Haber Detayı
30 Ağustos 2020 - Pazar 11:23 Bu haber 6339 kez okundu
 
Elektronik geçici teminat mektubuna idarece EKAP'tan ulaşıldığı için, mektuba banka tarafından verilen numaranın yeterlik bilgileri tablosuna isteklice yazılmasına gerek var mı?
Karar No : 2020/UY.I-1344
AŞIRI DÜŞÜK Haberi
Elektronik geçici teminat mektubuna idarece EKAP'tan ulaşıldığı için, mektuba banka tarafından verilen numaranın yeterlik bilgileri tablosuna isteklice yazılmasına gerek var mı?

15.06.2020 tarihinde yapılan 2020/204987 İKN’li “Hane İzolasyonu (Mantolama)” işi ihalesine katıldıkları, en avantajlı geçerli teklif oldukları II. Kısım Bingöl İli Savuran, Bahçeli, Kiran ve Yumaklı Köyleri ihalesinde tekliflerinin sınır değerin altında kaldığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, ihaleye katılan Yeşilgözler İnş. Taş. Tem. Yemek Ürt. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminatın beyan edilmemiş olması nedeniyle teklifinin sınır değer hesabına katılmaması gerekirken, sınır değer hesabına katılarak 719.474,60 TL sınır değer tespiti yapıldığından tekliflerinin sınır değer altında kaldığı, e-teklif açma ve belge kontrol tutanağında da görüldüğü üzere, Yeşilgözler İnş. Taş. Tem. Yemek Ürt. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin geçici teminatına ilişkin olarak “Yeterlik Bilgileri Tablosunun ihalede katılım ve/veya yeterlik kriteri olarak belirlenen geçici teminat bilgileri doldurulmamış” tespitinin yapıldığı ve ihale kararında da bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldığı, şikayete konu ihalenin elektronik ihale olarak yapıldığı, e-ihale yönteminin temelinin beyan esaslı olduğu, herhangi bir belgenin değerlendirmeye alınabilmesi için öncelikle yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği, ancak ihale komisyonunun ilgili banka tarafından teminat mektubu bilgilerinin EKAP sistemine gönderilmiş olmasını yeterli görerek teklifin sınır değer hesabına katılmasına karar verdiği, bu şekilde hesaplanan sınır değerin altında kalan tekliflerinin ise değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa mevzuata uygun hesaplanan sınır değerin 719.453,17 TL olduğu ve en avantajlı teklif sahibi oldukları, Yeşilgözler İnş. Taş. Tem. Yemek Ürt. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin sınır değer hesabına katılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi

 

Mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri gereğince Kurumun, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8’inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu, ihale komisyonlarının bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alması gerektiği, bu kapsamda Kurum tarafından yapım işleri ihalelerinde kullanılmak üzere sınır değerin hesaplanması için bir formülün oluşturulduğu, sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin “geçerli teklif” olarak dikkate alınarak bu formülün kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Şikayete konu ihale elektronik ihale (e-ihale) olarak yapılmış olup, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerinden tekliflerin elektronik ortamda alınacağının belirtildiği ihalelerde, istekliler tarafından ihale dokümanında yer alan "Yeterlik Bilgileri Tablosu" doldurulmak suretiyle tekliflerin sunulması gerektiği, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin de teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunda istekli tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı, E-ihale’de istekliler tarafından geçici teminatın; elektronik geçici teminat mektubu (e-gtm), bankalar tarafından verilen teminat mektupları(fiziki ortamda) ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri (fiziki ortamda) veya saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine para yatırılması şeklinde olduğu, elektronik geçici teminat mektubunun, Kurumla protokol imzalamış olan bankalardan alındığında, mektubu düzenleyen banka tarafından ayırt edici bir numara verileceği ve bu numaranın istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtileceği, geçici teminata ilişkin bilgilerin yine "Yeterlik Bilgileri Tablosu"nun ilgili bölümünde belirtileceği, geçici teminat mektubunun fiziki ortamda alınması durumunda, mektuba ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edileceği ve ihale komisyonu kararı alınmadan önce isteklilerin ekonomik açıdan en avantajlı ilk 2 istekli arasında olması durumunda talep üzerine idareye sunulacağı, istekliler tarafından, geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgilerin yine yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtileceği,

 

Buna göre ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

 

15.06.2020 tarihinde elektronik ihale ve kısmi teklife açık olarak yapılan başvuru konusu ihalenin II. Kısmına 271 isteklinin teklif verdiği, 4 isteklinin (Mehmet Faruk Sürmeli, Yüce Gök İnş. Ltd. Şti., Beyaz Kale İnş. Ltd. Şti. Mehmet Can Süne) geçici teminatı olmadığından, 2 isteklinin (Sümel İnş. Ltd. Şti. Ahmet Faruk Düzgün) geçici teminat süreleri yetersiz olduğundan, 2 isteklinin (Tolga Tezer, Emre Bulşu) geçici teminat tutarları yetersiz olduğundan, 2 isteklinin (Maskan İnş. Ltd. Şti. Özanık İnş. Ltd. Şti.- Tunç Tıbbi Ür. İnş. Oto. Pet. Ür. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı) yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyim belgesine ilişkin bilgiler yer almadığından, Yeşilgözler İnş. Taş. Tem. Yemek Ürt. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminat bilgilerini doldurmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, geçici teminatı olmayan, geçici teminat süresi ve tutarı yetersiz olan 8 isteklinin teklif bedelleri katılmadan sınır değerin hesaplandığı ve sınır değerin 719.474,60 TL olarak hesaplandığı, 76 isteklinin teklifinin sınır değerin altında kaldığı gerekçesi ile açıklama istenilmeksizin değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli 184 teklifin değerlendirilmesi neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Ahmet Atam - Beykar Müh. Mim. İnş. Taah. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde ihalenin II. Kısmının bırakıldığı, Emrullah Bengi’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından Yeşilgözler İnş. Taş. Tem. Yemek Ürt. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminatın beyan edilmemiş olması nedeniyle teklifinin sınır değer hesabına katılmaması gerekirken, sınır değer hesabına katıldığı ve bu nedenle tekliflerinin sınır değer altında kaldığı iddia edilmektedir.

 

İdarece, Yeşilgözler İnş. Taş. Tem. Yemek Ürt. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminat bilgilerini doldurmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak geçici teminatın elektronik ortamda erişilebildiği, tutar ve süre olarak uygun olduğu görüldüğünden geçici teminatının uygun olduğuna karar verilerek sınır değer hesabına katıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyası içinde yer alan Yeşilgözler İnş. Taş. Tem. Yemek Ürt. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait teklif mektubu ve ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun incelenmesi neticesinde Teminata İlişkin Bilgiler satırında yer alan üç başlığın da boş olduğu, herhangi bir bilginin yer almadığı görülmüştür.

 

İdarece düzenlenen e-teklif açma ve belge kontrol tutanağında iseYeşilgözler İnş. Taş. Tem. Yemek Ürt. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait satırda; geçici teminata ilişkin sütunda “Uygun/Geçici teminat uygundur” notunun, Yeterlik Bilgileri Tablosu sütununda ise “Yok/Yeterlik Bilgileri Tablosunun ihalede katılım ve/veya yeterlik kriteri olarak belirlenen geçici teminat bilgileri doldurulmamış” notunun yer aldığı görülmüştür.

Yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin olarak doldurulması istenilen bilgilerin yeterlik kriteri olduğu, Yeşilgözler İnş. Taş. Tem. Yemek Ürt. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun geçici teminata ilişkin satırlarının boş bırakıldığı ve bu hususta herhangi bir beyanda bulunulmadığı tespit edilmiş olup, e-ihale yöntemi ile gerçekleştirilen ihalelerde sınır değer ve yeterlik kriterlerine yönelik geçerli tekliflerin belirlenmesine ilişkin ilk değerlendirmenin istekliler tarafından doldurulan Yeterlik Bilgileri Tablosu üzerinden yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu tabloda beyan edilen bilgi veya belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacaktır.

İstekliler tarafından gerçekleştirilmesi gereken işlemlerden olan beyan bilgilerine ilişkin satırlara bilgi girişinin yapılmaması halinde bilgi girişi yapılmayan söz konusu kritere yönelik idarece gerek elektronik ortamda teyidi yapılabilecek gerekse daha sonrasında doğrulanmak üzere esas alınabilecek bilgi bulunmadığından değerlendirme yapılamayacağı açıktır. Ayrıca istekli tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda herhangi bir bilgiye yer verilmeyen ancak Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması nedeniyle idarece erişim imkanı bulunan geçici teminat mektubuna ilişkin olarak söz konusu teklifin sınır değer hesabında dikkate alınıp alınamayacağı hususunda öncelikle anılan tabloda beyan edilen bilgilerin esas alınması gerektiği, dolayısıyla idare tarafından yeterlik bilgileri tablosundageçici teminata yönelik beyanda/bilgi girişinde bulunmayan Yeşilgözler İnş. Taş. Tem. Yemek Ürt. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin sınır değer hesabına dahil edilmesinin ilgili mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, sınır değerin yeniden belirlenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı