Haber Detayı
06 Şubat 2021 - Cumartesi 10:18 Bu haber 5738 kez okundu
 
Elektronik ihale beyan edilmeyen Kapasite raporu bilgi eksikliği kapsamında tamamlanabilir mi?
Karar No : 2020/UM.I-430
E- İHALE Haberi
Elektronik ihale beyan edilmeyen Kapasite raporu bilgi eksikliği kapsamında tamamlanabilir mi?

İdari Şartname’nin 7.5.2.b maddesinde kapasite raporu istenmediği, E-teklif açma Belge Kontrol Tutanağı’nda belge 3 kısmında (VAR/Yeterlik bilgileri tablosunda bilgiler/beyanlar mevcuttur) denilerek yeterliğin verildiğini, daha sonra ise kapasite raporunun mevcut olmadığı gerekçesi ile teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumda kapasite raporundaki eksikliğin bilgi eksikliği olduğu, teklifi etkileyecek nitelik taşımadığı ve tamamlatılabileceği,

 
 

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

Aynı Şartname’ nin “İstenen Belgeler” başlıklı 3.1.2.1 maddesinde “İstekli imalatçı ise kendi adına düzenlenmiş, imalatçı değil ise teklif ettiği madeni yağın imalatçısı adına düzenlenmiş, imalatçının Yıllık Üretim Kapasitesinin en az 25.000 (yirmi beş bin) ton/yıl olduğunu gösteren kapasite raporunu teklif kapsamında sunacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale ilanı ve dokümanında tekliflerin elektronik ortamda alınacağının belirtildiği ihalelerde, katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin olarak istekliler tarafından herhangi bir belge sunulmayacağı, bu kapsamda; tekliflerin ihale dokümanında yer alan "Yeterlik Bilgileri Tablosu" doldurulmak suretiyle sunulması gerektiği, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin de Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda istekli tarafından beyan edilen bilgiler üzerinden yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuata göre ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve eklerinin idarelerce tamamlatılmayacağı, ancak sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin idareler tarafından isteneceği anlaşılmaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede tekliflerin elektronik ortamda alınacağı, buna yönelik olarak ihale dokümanı kapsamında Yeterlik Bilgileri Tablosu’na yer verildiği, söz konusu tabloda şikayete konu kısmın aşağıdaki şekilde düzenlendiği görülmüştür.

 

 

MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER

Yetkili Satıcılığı veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler

 

Belge Adı ve Düzenleyen Kurum/Kuruluş

 

 

İdari Şartnamenin 7.5.2 maddesi

 

İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için sahip olunması gereken, yetkili satıcı veya imalatçı olunduğuna yönelik belgelere ilişkin bilgiler belirtilecektir.

 

Belgeyi Düzenleyen Makam ve Belge Numarası

 

 

Belge Sahibinin Vergi Kimlik Numarası/ TC Kimlik Numarası (Teklif verecek kişinin başka bir kişiye ait yerli malı belgesini, bayilik vb. bir statüde kullanarak teklif verdiği durumlarda doldurulacaktır.)

 

DİĞER BELGELER

 

[Belge adı/kriter]

Açıklamalar

 

 

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesinde belirtildiği üzere 15.01.2020 tarihinde idare tarafından E-teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı düzenlenmiştir. İlgili tutanakta “belge 3” kısmında Yeterlik Bilgileri Tablosuna yer verilmiş ve başvuru sahibi isteklinin teklifine ilişkin olarak “VAR / Yeterlik bilgileri tablosunda bilgiler/beyanlar mevcuttur.” denilerek teklifin değerlendirmesi aşamasına geçilmek üzere ilk oturum kapatılmıştır. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesinde bu aşamada hiçbir teklifin reddine ve kabulüne karar verilemeyeceği, teklifi oluşturan belgelerin düzeltilemeyeceği ve tamamlatılamayacağı belirtilmektedir. Bu nedenle idare tarafında yapılan tespitin teklifin kabulü anlamını taşımadığı, teklifin kabulü veya reddinin teklifin değerlendirme aşamasında gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.

 

İhale dokümanı düzenlemesine göre Kapasite Raporu Belgesi’nin ihaleye katılımda sunulması gereken bir yeterlik kriteri olarak belirlendiği, başvuru sahibi Hasan Kavi Petrol Ürünleri Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından Yeterlilik Bilgileri Tablosunda, İdari Şartname’nin 7.5.2’inci maddesindeki “Kapasite Raporu”na ilişkin kritere yönelik olarak herhangi bir beyanda bulunulmadığı 24.01.2020 tarihinde düzenlenen ihale komisyonu kararında belirtildiği üzere yapılan değerlendirmede ve Kurum tarafından gerçekleştirilen incelemede başvuru sahibi istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda kapasite raporuna ilişkin bir kaydın olmadığı görülmüş, bu durumun idari şartnamenin 7.5.2’nci maddesinin üçüncü fıkrasının 6’ncı bendinde yer alan “…imalatçı değil ise teklif ettiği madeni yağın imalatçısı adına düzenlenmiş, imalatçının Yıllık Üretim Kapasitesinin en az 25.000 (yirmi beş bin) ton/yıl olduğunu gösteren kapasite raporunu teklif kapsamında sunacaktır.” düzenlemesine aykırılık teşkil ettiği tespit edilerek değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırılık oluşturmadığı anlaşılmıştır.

 

Özetle, Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi gereği yapılan değerlendirmede yeterlik kriterlerini sağlayamayan veya mevzuata aykırı teklif veren isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı, Yeterlik Bilgileri Tablosunda doldurulması istenilen bilgilerin birer yeterlik kriteri olduğu, Yeterlik Bilgileri Tablosunda istekli tarafından idare tarafından istenen belgeye (Kapasite Raporu) ilişkin hiçbir beyana yer verilmemiş olmasının bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip, sonradan tamamlatılmasının mümkün olmadığı, bu konudaki sorumluluğun istekliye ait olduğu, ilgili mevzuat ve ihale dokümanı düzenlemeleri somut olaya uygulandığında, başvuru sahibi istekli Hasan Kavi Petrol Ürünleri Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin kapasite raporunu sunmadığı, sunulmayan kapasite raporunun teklifin esasına etki etmeyecek bir bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşılmış ve idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynak: (Mal) - Mal Alımı Kararları Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı