Haber Detayı
24 Ekim 2020 - Cumartesi 13:42 Bu haber 1982 kez okundu
 
Ekapta kayıtlı işdeneyim belgesinin aslı yada aslı noterce onaylanmış örnekleri sunulmak zorundamı?
Karar No : 2020/UY.II-377
İŞ DENEYİM Haberi
Ekapta kayıtlı işdeneyim belgesinin aslı yada aslı noterce onaylanmış örnekleri sunulmak zorundamı?

ihale komisyonu tarafından tekliflerinin, sundukları iş bitirme belgesinin İdari Şartname’nin 7.7.1’inci maddesine uygun olarak  “belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin” sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak İdari Şartname’nin ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli”ne ilişkin maddeleri çerçevesinde, fotokopi olarak sundukları iş deneyim belgesinin EKAP’ tan teyidi yapılabilen nitelikte bir belge olduğu ve anılan düzenlemeler gereği bu tip belgelerde,  belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmaması gerektiği ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının ihale dokümanına ve mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle 09.01.2020 tarihinde gerçekleştirilen ihalede,  38 adet ihale doküman indirildiği ve ihaleye 30 istekli tarafından teklif zarfı sunulduğu,  ihale komisyonunca yapılan inceleme neticesinde ihaleye katılan Vona Yapı Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Gürol Kahraman tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin İdari Şartname’nin 7.7.1’inci maddesine uygun olarak   “belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin” sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, sınır değerin altında kalan isteklilere ait teklifin İdari Şartname düzenlemesi uyarınca reddedilerek ihalenin  Saka Yapı İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Emrah Şeker’in belirlendiği anlaşılmıştır.  

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde,  başvuru sahibi Vona Yapı Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla teklif dosyası kapsamında 27.12.2017 tarihli ve 2017/151552-2164803-2-1 sayılı alt yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, idarenin tespitinden hareketle anılan belgenin “aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğinin” sunulmadığı, belge üzerinden yapılan inceleme neticesinde de belge üzerinde, belgenin aslına uygunluğuna dair noter onayı veya idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh ve imzanın bulunmadığı görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin,  EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmayacağı, Vona Yapı Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan belgenin EKAP sistemi üzerinden 27.12.2017 tarihli olarak düzenlendiğinin belge üzerinde yer verilen ibareden anlaşıldığı, EKAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamada da anılan belgenin EKAP’a kayıtlı bir belge olduğunun ve sunulan belge ile EKAP’ta kayıtlı belge üzerinde yer verilen bilgilerin birbiri ile uyumlu olduğunun anlaşıldığı, dolayısıyla idarece başvuru sahibine ait teklifin sunulan iş deneyim belgesinin “belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin” sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan, belgelerin sunuluş şekline ilişkin başvuru konusu hususun, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinin 8’inci fıkrasında yer verilen “sunulmayacak belgeler tablosu”nun sunulup sunulmadığına ilişkin husustan bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiği, söz konusu mevzuat düzenlemesi uyarınca aday veya istekliler tarafından, yedinci fıkradaki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubunun, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmayacağı, bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirmenin, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılacağı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Vona Yapı Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait teklifin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Fatma KARAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı