ihale usulü ile yapılan ihalede 30 adet ihale dokümanının satın alındığı/indirildiği, 22.05.2017 tarihinde yapılan ihaleye 15 isteklinin katıldığı, ihalede Uzman İnşaat Malzemeleri Ticaret Sanayi ve Limited Şirketinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, başvuru sahibi Isıtek Isı ve Teknik malzeme Ticaret ve San. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde ihalelerde, teklif edilen bedelin 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacağı, aynı Kanunun 34’üncü maddesinde ise, tedavüldeki Türk parası, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler gibi belgelerin teminat olarak kabul edilecek değerler arasında olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Uzman İnşaat Malzemeleri Ticaret Sanayi ve Limited Şirketinin ihaleye 327.860,33 TL teklif verdiği, buna göre teklifiyle birlikte en az 9.835,809 TL tutarında geçici teminat sunması gerektiği,  söz konusu isteklinin teklif zarfı içerisinde Türkiye İş Bankasından 18.05.2017 tarih ve TMDZ17-52760 no’lu 9.000,00 TL tutarlı geçici teminat mektubu sunduğu belirlenmiştir. Ayrıca adı geçen istekli tarafından teklifi kapsamında, idare tarafından İdari Şartname’de belirtilen hesap numarasına 22.05.2017 tarihinde 1.000,00 TL’lik tutarın yatırıldığını gösteren makbuzun sunulduğu, açıklama kısmında ise ihale kayıt no: 2017/205780 ve 2017 yılı OÖ okulları bilgisinin yer aldığı görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, her ne kadar, geçici teminat tutarının idarenin hesabına yatırıldığını gösteren belge, İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesinde öngörülen belgelerin sunuluş şekillerinden birine uygun sunulmasa da, havale makbuzu üzerindeki ihale kayıt numarası, hesap numarası ve tutarın İdari Şartname düzenlemelerine uygun olduğu, yatırılan tutarın ek geçici teminat olarak kabul edilmesi gerektiği, idarece bu tutarın İdari Şartname’nin 28’inci maddesinde belirtilen hesap numarasına yatırılıp yatırılmadığının teyit edilmesinin mümkün olduğu, bu hususun başvuru sahibi isteklinin idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarece verilen cevap yazında da belirtildiği ve 1.000,00 TL’nin idarenin hesaplarına yatırıldığının görüldüğünün ifade edildiği, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı