Haber Detayı
14 Nisan 2020 - Salı 07:35 Bu haber 20214 kez okundu
 
Elektronik ihalede İmza Sürgüsünün Noterlik adının yazılmaması elenme sebebimi?
Karar No : 2020/UY.II-633
E- İHALE Haberi
Elektronik ihalede İmza Sürgüsünün Noterlik adının yazılmaması elenme sebebimi?

26.02.2020 tarihli ihale komisyonu kararıyla yeterlik bilgileri tablosunda yer alan imza sirkülerine ilişkin satırda noterlik adının yazılmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, yeterlik bilgileri tablosu standart formunun imza sirküleri bölümünde; imza sirkülerinin tasdik edildiği noterlik adı ile imza sirkülerinin tarihi ve yevmiye numarasının doldurulmasının istendiği, imza sirkülerinin tarih ve yevmiye numarası kısımlarının doldurulduğu ancak noterlik adı bölümünün sehven yazılmadığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesine göre belge eksikliği durumunun söz konusu olmadığı, imza sirküleri mevcut kabul edilip söz konusu belgenin kapsadığı bilgilerden birinin eksikliğinden söz edilebileceği, bu kapsamda teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan eksik bilginin tamamlatılmasının yazılı olarak istenilmesi gerektiği,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60/A maddesi, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 7 ve 24’üncü maddeleri ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 8’inci maddesine göre imza sirkülerinin EKAP ortamında kayıtlı olması nedeniyle teyidinin yapılabileceği ve bilgi eksikliğinin ortadan kaldırılabileceği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi;

 

İhale ilanı ve dokümanında tekliflerin elektronik ortamda alınacağının belirtildiği ihalelerde, katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin olarak istekliler tarafından herhangi bir belge sunulmayacağı, bu kapsamda; tekliflerin ihale dokümanında yer alan "Yeterlik Bilgileri Tablosu" doldurulmak suretiyle sunulması gerektiği, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin de yeterlik bilgileri tablosunda istekli tarafından beyan edilen bilgiler üzerinden yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

İstekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilenlerin, belgelerdeki kayıtlı bilgiler esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulacağı, belirtilen yöntemle sorgulanamayan bilgi ve belgelere yönelik ilk değerlendirmenin ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, bu inceleme sürecinden sonra değerlendirme dışı bırakılmayan tekliflerden en düşük fiyatı teklif eden ilk iki isteklinin belirleneceği, daha sonra bu isteklilerden Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenler ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelerin talep edileceği, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak istenebileceği ve yapılan değerlendirme sonucu ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirleneceği anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuata göre ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilişkin ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve eklerinin idarelerce tamamlatılmayacağı, ancak sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin idareler tarafından isteneceği anlaşılmaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede tekliflerin elektronik ortamda alınacağı, buna yönelik olarak ihale dokümanı kapsamında yeterlik bilgileri tablosuna yer verildiği, söz konusu tabloda şikayete konu kısmın aşağıdaki şekilde düzenlendiği görülmüştür.

 

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU *

[Teklif verilen kısım: ]

(Kısmi teklife açık ihalelerde teklif verilen kısım belirtilecek ve yeterlik bilgileri tablosu her bir kısım için ayrı ayrı doldurulacaktır.)

İSTEKLİNİN ADI-SOYADI / TİCARET UNVANI

(Ortak girişim veya konsorsiyum olarak teklif verilmesi durumunda, bu tablo her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulacak ve bu bölüme tablodaki bilgi/belgeleri beyan eden ortağa ilişkin bilgiler yazılacaktır.)

 

İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ

İSTEKLİYE/ORTAĞA AİT BİLGİLER

AÇIKLAMALAR

TEKLİF VERMEYE YETKİLİ OLUNDUĞUNA İLİŞKİN BİLGİLER

İmza Beyannamesi

Beyan Sahibinin Adı-Soyadı ve TC Kimlik Numarası

...........

İdari Şartnamenin 7.1.A.1 maddesi

 

İsteklinin gerçek kişi olması halinde imza beyannamesinin tasdik edildiği noter bilgileri ile tarihi ve sayısı belirtilecektir.

Noterlik Adı

...........

Beyannamenin Tarihi ve Yevmiye Numarası

...........

İmza Sirküleri

Noterlik Adı

...........

 

İdari Şartnamenin 7.1.A.2 maddesi

 

İsteklinin tüzel kişi olması halinde imza sirkülerinin tasdik edildiği noter bilgileri ile tarihi ve sayısı belirtilecektir.

İmza Sirkülerinin Tarihi ve Yevmiye Numarası

...........

 

26.02.2020 tarihli ihale komisyonu kararında ihalenin Pilon Yapı İnşaat Turizm Petrol Madencilik Gıda Otomotiv Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Metro Müh. Gıda Maddeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, Mauproje İnşaat A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, başvuru sahibi Atr Yapı Proje Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin ise yukarıda aktarılan yeterlik bilgisi tablosunun imza sirküleri bölümünde noterlik bilgilerinin boş bırakılması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin 7’nci maddesindeki düzenlemeye göre ihaleye tüzel kişi olarak katılan isteklilerin ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ihaleye katılımda beyan edilmesi gereken belgeler olarak belirlendiği, başvuru sahibi Atr Yapı Proje Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeterlilik bilgileri tablosunda, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesindeki “İmza Sirkülerinin Tarihi ve Yevmiye Numarası” kısmının doldurulduğu ancak “Noterlik Adı”na ilişkin kısma yönelik olarak herhangi bir beyanda bulunulmadığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi gereği yapılan değerlendirmede yeterlik kriterlerini sağlayamayan veya mevzuata aykırı teklif veren isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı, yeterlik bilgileri tablosunda doldurulması istenilen bilgilerin yeterlik kriteri olduğu, yeterlik bilgileri tablosunda istekli tarafından idarece noterlik adına ilişkin istenen beyana yer verilmemesinin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip, sonradan tamamlatılmasının mümkün olmadığı, buna ek olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ncı maddesine göre aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceği, ancak başvuru sahibi tarafından sunulmuş yeterlik bilgileri tablosunun bizzat isteklilerce hazırlandığı, başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen bir belge olmadığı, bu itibarla teklif dosyasının mevzuata uygun olarak hazırlanması ve bu kapsamda yeterlik bilgileri tablosundaki beyanların eksiksiz sunulması hususundaki sorumluluğun isteklilere ait olduğu anlaşıldığından isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca başvuru sahibi tarafından “imza sirkülerinin EKAP ortamında kayıtlı olması nedeniyle teyidinin yapılabileceği ve bilgi eksikliğinin ortadan kaldırılabileceği” iddia edilmekte ise de tüzel kişilerin EKAP’a kayıtları aşamasında sundukları tüzel kişiliğe ait noter onaylı imza sirkülerinin tüzel kişinin EKAP’a kaydı aşamasında kullanıldığı, anılan belgenin ihalelerde yeterlik belgesi olarak kullanılmak amacıyla EKAP’a kaydının yapılmadığı, bu sebeple ihale aşamasında idarelerce EKAP üzerinden bu belgenin sorgulanmasının mümkün olmadığı, yeterlik belgesi olarak imza sirkülerlerinin her bir ihaleye katılım aşamasında ihale mevzuatı uyarınca ayrı ayrı sunulması gerektiği tespit edilmiştir. Bu itibarla, EKAP’a kayıt aşamasında sunulan imza sirkülerinin ihale aşamasında EKAP’tan sorgulanmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen tüm mevzuat hükümleri ve yapılan tüm tespitler birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı