Haber Detayı
07 Ocak 2020 - Salı 14:54 Bu haber 9612 kez okundu
 
Elektronik ihalede, istekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler arasında farklılık olması halinde, nasıl bir değerlendirme yapılır?
İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez. Karar No : 2019/UH.I-796
E- İHALE Haberi
Elektronik ihalede, istekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler arasında farklılık olması halinde, nasıl bir değerlendirme yapılır?

 

 
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,
 
 
İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından şirket ortaklarına ait bilgilerin (gerçek kişi olması durumunda ad-soyad/tc kimlik numarası/ortaklık oranı/varsa işletme adı ve ticaret unvanı; tüzel kişi olması durumunda ise ticaret unvanı/vergi kimlik numarası/ortaklık oranı/varsa işletme adı) yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmediği,
 
 
 
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
 
 
 
 
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde
 
“(1) Açık ihale usulü veya Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre pazarlık usulünün kullanıldığı ihaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.
 
 
(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir…
 
 
(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
 
(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.
 
(11) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez.”
 
hükmü ,
 
İdari Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde“5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
 
 
d) Standart formlar, … Standart Form-KİK015.5BY/EKAP-H: Yeterlik Bilgileri Tablosu, …” düzenlemesi,
 
Anılan Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde“…22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. ...” düzenlemesi yer almaktadır.
 
Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü ile İdari Şartname düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde isteklilerin e-tekliflerini EKAP üzerinden teklif mektubu ve ekleri olan birim fiyat teklif cetveli, yeterlik bilgileri tablosu, ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığı beyannamesi, ihaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde konsorsiyum beyannamesi ve mal alımı ihalelerinde yeterlik kriteri olarak belirlenmesi halinde Teknik Şartname’ye cevaplar ve açıklamalar doldurularak hazırlanacağı ve e-imza ile imzalayarak EKAP üzerinden gönderileceği, yeterlik bilgileri tablosunun istekliler tarafından idarece hazırlanan standart form esas alınarak hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle doldurulacağı anlaşılmaktadır.
 
İhale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde “Ortaklara Ait Bilgiler” sütunun“Osman Özdemir Orman. İnş. Hafriyat Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti., 6480646657 100”, “Yöneticilere ait bilgiler” bölümünde“Osman Özdemir, 24790820440, şirket müdürü,” “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” bölümünün ise“17.05.2016, 9077, Gaziantep ticaret odası” şeklinde doldurulduğu ve anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 17.05.2016 tarih ve 9077 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi incelendiğinde, şirket tek ortağının Osman Özdemir olduğu anlaşılmıştır.
 
Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde “Ortaklara Ait Bilgiler” sütunun“Birikim Ormancılık ve Orman Ürünleri Çiçekçilik Mad. Müh. Danış. Çevre İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., 177 035 3780, 100”, “Yöneticilere ait bilgiler” bölümünde“Halil Avaner, 19204110828, müdür”, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” bölümünün ise“26.06.2015, 8850, Adana Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü, 24.10.2014, 8680 Adana Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü” şeklinde doldurulduğu ve anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 24.10.2014 tarih ve 8680 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi incelendiğinde, şirket tek ortağının Halil Avaner olduğu anlaşılmıştır.
 
Bu çerçevede söz konusu istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Ticaret Sicili Bilgileri” kısmına ilişkin doldurulan bilgiler bir arada değerlendirildiğinde ortağı tüzel kişiliğin ortaklık yapısına ilişkin bilgilerin (ad-soyad/tc kimlik numarası/ ortaklık oranı) beyan edildiği ve söz konusu bilgilerinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfası üzerinden sorgulanması neticesinde teyit edilebildiği anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.
 
 
 
 
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
 
 
 
Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı