Haber Detayı
18 Mayıs 2020 - Pazartesi 01:02 Bu haber 2978 kez okundu
 
Fetö (Bylock) davasında ceza alan istekli elenir mi?
Karar No : 2020/UH.I-849
DİĞER KARARLAR Haberi
Fetö (Bylock) davasında ceza alan istekli elenir mi?

19.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararına göre ihalenin 2’nci kısmının ....................... San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, söz konusu firmanın sahibinin ................ isimli şahıs olduğu, anılan şahıs hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından iddianame hazırlandığı, hazırlanan iddianamenin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği, söz konusu şahsın Mahkeme’nin 2017/350 Esas numaralı dosyasında “FETÖ terör örgütüne üye olma ve örgüte finans sağlama” suçundan yargılandığı,

 

Her ne kadar anılan kişi delil yetersizliğinden beraat etmiş ise de, beraat ettiği 04.11.2019 tarihinden sonra 03.02.2020 tarihinde Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü’nün 29057438-92541 sayılı Bylock incelemesi konulu yazısının Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı’na delil olarak kullanılmak üzere gönderildiği, bahsi geçen yazı ekinde yer alan “Bylock Yazışma İnceleme Tutanağı”nda ...............’nun örgütte önemli konumda bulunan kişilerle irtibatının olduğunu gösteren yazışmalara yer verildiği, söz konusu bu yeni delillerle yapılacak olan yeni yargılama neticesinde anılan kişiye örgüt üyeliğinden ceza verilebileceğinin açık olduğu, söz konusu kişiye kamu davası açıldığı kanaatinde oldukları, delil yetersizliğinden beraat eden kamu görevlilerinin göreve iadesi söz konusu olmazken, bu kişilere ihale verilmesinin ve kamu kaynaklarından yararlandırılmalarının suç teşkil edeceği, bu kapsamda anılan isteklinin ihalenin 2’nci kısmına yönelik teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

Karar..

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “… Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:…           

i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İhaleye katılamayacak olanlar başlıklı 11’inci maddesinde “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:…

g) (Ek: 31/10/2016-KHK-678/30 md.; Değiştirilerek kabul: 1/2/2018-7071/29 md.) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 14/11/2019 tarihli ve E.: 2018/90, K.: 2019/85 sayılı Kararı ile)…

(Ek fıkra: 31/10/2016-KHK-678/30 md.; Değiştirilerek kabul: 1/2/2018-7071/29 md.) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 14/11/2019 tarihli ve E.: 2018/90, K.: 2019/85 sayılı Kararı ile)” hükmü yer almaktadır.

 

22 Kasım 2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30’uncu maddesi ile anılan Kanun’un 11’inci maddesine eklenen (g) bendi ile ek fıkra hükümlerinde “g)Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler…

Birinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz. Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.” hükmü yer almıştır. Ancak söz konusu Kanun hükümleri Anayasa Mahkemesi’nin 14.11.2019 tarihli ve E: 2018/90, K: 2019/85 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

 

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Kanun hükümleri yürürlükte iken, ihaleye katılan isteklilerin Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında değerlendirilmesindeki takdir ve sorumluluğun idarelere ait olduğu görülmekle birlikte, başvuru sahibinin iddiasına dayanak gösterilen söz konusu Kanun hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından 14.11.2019 tarihinde iptal edildiği anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla, 16.03.2020 tarihinde yapılan ihalenin 2’nci kısmı üzerinde bırakılan Y.................. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile şirket yetkilisi ..................... hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 11’inci maddesinin (g) bendine istinaden idarece işlem tesis edilmesi mümkün bulunmadığından başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Anayasa mahkemesinin ilgili kararını ekte fotoğraflardan bakabilirsiniz...

Kaynak: (Anayasa) - Anayasa Mahkemesi Kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı