Haber Detayı
21 Kasım 2020 - Cumartesi 16:27 Bu haber 6156 kez okundu
 
Ekap İle MERSİS arasındaki entegrasyonda ilgili bilgilerin aktarılmamış olması isteklinin elenmesine neden olur mu?
Karar No : 2020/UY.I-1843
DİĞER KARARLAR Haberi
Ekap İle MERSİS arasındaki entegrasyonda ilgili bilgilerin aktarılmamış olması isteklinin elenmesine neden olur mu?

tekliflerinin yeterlik bilgileri tablosunda Ticaret Sicili Gazetesi bilgilerinin olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu yeterlik bilgileri tablosunda “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmının doldurulmamasının EKAP sisteminin bir hatası olduğu, şöyle ki EKAP üzerinden söz konusu tablo doldurulurken “Ticaret Sicil Bilgileri” bölümüne gelindiğinde “SEÇ” butonuna basıldığında “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmı ile “Yöneticilere Ait Bilgiler” kısmının otomatik olarak doldurmasına rağmen “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmının doldurulmadığı, firmalarınca da EKAP ile MERSÎS arasında yapılan protokol gereğince “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmındaki bilgilerin MERSİS’ten otomatik çekildiği düşüncesiyle bahsi geçen kısmın manuel doldurulacağını tahmin edemediklerinden anılan kısmı sehven doldurulmadıkları, kaldı ki yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen imza sirkülerinin arka sayfasında Ticaret Sicil Gazetesinin bulunduğu, ayrıca firmalarına ait tüm Ticaret Sicil Gazetelerinin www.ticaretsicil.gov.tr. adresinden ulaşılabilmesine olanak sağlandığı, dolayısıyla söz konusu tabloda “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında herhangi bir bilginin beyan edilmemesinin ihale hukuku açısında esasa etki edecek bir durum olmadığı, bu itibarla idarece tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü ile İdari Şartname düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde isteklilerce ihaleye katılabilmeleri için ihale dokümanında istenilen belgelere ilişkin bilgilerin teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosu doldurularak beyan edilmesi gerektiği, idare tarafından isteklilerce doldurulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yeterlik kriterlerine yönelik değerlendirmelerin yapılacağı, bu kapsamda isteklilerce beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanabilenlerin belgedeki kayıtlı bilgiler esas alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmıştır.

 

Bu doğrultuda başvuruya konu ihalede istekliler tarafından, İdari Şartname’nin 7.1’nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendininde istenilen bilgilerin e-teklifleri kapsamında “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünde bulunan; “Ortaklara Ait Bilgiler, “Yöneticilere Ait Bilgiler”, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü ” ve “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısımların ilgisine göre, hangi belgeler esas alınmak suretiyle ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtmek suretiyle doldurulması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede başvuru sahibi isteklinin yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde şikâyete konu bölümün;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticaret Sicili Bilgileri

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortaklara Ait Bilgiler

 

[Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]

 

 

Yunus Boz

14*********

750000,00/1000000,00

 

 

 

 

İdris Boz

14*********

250000,00/1000000,00

 

 

Yöneticilere Ait Bilgiler

 

(Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi)

 

Yunus Boz

14*********, Müdür

 

 

 

Ercan Yürür

37*********, Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı)

 

Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü

 

 

 

Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi

 

 

 

şeklinde doldurulduğu görülmüştür.

 

E-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde isteklilerin yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlayamadıklarına yönelik değerlendirme öncelikle yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağından isteklilerce İdari Şartname’nin 22’nci maddesinde de belirtildiği üzere ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle standart forma uygun şekilde doldurulması gerektiği, bu husustaki sorumluluğun tamamen isteklilere ait olduğu dikkate alındığında, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünün “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmı ile “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” kısmının doldurulmadığı, bir başka deyişle bu kısımlarda ilgisine göre herhangi bir beyana yer verilmediği ve bu nedenle de “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nun “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünün “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmı ile “Yöneticilere Ait Bilgiler” kısmında beyan edilen bilgilere ilişkin teyit işleminin gerçekleştirilemeyeceği açık olduğundan anılan isteklinin teklifinin idarece bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

Diğer taraftan başvuru sahibi istekli tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmı ile “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” kısmının doldurulmamasının EKAP sisteminin hatası olduğu iddia edilmekte ise de; “ekap.kik.gov.tr” adresinin “Yardım Portalı” sekmesinden erişim sağlanan isteklilere yönelik hazırlanan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelere Yönelik Kullanım Kılavuzu incelendiğinde; istekliler tarafından “İhale Yeterlik Bilgileri” linkine tıklandığında, yeterlik bilgileri alanlarının açıldığı, “?” ikonunun bulunduğu satırda yer alan yeterlik bilgisinin idari şartnamenin ilgili maddesi uyarınca istendiğinin kullanıcıya gösterildiği, tüm bilgilerin doldurulduğuna ilişkin başarı ikonunun “?” gösterileceği, teklif hazırlama işlemleri tamamlandıktan sonra “Teklif Ver” butonuna tıklanacağı, teklif ile ilgili hataların (yeterlik bilgilerinde bilgi girişi yapılmamış maddeler bulunmaktadır) ve uyarıların (bu kısma teklif vermiyorsunuz) bu sayfada özetleneceği, bilgiler kontrol edildikten sonra “Tüm uyarıları okudum. Teklif gönderme işlemine devam etmek istiyorum.” kutucuğunun işaretleneceği ve ardından “Devam Et” butonuna tıklanacağı açıklamalarının yer aldığı görülmüştür.

 

Bu itibarla EKAP sisteminin yeterlik bilgileri tablosunda yer alan bazı bölümlerin ilgili kurum kuruluşlarla yapılan entegrasyonlar çerçevesinde istekli tarafından seç sekmesine basıldığında otomatik olarak doldurulduğu, isteklilerin tabloyu kullanırken kolaylık olması sebebiyle bu yöntemin kullanabileceği, ancak otomatik olarak getirilmeyen bilgilerin istekli tarafından doldurulmasının kendi sorumluluğunda olduğu, kaldı ki EKAP sisteminde “Teklif Ver” butonuna tıklandığında yeterlik bilgileri tablosunda bilgi girişi yapılmamış maddeler bulunduğu uyarısının verildiği, istekli bu uyarıyı görmesine rağmen tüm uyarıları okuduğunu, teklif gönderme işlemine devam etmek istediğine ilişkin kutucuğu işaretleyerek teklifini verebildiği, bu seçim ile yapılan işlemde sorumluluğun yine isteklide bulunduğu dikkate alındığında yeterlik bilgileri tablosunda başvuru sahibinin “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünün “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmı ile “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” kısmının doldurulmamasının tamamen kendi hatası isteklinin eksik işleminden kaynaklandığı açık olduğundan anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (İdare) - İdare Mahkemesi Kararlari Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı