Haber Detayı
12 Nisan 2020 - Pazar 15:00 Bu haber 4486 kez okundu
 
Fatura ve sözleşmenin iş deneyim olarak kullanılması için sgk bildirgeleri nasıl olmalı?
Karar No : 2020/UH.I-668
İŞ DENEYİM Haberi
Fatura ve sözleşmenin iş deneyim olarak kullanılması için sgk bildirgeleri nasıl olmalı?

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere teklif zarfı içerisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetine ilişkin sözleşmenin ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen faturaların sunulması gerektiği, aksi takdirde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşme ve faturalara konu işin ihale konusu iş ve/veya benzer işe uygun olmayacağı, diğer taraftan, o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin teklif zarfı içerisinde sunulmadığı, öte yandan, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetine ilişkin sözleşme ve fatura sunulmasına imkan bulunmadığı, çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu  tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Özel Sağlık Hizmet Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi” gereğince, özel sağlık kurumlarının hizmet verebilmek için ruhsat aldığı rehabilitasyon hizmetini üçüncü kişilerden hizmet alımı yapmak suretiyle karşılayamayacağı, bu şekilde sunulan sözleşme ve faturaların geçersiz olacağı,

  

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi;   

 

01.11.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile 05.12.2019 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, itirâzen şikâyete konu ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği, anılan ihalenin yaklaşık maliyetinin 1.556.228,31 TL olduğu, başvuru sahibi istekli Barışlar Med. Tek. Elekt. İmal. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle reddedildiği, Turan Yavuz’un teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; ihalelerin e-teklif alınmak suretiyle yapılabileceği, bu ihalelerde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı, e-tekliflerin istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak, e-anahtarın ise e-teklif ile birlikte, ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderileceği, EKAP üzerinden gönderilmeyen tekliflerin kabul edilmeyeceği, bu doğrultuda teklif mektubunun eklerinden biri olan yeterlik bilgileri tablosunun da EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağı,

 

İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verileceği, verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedileceği, geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin tekliflerinin ise değerlendirme dışı bırakılacağı, bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edileceği,

 

İnceleme konusu ihalede, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, iş deneyimini gösterir belgeleri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, bu doğrultuda ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırında bulunan; “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi”, “EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi”, “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler(varsa)” ve “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi” bölümlerinde yer alan kısımların ilgisine göre, isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde;

 

Turan Yavuz tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırında bulunan;

 

“EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünde herhangi bir bilginin beyan edilmediği,

 

“EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi” bölümünde yer alan;

 

“Belgenin Düzenlenme Tarihi/Sözleşme Tarihi/İşin Kabul Tarihi” kısmında “17.09.2019, 02.02.2017, 02.02.2017” şeklinde beyanın yer aldığı,

 

“Belgenin niteliği [Yüklenici İş Bitirme/İş Durum/Alt Yüklenici İş Bitirme/İş Denetleme/İş Yönetme Belgesi vb.]”, “İşin Adı, Tanımı, (Varsa) İhale Kayıt Numarası ve Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler” ve “Belge Tutarı ve Benzer İş Tutarı (Farklı nitelikteki işlerin bir arada yapıldığı alımlara yönelik deneyimi gösteren belgelerin kullanılması durumunda, belirlenen benzer iş kapsamında bulunan işlerin toplam tutarı ayrıca yazılacaktır.)” kısımlarında herhangi bir bilgi ve/veya belgenin beyan edilmediği,

 

“İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler(varsa)” bölümünde yer alan;

 

“Sözleşme Tarihi” kısmında “20.02.2017” şeklinde,

 

“Noterlik adı, Onay Tarihi ve Yevmiye” kısmında “BAKIRKÖY 23. NOTERLİĞİ, 16.09.2019, 19042” şeklinde,

 

“Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı” kısmında “512.000,00 TRY (Türk Lirası), 512.000,00 TRY (Türk Lirası)” şeklinde beyanın yer aldığı,

 

Yine aynı bölümde yer alan;

 

“Sözleşme Tarihi” kısmında “01.03.2018” şeklinde,

 

“Noterlik adı, Onay Tarihi ve Yevmiye” kısmında “BAKIRKÖY 23. NOTERLİĞİ, 16.09.2019, 19041” şeklinde,

 

“Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı” kısmında “153.400,00 TRY (Türk Lirası), 153.400,00 TRY (Türk Lirası)” şeklinde beyanın yer aldığı tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olması öngörülen istekliye EKAP üzerinden gönderilen 18.09.2019 tarihli ve “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi” konulu yazıda “FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HİZMET ALIMI işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan etiğimiz bilgileri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri, İdari Şartnamenin 7.9, 7.10 ve 7.11 inci maddelerine uygun olarak, 24.09.2019 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler

İmza Beyannamesi

Ticaret Sicili Bilgileri

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP'a elektronik ortamda aktarılmalıdır.)

EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi

İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler(varsa)

Diğer Belge(

Kullanılacak Cihazlara Ait Teknik Özelliklerle İlgili Bilgilerin Yer Aldığı Dokümanlar (Katalog, Broşür V.B.) Sunulacaktır.

Teklif Edilen Cihazlar Ürün Takip Sistemine(Üts) Kayıtlı Olmalıdır. Üts Kodu Ve Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylıdır İbaresi Olmayan Cihaz İhale Dışı Bırakılacaktır” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Bahse konu yazı akabinde, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olması öngörülen istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi veya belgelerden idare tarafından istenilenleri tevsik etmek üzere çeşitli belgelerin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Turan Yavuz tarafından yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyimine ilişkin beyan edilen bilgi/belgeleri tevsik etmek üzere Doğa Med. Sağ. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. (Özel Doğa Hospital) ile 20.07.2017 tarihinde akdedilen sözleşmenin, sözleşmenin ekinde ilki 25.09.2017 tarihinde sonuncusu 31.08.2019 tarihinde düzenlenen 31 adet faturanın, Turan Yavuz’a ilişkin olarak düzenlenen fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans diplomasının ve iş deneyim belgesi olarak sunulan belgelerin kullanılabilirliğine ilişkin açıklayıcı bir yazının sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Bahse konu sözleşmenin “Konusu” başlıklı 2’nci maddesinde “Sözleşme, Doğa’ya fizik tedavi ve rahabilitasyon ünitesi için gelen hastalara ve/veya kendi tarafından ikmal edilen hastalara Turan Yavuz tarafından fizik tedavi ve rahabilitasyon hizmetlerinin verilmesi ve bu hizmetlerin verilmesi esnasında tarafların birbirlerine karşı olan tüm yükümlülüklerini kapsamaktadır. Turan Yavuz’un Doğa ile ilişkisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi ile sınırlıdır. Tarafların karşılıklı anlaşması ile Turan Yavuz sahibi Turan Yavuz Doğa’nın SGK’lı çalışanı olabilecektir.” düzenlemesi,

 

“Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı 3’üncü maddesinde “… 6. Çalışma saatleri TARAFLARCA, iş kanunları çerçevesinde ve fizik tedavi hizmetlerine uygun olacak şekilde belirlenir. Yapılacak değişiklikler TARAFLAR’ın onayından sonra uygun olacak şekilde belirlenir. Yapılacak değişiklikler TARAFLAR’ın onayından sonra uygulamaya konulur.” düzenlemesi,

 

ÖZEL ŞARTLAR” başlıklı 4’üncü maddesinde “… 6. 6.1.ÖDEME: Turan Yavuz’a yapılacak olan ödemeler için DOĞA ve Turan Yavuz kayıtları birlikte esas alınır. Turan Yavuz’a gerçekleştireceği işlem tutarları üzerinden ödenecek tutarlar; Turan Yavuz’un ve DOĞA’nın hak edişi, KDV dahil aylık hasılatın (brüt KDV dahil cironun) FTR uygulamaları, devlet katılım payı ödemesi, Hastane sistemine SGK seans girişi yapılan bedel üzerinden elde edilen toplamından hak ediş dağıtılır; Turan yavuz DOĞA’da Fizik tedavi ünitesine ait ciro 30’i DOĞA’nındır. Kalan hak ediş Turan Yavuz’un olmakla birlikte, iş bu sözleşmenin hizmet bedeli kdv dahil en az 430000TL (dörtyüzotuzbin türk lirası) ..dir. …” düzenlemesi,

 

“Yetki” başlıklı 9’uncu maddesinde “İş bu sözleşme tarafların imza altına aldığı tarihten itibaren 01.09.2019’e kadar geçerli olup, doğabilecek ihtilaflar öncelikle karşılıklı ve iyi niyet çerçevesinde sulh ile çözümü yolunda gidilecektir. Bu mümkün olmadığı takdirde ihtilaflar için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

İş bu sözleşme 9. (DOKUZ) ana madde, 3 (ÜÇ) sahide, ek 1 ve şirketlere ait imza sirküsü’nden teşekkül etmiş olup 20.02.2017 tarihinde tarafların serbest iradeleri ile İstanbul’da imza altına almışlardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olması öngörülen istekli Turan Yavuz tarafından sunulan ve sundukları iş deneyimini gösterir belgelerin itirazen şikâyete konu ihalede kullanılabilirliğini ifade eden açıklayıcı yazıda “… FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HİZMET ALIMI olup, Müvekkilimin ilgili kurum bünyesinde bir dönem SGK’lı çalışan olarakta yer aldığı sözleşmenin esaslarına dikkat çekmek isterim. İlgili sözleşmede şartnameye uygun bütün edimler ve deneyimler bulunmaktadır. Diğer firmaların hukuken kendilerinin bu çözümü düşünmemiş olmaları dolayısıyla şaşırmaları muhtemeldir. Fakat Müvekkil sunduğu her dokumanı sgk ve yönetmelikler kapsamında hukuken doğru yapmak ZORUNDADIR. Ayrıca ekte bir KİK kararını sizinle paylaşmak istedim. Müvekkilimin yapmış olduğu hizmet alım sözleşmesinde çalıştırılan personel hastanenin sgklı çalışanıdır. Süreç müvekkilim tarafından yürütülmekle birlikte, özel hastaneler yönetmeliği ve iş güvenliği sorumluluğunun hastane tarafından üstlenilmesi zorunluluğu devlet tarafından getirildiği için, personeller doga hastanesi bünyesindedir. Ayrıca ihaleye katılan başkaca firmalar özel sektörde aynı şekilde çalışmaktadır. Ayrıca müvekkilim istanbul bilim üniversitesi fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümden mezun olup, altınbaş üniversitesi fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümde HOCALIK yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi fizyoterapi ve rehabilitasyon bolümden BIRINCI yüksek lisansını YAPMIŞ; Bahçeşehir Üniversitesi Kayropraktik Yüksek Lisansı devam etmektedir. Bu bağlamda süreçlerin yönetmeliklerin sınırlandırmaları gereği belirmiş olduğumuz şekilde yürütülmesi, ayrıca Müvekkilim tarafından danışmanlık yapılması idari şartname koşulları içerisinde kalmaktadır diye düşünmekteyiz.” ifadelerine yer verildiği, söz konusu açıklayıcı yazının üzerinde düzenleyene ait herhangi bir kaşe, imza ve/veya onayın bulunmadığı, ayrıca yazı içerisinde bahsi geçen Kamu İhale Kurulu kararının idarece gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından 04.10.2019 tarihli ve E.3263 sayılı yazı ile İkitelli Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden bilgi istenildiği, söz konusu yazıda “Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapılmış olan 2019/400075 İKN’li Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet alımı işine teklif veren Turan Yavuz firmasının ilgili ihale kapsamında istemiş olduğumuz ekte sunulan faturaların vergi dairenize kayıtlı olup olmadığının kontrol edilerek, gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi için ivedi bir şekilde başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunu …” ifadelerine yer verildiği,

 

İkitelli Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından 25.10.2019 tarihli ve E.906709 sayılı yazı ile söz konusu yazıya cevap verildiği, anılan yazıda “…Dairemizin ********** vergi kimlik numaralı mükellefi Turan Yavuz hakkında konuyla ilgili 16.10.2019 tarih ve 872136 sayılı yazımızla bilgi istenilmiş olup, konusu konu ile ilgili mükellefin cevabı 25.10.2019 tarih ve 3436278 sayılı dilekçesi yazımız ekinde sunulmuştur. Söz konusu belgelerin 213 sayılı V.U.K.’nın “kayıt nizamı” başlıklı 9. bölümde belirtilen esaslara ve “kayıt nizamı” başlıklı 219. maddesinde belirtilen usul ve esaslara uyup uymadığının ve söz konusu belgelerin gerçek bir işlem ve muameleye tekabül edip etmediğinin tespiti vergi inceleme elemanlarınca vergi incelemesine göre belirlenmelidir. Söz konusu bilgi ve belgeler 213 sayılı V.U.K.’un 5. Maddesi kapsamındadır.” ifadelerine yer verildiği, söz konusu yazı ekinde Turan Yavuz tarafından İkitelli Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne sunulan dilekçenin yer aldığı görülmüştür.

 

Ayrıca, idare tarafından geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olması öngörülen istekliye EKAP üzerinden 31.10.2019 tarihli ve “Fatura Vergi Beyannameleri” konulu yazı gönderildiği, söz konusu yazıda “Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapılmış olan 2019/400075 İKN’li Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet alımı işine vermiş olduğunuz iş deneyim belgesi (özel sektöre yapılan sözleşme ve faturalar) ekindeki faturalara ait vergi beyannamelerinin mali müşavir veya yeminli mali müşavir onaylı suretlerinin en geç 05/11/2019 tarih saat 10:00’a kadar başkanlığımıza sunulması hususunda …” ifadelerine yer verildiği, bu yazı akabinde Turan Yavuz tarafından dönem tip “aylık” olan ve ilkinin onay zamanı 24.02.2017 sonuncusunun onay zamanı 25.10.2019 olan 33 adet katma değer vergisi beyannamesinin, dönem tipi “üç aylık” olan ve ilkinin onay zamanı 26.04.2017 sonuncusunun onay zamanı 17.10.2019 olan 11 adet muhtasar beyannamenin, dönem tipi “geçici vergi dönemi (normal dönem)” olan ve ilkinin onay zamanı 15.05.2017 sonuncusunun onay zamanı 07.08.2019 olan 10 adet geçici vergi beyannamesinin (gelir vergisi mükellefleri için), dönem tipi “aylık” olan ve ilkinin onay zamanı 22.02.2019 sonuncusunun onay zamanı 25.10.2019 olan 9 adet form bs’nin ve 9 adet form ba’nın ve dönem tipi “yıllık” olan ve ilkinin onay zamanı 08.03.2018 sonuncusunun 10.03.2019 olan 2 adet yıllık gelir vergisi beyannamesinin sunulduğu tespit edilmiştir.

 

13.03.2020 tarih ve E.2020/4719 sayılı yazı ile ihale üzerinde bırakılan istekli Turan Yavuz’un iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu sözleşmenin diğer tarafı Doğa Med Sağlık Hiz. San. ve Tic. A.Ş.den (Özel Doğa Hospital) söz konusu sözleşme, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin bilgi/belgeler, sözleşmeye ilişkin düzenlenen faturalar, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile tarafları arasında akdedilen Özel Sağlık Hizmet Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi ile 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile tarafları arasında fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti hususunda akdedilen başkaca bir sözleşme varsa bahse konu sözleşme/sözleşmeler talep edilmiş, söz konusu bilgi/belgeler Doğa Med Sağlık Hiz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 25.03.2020 tarihli ve 2020/383 sayılı yazı ekinde sunulmuştur.

 

Doğa Med Sağlık Hiz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 25.03.2020 tarihli ve 2020/383 sayılı yazı ekinde gönderilen belgeler arasında yer alan açıklayıcı yazıda Akşemseddin Mah. Doğan Araslı Cad. No:4 Esenyurt/İstanbul adresinde Doğa Med Sağlık Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. sahipliğinde faaliyet gösteren Özel Doğa Hospital ile bahse konu Turan Yavuz arasında 20.03.2017 tarihinde imzalanan sözleşmede de anlaşılacağı üzere bünyemizde kurulmuş olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi ile ilgili tüm işlemleri (hastaların seans takip ve düzenlemeleri, ünitede çalışan personellerin çalışma düzenleri ve takipleri, sarf malzeme ihtiyaçları vb..) ünitenin tüm ihtiyacı ve işleyişi ile ilgili her türlü gereksinimi Turan Yavuz’un bilgi, birikim ve becerisinden yararlanarak Doktorlarımızın ve Yönetim Kurulumuzun verdiği destekle ünitenin idaresini yürütmektedir.

Turan YAVUZ ve ünitede çalışan personeller hastanemiz bünyesinde SGK lıdır ve SGK dökümleri ekte sunulmaktadır. Ayrıca Turan Yavuz ünitemizdeki hastalarımıza Fizyoterapi ve Rehabilitasyon seansları uygulamaktadır.

Turan YAVUZ ünitemiz kurulduğu günden itibaren tüm bilgi, birikim ve becerilerini ortaya koyarak reklam ve tanıtım, çalışacak ekibin kurulması, cihaz ve gerekli ekipmanların temini ve hasta portföyünün oluşmasını sağlayarak kapasitemizi 100 çalışır hale getirmiştir. Bunu kurmuş olduğu ekiple, koordineli ekip çalışması yaparak başarmıştır.

Bu alanda başarılı olması sebebiyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitemizin tüm işleyişini Mesul Müdürlüğümüzün sorumluluğunda Turan Yavuz yürütmektedir.

Ünitemizin çalışma günleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi’dir.

Çalışma Saatleri:

Hafta İçi: 08:00-18:00

Cumartesi: 08:00-18:00

Fizik Tedaviye ihtiyacı olan tüm hastalarımızın (A-B-C-D grupları dahil) Uzman Hekimlerimizin düzenlemiş olduğu tedavi orderları doğrultusunda hizmet vermektedir.

Turan Yavuz kuruluşumuzla 20.022017 tarihinde imzalamış olduğu sözleşmedeki maddeler doğrultusunda tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. …” ifadelerine yer verildiği, Doğa Med Sağlık Hiz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 25.03.2020 tarihli ve 2020/383 sayılı yazı ekinde gönderilen belgeler arasında ayrıca Turan Yavuz’a ilişkin SGK işe giriş bildirgesinin yer aldığı, söz konusu SGK işe giriş bildirgesinde işverenin Doğa Med Sağlık Hiz. San. ve Tic. A.Ş. olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlemeyeceği, bu kapsamda yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde; sözleşmenin, sözleşmenin, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin kullanılabileceği anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla, Doğa Med. Sağ. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. (Özel Doğa Hospital) ile Turan Yavuz arasında akdedilen sözleşmenin konusunun sözleşmenin tarafı olan sağlık kuruluşuna gelen hastalara ve/veya kendi tarafından ikmal edilen hastalara Turan Yavuz tarafından fizik tedavi ve rahabilitasyon hizmetinin verilmesi olduğu, bahse konu sözleşmede Turan Yavuz’un Doğa Med. Sağ. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.nin (Özel Doğa Hospital) SGK’lı çalışanı olabileceğinin düzenlendiği, Doğa Med Sağlık Hiz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 25.03.2020 tarihli ve 2020/383 sayılı yazı ekinde gönderilen belgeler arasında yer alan açıklayıcı yazıda Turan Yavuz’un kendilerinin SGK’lı çalışanı olduğunun ifade edildiği ve Turan Yavuz’a ilişkin SGK işe giriş bildirgesinin bahse konu yazı ekinde gönderildiği, kamu ihale mevzuatı uyarınca gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve personel çalıştırılan işlerde, sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği, bahse konu düzenleme uyarınca, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve personel çalıştırılan işlerde, personel çalıştıran tarafın ihaleye katılan istekli olması ve söz konusu hususu gösteren belgeyi diğer belgelerle birlikte (sözleşme ve fatura) teklif zarfı içerisinde sunması gerektiği, Turan Yavuz’un ise sözleşme konusu işte personel çalıştırmaktan (kendisi ve/veya diğer kişiler) ziyade Doğa Med. Sağ. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.nin (Özel Doğa Hospital) SGK’lı çalışanı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, Doğa Med Sağlık Hiz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından gönderilen 25.03.2020 tarihli ve 2020/383 sayılı yazı ekinde, 2017, 2018 yıllarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile tarafları arasında akdedilen Özel Sağlık Hizmet Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesinin sunulduğu, 2019 yılı için ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile tarafları arasında Özel Sağlık Hizmet Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesinin akdedilmediğinin belirtildiği, Doğa Med Sağlık Hiz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 25.03.2020 tarihli ve 2020/383 sayılı yazı ekinde gönderilen belgelerden, söz konusu sağlık kuruluşunun fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetini üçüncü kişilerden hizmet alımı yapmak suretiyle karşılamadığının anlaşıldığı, diğer bir ifadeyle, anılan sağlık kuruluşunun fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetini kendi bünyesinde SGK’lı olarak çalıştırdığı personel aracılığıyla karşıladığının anlaşıldığı, bu çerçevede özel sağlık kurumlarının hizmet verebilmek için ruhsat aldığı rehabilitasyon hizmetini üçüncü kişilerden hizmet alımı yapmak suretiyle karşılayıp karşılamayacağına ilişkin ilave araştırma yapılmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan, Turan Yavuz tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırında bulunan “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler(varsa)” bölümünde iki farklı beyana yer verildiği, söz konusu beyanlardan birincisinin sözleşme tarihinin 20.02.2017, sözleşme ve fatura tutarının 512.000,00 TL olduğu, ikincisinin sözleşme tarihinin 01.03.2018, sözleşme ve fatura tutarının 153.400,00 TL olduğu, ancak idare tarafından geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olması öngörülen istekliye EKAP üzerinden gönderilen 18.09.2019 tarihli ve “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi” konulu yazının akabinde 20.02.2017 tarihinde akdedilen sözleşmenin ve sözleşmenin akabinde 31 adet faturanın sunulduğu,

 

Kamu ihale mevzuatı uyarınca, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarının dikkate alınacağı, sözleşmenin ekinde sunulan faturaların KDV hariç toplam tutarının 759.940,75 TL olduğu, ancak anılan istekli tarafından sunulan işin sözleşmesinde yazılı bedelin belirli olmadığı (iş bu sözleşmenin hizmet bedeli KDV dahil en az 430000TL (dörtyüzotuzbin türk lirası), bahse konu sözleşmenin birim fiyat üzerinden de bağıtlanmadığı, dolayısıyla söz konusu sözleşmenin bu açıdan da kamu ihale mevzuatı uyarınca kullanılamayacağı sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (İdare) - İdare Mahkemesi Kararlari Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı