Haber Detayı
20 Eylül 2020 - Pazar 17:27 Bu haber 25351 kez okundu
 
Elektronik olarak alınmayan referans mektubunun ayırt edici numarası yeterlilik bilgileri tablosunda yanlış bölüme kaydedilmesi
Karar No : 2020/UY.II-1497
E- İHALE Haberi
Elektronik olarak alınmayan referans mektubunun ayırt edici numarası yeterlilik bilgileri tablosunda yanlış bölüme kaydedilmesi

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

2020/266886 İKN’li elektronik ihalede sunulan banka referans mektubunun İdari Şartname’nin 7.4.1’inci maddesinde yeterlik kapsamında olan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği, ancak Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 20'nci maddesinde belirtildiği şekilde banka referans mektubunun EKAP'a elektronik ortamda aktarılmadığının tespit edilmesi sonucunda tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer isteklilerin de değerlendirme dışı bırakılması sonucunda anılan ihalede geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle 10.07.2020 tarihinde ihalenin idarece iptal edildiği,

 

29.07.2020 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu şikayet başvurusunun idarenin 05.08.2020 tarihli yazısıyla reddedildiği, ancak şikayet konusu ihalede kendilerine ait teklifin geçerli teklif olmasına rağmen idarece değerlendirme dışı bırakılmasının ve ihalede geçerli teklif kalmadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, şöyle ki;

 

27.05.2016 tarih ve 29704 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in birinci fıkrasındaki “25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “alınabilir” ibaresinin “alınır” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “e-imza kullanılarak” ibaresi ile aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.” hükmü uyarınca Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki “(2) Birinci fıkrada belirtilen şekilde elektronik ortamda alınmayan banka referans mektupları bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.” hükmün kaldırılarak mülga haline geldiğinden bahse konu iş ortaklığınca banka referans mektubunun sisteme yüklenmesinin mevzuat açısından söz konusu olmadığından idarenin şikayet başvurusunun reddine yönelik gerekçesinin de mevzuata aykırı olduğu,

 

İdari Şartname’nin 7.4.1’inci maddesindeki düzenleme uyarınca, “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol”ü imzalayarak bu protokole taraf olmuş bir banka tarafından bahse konu iş ortaklığının pilot ortağı adına 23.06.2020 tarih ve 2147KRRM20000016 ayırt edici numaralı banka referans mektubunun düzenlendiği ve 25.06.2020 olan ihale tarihinde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 20’nci maddesinde yer alan hüküm uyarınca e-teklif kapsamında sunulan yeterlilik bilgileri tablosunda banka tarafından verilen ayırt edici numaranın açık olarak belirtildiği, e-teklifin değerlendirilmesi esnasında idarece e-BRM’nin görüntülenemediği ve EKAP’a elektronik ortamda aktarılmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarece EKAP üzerinden banka referans mektubunun görüntülenememesinin kendilerinden kaynaklanan bir hata olmadığı, banka tarafından kaynaklanabilecek bir yükleme hatasının veya sistem hatasının kendilerine yüklenerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı,

 

Mevzuatın, Kamu İhale Kurumu internet sitesinde “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” kapsamında, geçici teminat mektubu ile banka referans mektubu düzenleyen bankaların listesinde yer alan bir banka tarafından verilen banka referans mektubuna ait ayırt edici numaranın yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilmesinin istekli açısından yeterli bulduğu, banka referans mektubunun idarece sistemde görüntülenememesinin müeyyidesinin ise, istekliye yüklenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

Basiretli bir tüccar olarak e-teklif verilmeden önce konunun araştırıldığı ve söz konusu protokole taraf bankadan banka referans mektubunun alınarak mektuba ait ayırt edici numaranın yeterlilik bilgileri tablosunda belirtildiği, banka referans mektubunun alınacağı bankanın protokole taraf olmaması durumunda ise, alınan banka referans mektubunun taratılmak sureti ile sisteme yüklenerek e-teklife dahil edilmesi gerektiği hususunun mülga haline gelmiş olduğundan bunun mümkün olmadığı, bu durumda da banka referans mektubu bilgilerinin ayrıntılı olarak yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilmesinin yeterli olacağı, söz konusu banka referans mektubunun alındığı bankanın protokole taraf olduğu ve bu banka tarafından düzenlenen banka referans mektubunun ayırt edici numarası üzerinden görüntüleme sağlanamamasının bahse konu iş ortaklığına yüklenmeyerek sorunun nereden kaynaklandığı hususunun idarece EKAP ve/veya ilgili bankadan resmi yazışma ile sorularak giderilmesi gerektiği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinin 7’nci fıkrasındaki hükmüne uygun şekilde alınmış banka referans mektubunun mevzuat uyarınca yeterlik koşulunu sağladığı ve mevzuata uygun olduğu, banka referans mektubuna ait EKAP görüntüsünün olmamasının kendilerine yüklenemeyeceği, bunun bir sistem hatasından veya bankadan kaynaklandığının açık olduğu, kaldı ki söz konusu ihaleye verilen geçici teminat mektubunun da aynı banka şubesi tarafından elektronik ortamda düzenlendiği ve e-teklif değerlendirmesinde sıkıntıya yol açmadığı hususu göz önüne alındığında banka referans mektubu görüntüsünün bulunmadığı sorununun banka tarafından sehven yapılan hatadan kaynaklandığının açık olduğu, bu hususun belirtilen yerler ile yapılacak resmi yazışmalar veya tekliflerinin ihalede tek geçerli teklif olduğu hususu göz önüne alındığında İdari Şartname’nin “İhalenin karara bağlanması” başlıklı 36.1’inci maddesindeki düzenlemesine binaen makul bir süre verilerek kendilerinden verilen süre içinde temin edilerek karar verilmesi mevzuat gereği olduğundan, bunun yapılmayarak teklifimizin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun olmadığı,

 

Diğer yandan, bahse konu iş ortaklığı tarafından sunulan teklifin yaklaşık maliyetin 23 oranında altında olduğu hususu da göz önüne alındığında, teklifin geçerli teklif olarak kabul edilerek ihalenin başvuru sahibi iş ortaklığı üzerinde bırakılması halinde 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen temel ilkelerden kaynakların verimli kullanılması ilkesinin de ön planda ve anlamlı çalışacağından iptal kararının iptal edilerek ihale işlemlerine devam edilmesi kamu yararının da gözetilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin yeterlik bilgileri tablosu sunulan ve tekliflerin elektronik ortamda alındığı “Afet Nedeni İle Hasar Gören Tesislerin Rehabilitasyonu İşi” olduğu, ihaleye 3 istekli tarafından teklif verildiği, Ensar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Akzen Global İnş. Petrolcülük San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından verilen teklifin pilot ortak tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “bilanço bilgileri” kısmında herhangi bir bilginin beyan edilmediği gerekçesiyle, Acd Mühendislik Mimarlık Danışmanlık İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen teklifin sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “iş hacmi bilgileri” kısmında herhangi bir bilginin beyan edilmediği gerekçesiyle ve başvuru sahibi Sönmez İnş. Nakliyat Taah. Tic. Ltd. Şti. - Şahsuvar İnş. Elektrik Tesisat Nakliyat Doğalgaz Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından verilen teklifin elektronik banka referans mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinde belirtildiği şekilde EKAP’a aktarılmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve sonuç olarak geçerli teklif sahibi istekli kalmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi Sönmez İnş. Nakliyat Taah. Tic. Ltd. Şti. - Şahsuvar İnş. Elektrik Tesisat Nakliyat Doğalgaz Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak ihale komisyonu kararında “…İş Ortaklığının İdari Şartnamenin 7.4.1 maddesinde belirtilen İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerinden Banka Referans Mektubunun ayırt edici numarasını Yeterlik Bilgileri Tablosunda Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20. Maddesinin 1. Fıkrasına uygun olarak alınan Banka Referans Mektubu satırında beyan etmiştir. Ancak Elektronik İhale Yönetmeliğinin 20. Maddesinde belirtildiği şekilde Banka Referans Mektubunun EKAP’a elektronik ortamda aktarılmadığı tespit edildiğinden teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.” hususlarının gösterildiği,

 

Başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgiler” bölümünün “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınan banka referans mektubu” kısmında, banka referans mektubunun ayırt edici numarası satırına “2147KRRM20000016” bilgisinin beyan edildiği görülmüştür.

 

İdarenin 05.08.2020 tarihli şikâyete cevap yazısında “…Başvurucu SÖNMEZ İNŞ. NAKL. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ & ŞAHSUVAR İNŞ. ELEKTRİK TES.  NAKL. DOĞALGAZ TAAH.  TİC. LTD. ŞTİ.” İş Ortaklığı Banka referans Mektubunu Yeterlik Bilgileri Tablosunda Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20’nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Banka Referans Mektubu aldığını beyan etmiş ise de Elektronik İhale Yönetmeliğinin 20’nci maddesinde belirtildiği şekilde Banka Referans Mektubu, e-BRM görüntüleme işlemlerinde görülemediğinden EKAP’a elektronik ortamda aktarılmamış olduğu tespit edilmiştir. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60/A maddesinin dokuzuncu fıkrası “İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü uyarınca e Banka Referans Mektubu sorgulamasında, beyan edilen belgenin bulunamadığı sistem tarafından bildirilmiş olmakla teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuattan kaynaklanan bir zorunluluktur.

Her ne kadar Yeterlik Bilgileri Tablosunda ilgili satır doldurulmak suretiyle elektronik Banka Referans Mektubu alındığı ifade edilmiş ise de sorgulama neticesinde EKAP üzerinde tespit edilemeyen Banka Referans Mektubunun ihalede katılım yeterlik kriteri olarak da belirlenmiş olması nedeniyle tamamlatılması mümkün olmadığı açıktır. Başvurucu bizzat başvuru dilekçesinde sorgulama neticesinde Banka Referans Mektubunun EKAP üzerinde bulunmadığını kabul etmektedir. Tüzel kişi tacir ortaklardan müteşekkil bir iş ortaklığının basiretli iş adamı gibi davranma zorunluluğu altında ihale ilanı ve idari şartnameye göre ihaleye katılmada yeterlik kriteri olarak istenen bir bilgi girişini ve belgeyi mevzuata uygun şekilde sunması gerekirken sunamadığı açık olup Genel Müdürlüğümüze atfedilebilecek bir kusur bulunmadığı ortadadır. Elektronik İhale Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır” bu nedenle eksik bir belgenin tamamlatılması söz konusu dahi olamaz. İsteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması usul ve yasaya uygundur.

Başvurucunun Elektronik İhale Yönetmeliğinin 20’nci maddesine uygun olmayan şekilde bir banka referans mektubu almış olması halinde ise Yeterlik Bilgileri Tablosunda ilgili satıra yazılması ve bu referans mektubuna ilişkin belgelerin taranarak sisteme yüklenmiş olması gerekmektedir. Bu ihtimalde dahi başvurucunun banka referans mektubunu tarayarak sisteme eklemediği sabit olmakla teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuat hükmünün yerine getirilmesinden ibarettir. Bu kapsamda, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin beşinci fıkrasında “EKAP üzerinden sorgulanmasının mümkün olmaması nedeniyle bilgisayarda taratılarak sunulması gereken belgeler ve eklerinden herhangi birinin e-teklif kapsamında sunulmamış olması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz ve bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır” hükmü uyarınca istekli tarafından taranarak sunulması gereken belgenin sunulmamış olması karşısında bu eksikliğin tamamlatılmasının mümkün olmadığı ve isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği…”  ifadelerine yer verildiği, söz konusu cevabi yazıdan anlaşıldığı üzere idarece yeterlik bilgileri tablosunda yer alan banka referans mektubunun ayırt edici numarasından sorgulandığı ve EKAP üzerinde söz konusu mektuba ilişkin bir sonuca ulaşılamadığı anlaşılmıştır.

 

İnceleme kapsamında Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’ndan 20.08.2020 tarih ve E.2020/12491 sayılı yazı ile başvuru sahibi tarafından sunulduğu iddia edilen 2147KRRM20000016 ayırt edici numaralı banka referans mektubuna ilişkin bilgilerin istenildiği, bahse konu Daire Başkanlığı tarafından 21.08.2020 tarih ve E.2020/12552 sayılı cevabi yazıda “İlgide kayıtlı yazınızda. E-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen 2020/266886 İhale Kayıt Numaralı “Afet Nedeni İle Hasar Gören Tesislerin Rehabilitasyonu” ihalesi ile ilgili olarak Kurumumuza yapılan bir itirazen şikâyet başvurusunun sonuçlandırılabilmesi adına, Sönmez İnş. Nakliyat Taah. Tic.Ltd. Şti. - Şahsuvar İnş. Elektrik Tesisat Nakliyat Doğalgaz Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda ayırt edici numarası “2147KRRM20000016” olarak beyan edilen banka referans mektubuna ilişkin bilgiler talep edilmektedir.

Kayıtlarımızın tetkiki sonucunda ilgili ihalede bankaya yatırılmış hiçbir elektronik banka referans mektubunun olmadığı tespit edilmiş olup tarafınızca iletilmiş olan “2147KRRM20000016” ayırdedici numara sistemimizin izin verdiği ayıredici numara (örnek: R9876-12345-1A2B3C4D) formatına uymamaktadır.” ifadelerine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan hükümlerinde, banka referans mektuplarının Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan elektronik ortamda alınacağı, elektronik ortamda banka referans mektubu düzenlenmesi halinde standart formda yer alan “Banka Referans Mektubu Bilgileri Formu” banka tarafından düzenlenerek talebi halinde ilgiliye verileceği, elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna ilişkin bilgilerin, banka tarafından EKAP’a aktarılacağı, elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna banka tarafından ayırt edici bir numara verileceği ve bu numaranın istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderileceği,

 

E-tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirmenin, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılacağı,

 

EKAP üzerinden sorgulanmasının mümkün olmaması nedeniyle bilgisayarda taratılarak sunulması gereken belgeler ve eklerinden herhangi birinin e-teklif kapsamında sunulmamış olması halinde, bu eksik belgeler ve eklerinin idarelerce tamamlatılamayacağı ve bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, ancak, bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulan belgelerde, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, bilgi eksikliği bulunması halinde idare tarafından bilgilerin tamamlanmasının isteneceği, bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin tamamlanması için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verileceği, bu süre içerisinde istekli tarafından eksik bilgilere ilişkin belgelerin idareye sunulacağı, belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayanların tekliflerinin dördüncü fıkrada belirtildiği şekilde değerlendirme dışı bırakılacağı düzenlenmiştir.

 

  Yukarıda aktarılan bilgi ve belgeler ışığında başvuru sahibi Sönmez İnş. Nakliyat Taah. Tic. Ltd. Şti. - Şahsuvar İnş. Elektrik Tesisat Nakliyat Doğalgaz Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda bilgileri beyan edilen banka referans mektubunun idare tarafından sorgulanması neticesinde EKAP üzerinde söz konusu belgenin görüntülenemediğinin anlaşıldığı, anılan belgenin 2147KRRM20000016 ayırt edici numara ile yeterlik bilgileri tablosunun “ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgiler” bölümünün “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınan banka referans mektubu” kısmında beyan edildiğinin görüldüğü, bahse konu banka referans mektubuna ilişkin Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı ile yazışma yapıldığı, ilgili Daire Başkanlığı’ndan bahse konu ihalede bankalardan elektronik ortamda alınmış bir banka referans mektubunun bulunmadığı ve “2147KRRM20000016” ayırt edici numaranın sisteminin izin verdiği ayırt edici numara (örnek: R9876-12345-1A2B3C4D) formatına da uymadığı cevabının alındığı anlaşılmıştır. Ayrıca, bahse konu banka referans mektubunun 23.06.2020 tarihinde 2147KRRM20000016 mektup numaralı olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kuruçeşme/Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen 1.645.479,29 TL tutarlı ve Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınmayan banka referans mektubu olduğunun tespit edildiği, yeterlik bilgileri tablosunda anılan Yönetmelik’in 20’nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınmayan banka referans mektubuna ilişkin beyan edilmesi gereken bilgilerin de (düzenleyen kuruluşun adı, düzenlenme tarihi, tutarı) beyan edilmediği anlaşıldığından idarece başvuru sahibi Sönmez İnş. Nakliyat Taah. Tic. Ltd. Şti. - Şahsuvar İnş. Elektrik Tesisat Nakliyat Doğalgaz Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata ve İdari Şartname düzenlemelerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı