Haber Detayı
23 Ağustos 2020 - Pazar 12:35 Bu haber 24987 kez okundu
 
Elektronik ihalelerde, yeterlik bilgileri tablosundaki bilgiler doldurulmayarak idarece bilgi eksikliği kapsamında ilgili bilgiler sonradan tamamlatılabilir mi?
Karar No : 2020/UY.I-1228
E- İHALE Haberi
Elektronik ihalelerde, yeterlik bilgileri tablosundaki bilgiler doldurulmayarak idarece bilgi eksikliği kapsamında ilgili bilgiler sonradan tamamlatılabilir mi?

Yeterlik bilgileri tablosunda imza sirkülerinin olmaması ve şirket ortaklarının ortaklık durumunun Ticaret Sicili Gazetesinde gözükmemesinden dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teklif dosyalarında şirket ortağı Mustafa Bulut’a ait bilgilerin bulunduğu, diğer şirket ortağının ise şirket müdürü sıfatıyla bilgilerine yer verildiği, ortaklık oranlarının Gazetede mevcut olduğu, söz konusu eksikliklerin bilgi eksikliği kapsamında taraflarına tamamlatılması gerekirken tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartnameye göre ihale konusu işin “Sivas İli Gölova İlçesi 10 Yataklı İlçe Entegre Hastanesi Yapım İşi” olduğu, ihalenin 11.03.2020 tarihli Zeyilname düzenlemeleri gereğince 23.03.2020 tarihinde gerçekleştirildiği,

 

İhale komisyonunun 12.06.2020 tarihli kararına göre ihaleye 22 isteklinin teklif sunduğu, 16 isteklinin teklifinin muhtelif sebeplerle değerlendirme dışı bırakıldığı, 4 isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak belirlendiği, isteklilerden Ataray Mimarlık Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. ve Şarkışla Lüks İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamalarına cevap verilmemesi sebebiyle reddedildiği, başvuru sahibi Selkay İnş. Nakl. Turizm Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.nce sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunda imza sirküsü bölümünün boş bırakılması, ”ortaklara ait bilgiler” bölümünde ortakların “M. Bulut (50)” olarak belirtilmesine rağmen kalan 50 ortağa/ortaklara ait bir bilgiye yer verilmemesi, diğer belgeler kısmının da boş bırakılması ve beyan edilen Gazetelerde ortaklara ve ortaklık oranlarına dair bir bilginin yer almaması sebebiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçerli teklifler arasından Berat İnş. Nak. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Mehmet Nusret Hamidi İş Ortaklığı’nın 10.271.000,00 TL tutarındaki teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı 1’inci teklif ve Nejdet Özkan İnş. Taah. Turizm Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 11.350.000,00 TL tutarındaki teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

  

Mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; e-teklif alınmak suretiyle yapılan ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı, bu doğrultuda teklif mektubunun eklerinden biri olan yeterlik bilgileri tablosunun da EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağı,

 

İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

 

İnceleme konusu ihalede, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini ve tüzel kişi olmaları halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerini veya bu hususları gösteren belgeleri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, bu doğrultuda ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünde bulunan;

 

“Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]”, “Yöneticilere Ait Bilgiler(Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi)”, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” ve “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısımlarının ilgisine göre, isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde ilgili kısımların doldurulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde; başvuru sahibi Selkay İnş. Nakl. Turizm Gıda San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından e-teklifi kapsamında sunulan teklif mektubuna göre başvuru sahibinin ihaleye gerçek kişi olarak değil, tüzel kişi olarak teklif sunduğu, yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “İmza Beyannamesi” ve “İmza Sirküleri”nin gösterildiği bölümlerinden “İmza Beyannamesi” bölümünün doldurulduğu, “İmza Sirküleri” bölümünün ise boş bırakıldığı görülmektedir. Tabloda doldurulan “İmza Beyannamesi” bölümünde yer alan “Beyan Sahibinin Adı-Soyadı ve TC Kimlik Numarası” satırının “Bilal Bulut- ***********” şeklinde, “Noterlik Adı” satırının “Erzincan 1. Noteri Halil ŞAHBAZ” olmak üzere, “Beyanname Tarihi ve Yevmiye Numarası” satırının “11.07.2016, 07488” şeklinde doldurulduğu,

 

“Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan; “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” satırında “MUSTAFA BULUT ***********, 50, SELKAY İNŞ. NAKL. TUR. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.” bilgisinin, “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” satırında “BİLAL BULUT ***********” bilgisinin, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” satırında “19.12.2011,7964 ERZİNCAN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ”  bilgisinin beyan edildiği görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38.1.(b) maddesi hükmü gereğince tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgilerin, son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi ya da bu hususları gösteren belgeler ile tevsik edilmesi gerektiği, e-teklif alınarak gerçekleştirilen ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunda bu durumu gösteren ilgili Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin beyan edileceği, bu bilgilerin Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde söz konusu bilgilerin teyidinin diğer belgeler üzerinden yapılmasına da imkân tanındığı ve bu durumda yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Ancak başvuru sahibi Selkay İnş. Nakl. Turizm Gıda San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından e-teklifi kapsamında sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği 19.12.2011 tarihli ve 7964 sayılı Gazeteye ilişkin olarak Ticaret Sicili Gazetesinin resmi internet adresi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinde yapılan inceleme neticesinde, anılan Gazetedeki ilanın Selkay İnş. Nakl. Turizm Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.nin adres değişikliğine ilişkin olduğu, ilanda başvuru sahibi isteklinin şirket ortağı/ortaklarının kimler olduğu, söz konusu şirket ortağı/ortaklarının ortaklık oranlarına ait herhangi bir bilginin yer almadığı, dolayısıyla ihale komisyonunca istekli tarafından beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulandığında teyidinin yapılamadığı, ayrıca yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulmaması nedeniyle söz konusu bilgilerin teyidinin diğer belgeler kapsamında da yapılamadığı anlaşılmaktadır.

 

Sonuç itibariyle, başvuru sahibi Selkay İnş. Nakl. Turizm Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.nin ihaleye tüzel kişi olarak teklif sunduğu yeterlik bilgileri tablosunda tüzel kişiye ait olan ve tüzel kişinin bilgilerini, tüzel kişiyi temsile yetkili kişi/kişilerin bilgilerini, yetkilerini, yetkiyi kullanım şekillerini, temsil sürelerini, imzalarını tevsik edici özellikteki şirketin imza sirküleri bilgilerine yer verilmediği, imza beyannamesi bölümünde Bilal BULUT’a TC kimlik numarası, noterlik adı ile yevmiye numarası bilgilerine yer verildiği, dolayısıyla yukarıda aktarılan kamu ihale mevzuatı gereğince yeterlik bilgileri tablosunun tüzel kişi olması halinde doldurulması gereken imza sirkülerine ilişkin kısımlarının ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulmadığı,

 

Diğer taraftan yeterlik bilgileri tablosunda 50 ortaklık oranına sahip olduğu belirtilen Mustafa BULUT isimli şirket ortağının bilgisine yer verilmesine rağmen geriye kalan 50 şirket hissesine sahip şirket ortağı/ortaklarının bilgisine ilgili kısım olan “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” satırında yer verilmediği,

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde, sunulan tablonun “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” satırında beyan edilen Bilal BULUT’un diğer şirket ortağı olduğu iddia edilmiş ise de söz konusu kişinin mevzuat gereğince standart forma uygun olarak ortaklara ait bilgiler bölümünde beyan edilmesi gerektiği, ayrıca Bilal Bulut’a ait şirket hisse oranının da belirtilmemiş olduğu, diğer taraftan beyan edilen 19.12.2011 tarihli ve 7964 sayılı Gazetede de şirket ortağı/ortaklarının kimler olduğuna ilişkin ve söz konusu şirket ortağı/ortaklarının ortaklık oranlarına ait herhangi bir bilginin yer almadığı, ayrıca söz konusu tabloda “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmının istekli tarafından doldurulmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin anılan gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 57’nci maddesinde “… (4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

(5) Başvuru veya teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. ...” hükmü yer almakta olup, mevzuat gereğince isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin ihalede mesleki ve teknik yeterlik kriteri olması sebebiyle, bu belgelere ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda doldurulması zorunlu alanlardan birisi olduğu, mevzuat gereğince bu alanın yeterlik bilgileri tablosunda hiç doldurulmayarak idarece bilgi eksikliği kapsamında sonradan istenilerek tamamlatılamayacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu eksikliklerin bilgi eksikliği kapsamında taraflarına tamamlatılması gerektiğine yönelik iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

 
Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı