Haber Detayı
05 Mayıs 2020 - Salı 15:31 Bu haber 11079 kez okundu
 
E teklif kapsamında sunulması gereken makina ekipman raporu sunulmaması halinde bilgi eksikliği olarak tamamlanabilir mi
Karar No : 2020/UY.I-771
E- İHALE Haberi
E teklif kapsamında sunulması gereken makina ekipman raporu sunulmaması halinde bilgi eksikliği olarak tamamlanabilir mi

İhale ilanının 4.3.2 ve İdari Şartnamenin 7.5.5'inci maddesinde iş makinelerinin belgelerine ilişkin bilgilerin e-teklifleri kapsamında beyan edilmesi gerektiği belirlenmiş olup, birinci ve ikinci en avantajlı teklif sahibi istekliler ile diğer istekliler tarafından beyan edilmesi istenilen iş makinalarına ilişkin belgelerin ihale dokümanı içerisinde yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu'nun "makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olduğunu gösteren belgeler" ve "diğer belgeler" sütunlarını doldurarak beyan etmeleri gerekmesine karşın beyan etmediklerinden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, zira idarece değerlendirmenin ihale dokümanı içerisinde yer alan EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve eki Yeterlik Bilgileri Tablosunda yüklü olan belgelere ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi ve tekliflerinin öncelikle değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden yeterlik bilgileri tablosuna makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin yüklenilmeyen belgelerin sonradan bilgi eksikliklerinin tamamlatılması kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı iddia edilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi 

 
 

 İhale ilanı ve dokümanında tekliflerin elektronik ortamda alınacağının belirtildiği ihalelerde, katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin olarak istekliler tarafından herhangi bir belge sunulmayacağı, bu kapsamda; tekliflerin ihale dokümanında yer alan "Yeterlik Bilgileri Tablosu" doldurulmak suretiyle sunulması gerektiği, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin de teklif mektubu ekinde yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda istekli tarafından beyan edilen bilgiler üzerinden yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

İhale dokümanının ekinde yer alan ve EKAP üzerinden doldurulacak Yeterlik Bilgileri Tablosu standart formunun şikayete konusu kısmının aşağıdaki şekilde olduğu görülmüştür. 

 

 

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU

 

[Teklif verilen kısım: ]

(Kısmi teklife açık ihalelerde teklif verilen kısım belirtilecek ve yeterlik bilgileri tablosu her bir kısım için ayrı ayrı doldurulacaktır.)

 

 

İSTEKLİNİN ADI-SOYADI / TİCARET UNVANI

 

(Ortak girişim veya konsorsiyum olarak teklif verilmesi durumunda, bu tablo her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulacak ve bu bölüme tablodaki bilgi/belgeleri beyan eden ortağa ilişkin bilgiler yazılacaktır.)

 

 

İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ

İSTEKLİYE/ORTAĞA AİT BİLGİLER

AÇIKLAMALAR

 

MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER

EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi

Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı

 

 

İdari Şartnamenin 7.6.1 maddesi

 

İş deneyimini tevsik etmek üzere EKAP’ta kayıtlı olan bir iş deneyim belgesinin kullanılması halinde, belgeye EKAP tarafından otomatik olarak verilen sayı belirtilecektir.

 

EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi

 

Belgenin niteliği

 

[Yüklenici İş Bitirme/İş Durum/Alt Yüklenici İş Bitirme/İş Denetleme/İş Yönetme Belgesi vb.]

 

 

İdari Şartnamenin 7.6.1 maddesi

 

İş deneyimini tevsik etmek üzere EKAP’ta kayıtlı olmayan bir iş deneyim belgesinin kullanılması halinde, ihale konusu işte istenen iş deneyiminin tevsiki amacıyla kullanılan belgeye ve sağlanması gereken kriterlere ilişkin bilgiler beyan edilecektir.

 

İşin Adı, Tanımı, (Varsa)  İhale Kayıt Numarası ve Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler

 

 

 

Belgenin Düzenlenme Tarihi/Sözleşme Tarihi/ İşin Kabul Tarihi

 

 

 

Belge Tutarı ve Benzer İş Tutarı

 

(Farklı nitelikteki işlerin bir arada yapıldığı alımlara yönelik deneyimi gösteren belgelerin kullanılması durumunda, belirlenen benzer iş kapsamında bulunan işlerin toplam tutarı ayrıca yazılacaktır.)

 

 

Mezuniyet Belgesi

TCKN, Mezuniyet Tarihi, Diploma No, Üniversite Adı, Lisans/Program Adı

 

İdari Şartnamenin 7.6.1 maddesi

 

İş deneyimini tevsik etmek üzere iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesinin/diplomanın kullanılması halinde, belgeye ilişkin bilgiler beyan edilecektir.

Ortaklık Durum Belgesi

Belge sahibi ortağın kesintisiz ortaklık süresi ve ortaklık oranı

 

 

İdari Şartnamenin 7.1.Ğ maddesi

 

İş deneyimini tevsik etmek üzere kullanılan belgenin tüzel kişinin yarıdan fazla hissesine sahip ortağına ait olması durumunda doldurulacaktır.

 

Ortaklık Tespit Belgesi

Şirketler topluluğu ilişkisine ilişkin bildirim ve bu ilişkinin süresi

 

İdari Şartnamenin 7.1.i maddesi

 

Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde belge bilgileri beyan edilecektir.

Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmanın Kendi Malı Olduğunu Gösteren Belgeler

 

Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi

 

 

 

İdari Şartnamenin 7.5.5 maddesi

 

İhalede kendi malı olarak sunulması gereken makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun tarihi ve sayısı belirtilecektir.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipmana ilişkin kira sözleşmesinin esas alınması durumunda, sözleşme bilgileri ile ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğine ilişkin beyanda bulunulması yeterli olup, İdarece talep edilmesi durumunda söz konusu belgelerin sunulması gerekmektedir.

 

Tarihi ve Sayısı

 

DİĞER BELGELER

[Belge adı/kriter]

Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

Söz konusu standart formda, isteklilerin bilgilerini girmelerinin istenildiği “Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmanın Kendi Malı Olduğunu Gösteren Belgeler” kısmında, açıklama bölümünde “İdari Şartnamenin 7.5.5. maddesi

 İhalede kendi malı olarak sunulması gereken makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun tarihi ve sayısı belirtilecektir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipmana ilişkin kira sözleşmesinin esas alınması durumunda, sözleşme bilgileri ile ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğine ilişkin beyanda bulunulması yeterli olup, İdarece talep edilmesi durumunda söz konusu belgelerin sunulması gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmekle isteklilerce makine ve teçhizat bilgilerinin, e-ihale dokümanları arasında yer alan “yeterlik bilgileri tablosu”na işleneceği anlaşılmıştır.

 

Anılan standart formun dipnotunda ise “-Yukarıdaki tablo örnek olarak hazırlanmış olup; bu tablo idare tarafından, ilgili Uygulama Yönetmeliğinde yer alan düzenlemeler esas alınarak, ihale dokümanında fiyat dışı unsurlar dahil teklifle birlikte sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin gerekli bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde beyan edilmesini temin edecek şekilde, her belge ve kriter için ayrı satır açılmak suretiyle hazırlanacaktır. Belgelerde yer alan hangi bilgilerin beyan edilmesi gerektiğine ilişkin tabloda yer verilen tarih, sayı vb. kriterlere yenileri eklenebileceği gibi,  EKAP’ta duyurulan sorgulama kriterleri esas alınarak da bu kriterlerde değişiklik yapılması mümkündür.

- Yeterlik sertifikası düzenlemesine veya başka idarelerce kurulan sistemleri kullanmasına izin verilen idarelerce yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan yapım işi ihalelerinde, yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılacak belge ve kriterlerin tamamı için tek bir satır açılarak yeterlik sertifika numarasının bu satırda belirtilmesi istenecek, yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge ve kriter için ise tabloya ayrı satır eklenmek suretiyle ihalede gerekli bilgilerin beyan edilmesi sağlanacaktır.

- Bu tabloda yer alan ancak ihaleye katılım için gerekli olmayan belge ve kriterler tablodan çıkartılacak, bu tabloda yer almayan ancak fiyat dışı unsurlar da dahil olmak üzere ihaleye katılım için gerekli olan belge ve kriterler tabloya eklenecektir. Tabloda belirtilen bir belge veya yeterlik kriteri için istekliler tarafından birden fazla belgenin sunulmasının gerekmesi halinde, her belge için yeni bir satır eklenerek gerekli bilgiler yazılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

12.03.2020 tarihinde elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalede, ihale komisyonunca düzenlenen E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı’nda ihaleye katılan 1 isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin satırların doldurulmadığı ve EKAP üzerinde e-gtm bilgisine ulaşılamadığı gerekçesiyle teklifinin uygun bulunmadığı diğer 5 isteklinin teklif mektuplarının, geçici teminatlarının ve yeterlik bilgileri tablosunun mevcut ve uygun olduğunun tutanak altına alındığı görülmüştür.

 

Yine idarece en avantajlı 1 ve 2. teklif sahipleri olan Yücel İnş. Taş. Pet. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. ve Seyhan Aydın’a 12.03.2020 tarihinde gönderilenBeyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi” konulu yazılarda “..ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan ettiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartname’nin 7.9. maddesine uygun olarak 16.03.2020 tarihine kadar idaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması gereken belgeler

Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmanın kendi malı olduğunu gösteren belgeler

Diğer Belgeler

Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar” şeklinde ifadelere yer verilmiştir.

 

Alınan 17.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararında da yine ihaleye katılan isteklilerden İmran Özbey’in geçici teminata ilişkin satırın doldurulmaması ve EKAP üzerinde E-Gtm ve İşletme Müdürlüğü muhasebe kayıtlarında teminat ile ilgili bilgi ve belgeye ulaşılamaması gerekçesiyle teklifinin geçersiz sayıldığı, geçerli teklifler arasında yapılan değerlendirmede ise ihalenin en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahiplerine beyan ettikleri belgelerin aslının sunulması için EKAP kanalı ile süre verildiği ve verilen sürede ibraz edilen belgelerin doğruluğunun teyidinin yapılması üzerine ihalenin Yücel İnş. Taş. Pet. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına, ikinci en avantajlı teklif olarak da Seyhan Aydın’ın belirlenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

İhale İlanı’nın 4.3.2’nci maddesi ve İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesi düzenlemeleri incelendiğinde; şikayete konu hususun 2 adet 22 ton paletli ekskavatör ile 1 adet 140 m grayder şeklinde belirlendiği görülmüştür.

İhaleye katılan ve teklifi geçerli sayılan 5 istekliden başvuru sahibi haricinde dört isteklinin sunduğu “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda “Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmanın Kendi Malı Olduğunu Gösteren Belgeler” kısmının boş bırakıldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından idareye yapılan şikayet başvurusunda, birinci ve ikinci en avantajlı teklif sahibi istekliler ile diğer istekliler tarafından beyan edilmesi istenilen iş makinalarına ilişkin belgelerin ihale dokümanı içerisinde yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu'nun "makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olduğunu gösteren belgeler" ve "diğer belgeler" sütunlarını doldurarak beyan etmeleri gerekmesine karşın beyan etmediklerinden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, zira idarece değerlendirmenin ihale dokümanı içerisinde yer alan EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve eki Yeterlik Bilgileri Tablosunda yüklü olan belgelere ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi ve tekliflerinin öncelikle değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden yeterlik bilgileri tablosuna makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin yüklenilmeyen belgelerin sonradan bilgi eksikliklerinin tamamlatılması kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı iddia edilmekte olup,

 

İdarece verilen cevap yazısında ise bu durumun “Elektronik İhale Yönetmeliği’nin Altıncı Bölüm Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde e-Tekliflerin hazırlanması, Sunulması, Açılması ve Değerlendirilmesi e-Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması, E-Tekliflerin Değerlendirilmesi, Madde-24 “(5) EKAP üzerinden sorgulanmasının mümkün olmaması nedeniyle bilgisayarda taratılarak sunulması gereken belgeler ve eklerinden herhangi birinin e-teklif kapsamında sunulmamış olması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz ve bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, bilgi eksikliği bulunması halinde idare tarafından bilgilerin tamamlanması istenir. Bu çerçevede bilgi eksikliklerinin tamamlanması için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Bu süre içerisinde istekli tarafından eksik bilgilere ilişkin belgeler idareye sunulur. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayanların teklifleri dördüncü fıkrada belirtildiği şekilde değerlendirme dışı bırakılır.” denilmektedir. Bu kapsamda en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi istekliler istenilen belgelerin aslını Müdürlüğümüze ibraz etmiş olduğundan teklifleri geçerli sayılmıştır.” şeklinde ifade edildiği görülmüştür.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hüküm ve açıklamalarından, açık ihale usulü veya Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre pazarlık usulünün kullanıldığı ihalelerin e-teklif alınmak suretiyle yapılabileceği, tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanacağı ve e-imza ile imzalanarak gönderileceği, EKAP üzerinden gönderilmeyen tekliflerin kabul edilmeyeceği, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirmenin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için bu sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerin, belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgilerin esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, geçerli olduğu belirlenen ve ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verileceği, verilen süre içerisinde istenen belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin tekliflerinin ise yalnızca değerlendirme dışı bırakılacağı,

 

Ayrıca e-teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek bu ihalelerde, ihale dokümanının oluşturulmasında Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı, idarelerce istenilen bilgilerin yer aldığı Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun ilgili Uygulama Yönetmeliğinde yer alan düzenlemeler esas alınarak, ihale dokümanında fiyat dışı unsurlar dahil teklifle birlikte sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin gerekli bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde beyan edilmesini temin edecek şekilde, her belge ve kriter için ayrı satır açılmak suretiyle oluşturulacağı, bu tabloda yer alan ancak ihaleye katılım için gerekli olmayan belge ve kriterlerin tablodan çıkartılacağı, idarece istenilen her belge ve kriter için tabloya ayrı satır eklenmek suretiyle ihalede gerekli bilgilerin beyan edilmesinin sağlanacağı, bu tabloda yer almayan ancak fiyat dışı unsurlar da dahil olmak üzere ihaleye katılım için gerekli olan belge ve kriterlerin tabloya ekleneceği hususları anlaşılmaktadır.

 

 

İnceleme konusu ihalede, idarece isteklilerin teklif hazırlama aşamasında elektronik ortamda oluşturmasının istendiği Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler üst başlığı altında yer alan Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmanın Kendi Malı Olduğunu Gösteren Belgeler kısmının “Düzenleyen Gerçek / Tüzel Kişi” ve “Tarih ve Sayısı” isimli iki başlıktan oluşturulduğu, anılan kısımda yukarıda aktarıldığı üzere açıklama bölümünde ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun tarihi ve sayısının belirtileceği bilgisinin yer aldığı, ihale dokümanında yer alan düzenlemeler doğrultusunda belirtilen iki bilginin beyan edilmesinin söz konusu olduğu ancak ihaleye katılan başvuru sahibi hariç dört isteklinin de söz konusu bölümde hiçbir beyana yer vermediği görülmüştür.

            

 

Bu çerçevede anılan Kanun’un 37’nci maddesi gereği yapılan değerlendirmede yeterlik kriterlerini sağlayamayan veya mevzuata aykırı teklif veren isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı, Yeterlik Bilgileri Tablosunda doldurulması istenilen bilgilerin yeterlik kriteri olduğu, Yeterlik Bilgileri Tablosunda istekli tarafından hiçbir beyana yer verilmemiş bir hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip, sonradan tamamlatılmasının mümkün olmadığı ve bu husustaki sorumluluğun isteklilere ait olduğu anlaşıldığından, idarece tesis edilen işlemlerin yerinde olmadığı neticesine ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Yücel İnş. Taş. Pet Ürün. San. Tic. Ltd. Şti., ikinci en avantajlı teklif sahibi olan Seyhan Aydın, ihaleye katılan ve teklifi geçerli kabul edilen Doğan Koca ile Sıddıkoğlu Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Kaynak: (Araç) - Araç ihale kararları Editör: Kadir DOĞAN
Haber Videosu

Web Tv'de Görüntüle

Bu videoyu yorumlamak ve paylaşmak için ayrıca tıklayın.

Yorumlar
Haber Yazılımı