Haber Detayı
07 Şubat 2021 - Pazar 14:29 Bu haber 33541 kez okundu
 
E-ihalelerde, yeterlik bilgileri tablosunda bilgilerin yanlış satıra yazılması elenme nedeni midir?
Karar No : 2021/UH.II-141
E- İHALE Haberi
E-ihalelerde, yeterlik bilgileri tablosunda bilgilerin yanlış satıra yazılması elenme nedeni midir?

4) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin 2016 yılından sonra gerçekleştirilen bir işe ilişkin olmasına rağmen söz konusu belgenin EKAP’a kayıtlı olmadığı, dolayısıyla söz konusu belgenin geçerli bir belge olmadığı, diğer taraftan anılan belge kapsamında benzer işe ait olmayan kısımların ayrıştırılması gerektiği, ayrıca ihale konusu iş kapsamında kiralanacak iş makinelerinin yakıtının idarece karşılanacağı, oysa ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin yakıt dahil bir araç kiralama işine ait olduğu, dolayısıyla yakıt tutarına ilişkin kısmın da ayrıştırılması gerektiği,  öte yandan anılan istekli tarafından iş deneyimini tevsiken özel sektöre yapılan bir işe ilişkin sözleşme sunulması durumunda bu sözleşmenin “”iş deneyimi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler” satırında beyan edilmesi gerektiği, ayrıca özel sektöre yapılan işlerden elde edilen iş deneyim belgesinin usulüne uygun olarak düzenlenmediği, bu kapsamda sözleşmenin bir örneğinin ve sözleşme kapsamında kesilen faturaların asıllarının ya da noter veya meslek mensubu onaylı örneklerinin sunulmadığı, ayrıca bu kapsamda sunulan faturaların toplam tutarının sözleşme tutarından düşük olduğu, ancak iş eksilişi yapıldığını gösteren herhangi bir belgenin teklif dosyasında yer almadığı, iş deneyimini tevsiken sunulan özel sektöre yapılan bir işe ilişkin sunulan sözleşmenin gerçeğe uygun olmayıp geçmişe yönelik olarak imzalandığı, sözleşmedeki belirtilen fatura kesim tarihleri ile sunulan faturaların düzenlenme tarihlerinin birbiri ile uyumlu olmadığı, bu durumda işin sözleşmede belirtilen sürede tamamlanıp tamamlanmadığını anlamanın mümkün olmadığı, diğer yandan ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından özel sektöre yapılan bir işe ilişkin düzenlenen sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin düzenlenen faturalarla birlikte çalıştırılan personele ilişkin SGK hizmet dökümlerinin sunulması gerekirken bu hizmet dökümlerinin sunulmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

mevzuat hükümleri ile ihale dokümanı düzenlemelerinden; e-teklif alınmak suretiyle yapılan ihalelerde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı, e-tekliflerin istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak, e-anahtarın ise e-teklif ile birlikte, ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderileceği, EKAP üzerinden gönderilmeyen tekliflerin kabul edilmeyeceği, bu doğrultuda teklif mektubunun eklerinden biri olan yeterlik bilgileri tablosunun da EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağı anlaşılmaktadır.

 

İhaleye ilişkin yeterlik bilgileri tablosu standart formunun ilgili kısmının aşağıdaki gibi olduğu anlaşılmıştır.

 

 

*EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgesi                       - Belgeye EKAP’ta verilen sayı

 

 

*EKAP’ta kayıtlı olmayan  iş deneyim belgesi      -    Belgenin niteliği

  • İşin adı, tanımı, ihale kayıt numarası ve sözleşme kapsamında yapılan işler
  • Belgenin düzenlenme tarihi, ,sözleşme tarihi, işin kabul tarihi
  • Belge tutarı ve benzer iş tutarı

 

 

*İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde   - Sözleşme tarihi,

iş deneyimini gösteren diğer belgeler

-Noterlik adı, onay tarihi ve   yevmiye numarası,

-Sözleşme tutarı ve toplam fatura tutarı,”

 

Öte yandan “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler” satırının açıklama kısmında “İdari Şartnamenin 7.6.1 maddesi “iş deneyimini tevsik etmek üzere gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen bir işe ait sözleşmenin kullanılması halinde, sözleşme ve faturalara ilişkin istenilen bilgiler belirtilecektir” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde;

 

“İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi” satırının doldurulduğu, bu kapsamda;

 

 “işin adı, tanımı, ihale kayıt numarası ve sözleşme kapsamında yapılan işler” bölümünde “iş makinası kiralama sözleşmesi, operatörlü ve yakıtlı muhtelif iş makinası ve kamyon kiralanması işi, operatörlü ve yakıtlı muhtelif iş makinesi ve kamyon kiralanması işi” beyanına,

 

“Belgenin düzenlenme tarihi, sözleşme tarihi, işin kabul tarihi” bölümünde 05.12.2019, 05.12.2019,05.12.2019” beyanına,

 

“Belge tutarı ve benzer iş tutarı bölümünde “678.400,00 TL” beyanına yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsiken “05.12.2019 tarihinde Emlex Akaryakıt Hafriyat Taşımacılık İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Heytur İnş. Tur. Nak. Tekst. Tem. San. Tic. A.Ş. arasında düzenlenen 678.400,00 TL tutarındaki iş makinesi kiralama sözleşmesinin ve bu sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenen 946456 sıra numaralı 06.01.2020 tarihli KDV hariç 678.400,00 TL tutarındaki tek bir faturanın sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Heytur İnş. Tur. Nak. Tekst. Tem. San. Tic. A.Ş.ye gönderilen 25.12.2020 tarihli ve 19460 sayılı yazımızda  “…Bu çerçevede, anılan sözleşme konusu işin ne kadarlık tutarının “10 adet Mercedes Benz 1840/LS/36 TIR Kamyon (Operatörlü Yakıtlı)” kiralanmasına, ne kadarlık tutarının 2adet MST M544 T Plus Kanal Kazıcı ve Yükleyici” kiralanmasına ait olduğuna ilişkin olarak dayanaklarıyla birlikte gerekli bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Heytur İnş. Tur. Nak. Tekst. Tem. San. Tic. A.Ş. tarafından gönderilen 05.01.2021 tarihli cevap yazısında Personel maliyeti ( aylık işçilik bedeli, fazla çalışma, genel tatil günlerinde çalışma) :  23.074,93  TL

Akaryakıt maliyeti: 63.570,00 TL

Kiralama maliyeti: 191.200,00 TL olmak üzere MST 544 Plus Kanal Kazıcı ve Yükleyicilerin genel maliyet toplamının 277.844,93 TL olarak beyan edildiği, söz konusu yazı ekinde sadece KİK işçilik hesaplama modülü çıktılarının sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Ticaretsicili.gov.tr adresi üzerinden yapılan incelemede, 11.12.2019 tarihli ve 9970 sayılı ticaret sicili gazetesinden Emlex Akaryakıt Hafriyat Taşımacılık İnşaat Turizm San.ve Tic. Ltd. Şti. ticaret unvanının Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 05.12.2019 tarihinde tescil edildiği anlaşılmıştır.

 

Aktarılan mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerinden yeterlik bilgileri tablosunun EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerektiği ve bu konudaki sorumluluğun isteklilere ait olduğu,

 

Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin iş deneyimini gösteren belgeler olduğu, öte yandan personel çalıştırılan işlerde sözleşme ve faturalara ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin de sunulacağı,

 

Elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelerde isteklilerin bu kapsamdaki belgeleri iş deneyimini tevsiken kullanmaları durumunda yeterlik bilgileri tablosu standart formunun “iş deneyim belgesi düzenlenemeyen işlerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler” satırında ilgili bilgilerin beyan edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından özel sektöre gerçekleştirilen bir işe ilişkin düzenlenen sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin düzenlenen faturaların iş deneyimini tevsiken kullanıldığı, bu kapsamda “iş deneyim belgesi düzenlenemeyen işlerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler” satırında değil  “EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi” satırında beyan edildiği görülmüş olmakla birlikte ilgili satırda istenilen bilgilerin eksiksiz olarak beyan edildiği anlaşıldığından bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi açısından esasa etkili olmadığı düşünülmüş olup başvuru sahibinin aksi yöndeki iddiası uygun görülmemiştir.

 

Diğer taraftan başvuru sahibi isteklinin, üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin  geçmişe yönelik olarak düzenlendiği,  sözleşme tarihi itibari ile şirket unvanının farklı olduğu iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede,  11.12.2019 tarihli ve 9970 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde Emlex Akaryakıt Hafriyat Taşımacılık İnşaat Turizm San.ve Tic. Ltd. Şti. ticaret unvanının Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 05.12.2019 tarihinde tescil edildiğinin ilan edildiği ve Emre Emlek’in aksi karar alınıncaya kadar müdür olarak atandığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşmenin tarihinin 05.12.2019 olduğu dikkate alındığında başvuru sahibinin anılan sözleşmenin yetkili olmayan kişiler tarafından imzalandığı ve geçmişe yönelik olarak düzenlendiği yönündeki iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından,  iş deneyimini tevsiken sunulan sözleşme ve faturalara ek olarak SGK personel döküm çıktılarının da sunulması gerektiği, söz konusu belgeler üzerinde gerekli ayrıştırmalar yapıldığında idarece istenilen iş deneyim oranının karşılanmadığı iddialarına yönelik olarak yapılan incelemede,

 

İhale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde, ihale konusu işin ekskavatör kiralaması işi olduğu,  idarece iş makinesi kiralamaları hizmetlerinin benzer iş olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İtirazen şikâyete konu sözleşmede yer alan işlerin ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun kısımlarının ayrıştırılması amacıyla  Heytur İnş. Tur. Nak. Tekst. Tem. San. Tic. A.Ş.ye gönderilen 25.12.2020 tarihli ve 19460 sayılı yazımızda  “…Bu çerçevede, anılan sözleşme konusu işin ne kadarlık tutarının “10 adet Mercedes Benz 1840/LS/36 TIR Kamyon (Operatörlü Yakıtlı)” kiralanmasına, ne kadarlık tutarının 2adet MST M544 T Plus Kanal Kazıcı ve Yükleyici” kiralanmasına ait olduğuna ilişkin olarak dayanaklarıyla birlikte gerekli bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Heytur İnş. Tur. Nak. Tekst. Tem. San. Tic. A.Ş. tarafından gönderilen 05.01.2021 tarihli cevap yazısında sözleşme tutarının 400.555,07 TL tutarındaki kısmının kamyon kiralanmasına, 277.844,93 TL tutarındaki kısmının iş makinası kiralanmasına ait olduğu beyan edilmiştir.

 

Öte yandan, aktarılan mevzuat hükümlerinden gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin iş deneyimini gösteren belgeler olduğu, öte yandan personel çalıştırılan işlerde sözleşme ve faturalara ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin de sunulacağı anlaşılmakla birlikte, işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırılması durumunun, ilgili personelin tam zamanlı olarak yalnızca sözleşme konusu iş kapsamında çalıştırıldığı, bir başka anlatımla sözleşme konusu işe özgülendiği hallerde söz konusu olduğu değerlendirilmektedir.

 

Bu kapsamda,  ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan sözleşmede sözleşme kapsamında personel çalıştırılacağı belirtilmekle birlikte, bu personelin tam zamanlı bir şekilde çalıştırılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı görülmüştür. Söz konusu sözleşmede işveren sıfatı ile yer alan Heytur İnş. Tur. Nak. Tekst. Tem. San. Tic. A.Ş.  tarafından gönderilen 05.01.2021 tarihli yazıda haftalık çalışma, fazla çalışma ve genel tatil günlerinde çalışma da dahil olmak üzere 2 operatörün söz konusu iş kapsamında çalıştırıldığının ifade edildiği görülmüştür. Buradan hareketle, anılan 2 operatörün sözleşme konusu iş kapsamında tam zamanlı olarak çalıştırıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, Heytur İnş. Tur. Nak. Tekst. Tem. San. Tic. A.Ş.  tarafından gönderilen 05.01.2021 tarihli yazıda beyan edilen bilgiler dikkate alındığında, aktarılan mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsiken tam zamanlı olarak personel çalıştırılan bir işe ilişkin sunulan sözleşme ve faturalara ek olarak belgeler kapsamında SGK personel dökümü çıktılarının da sunulması gerekirken sunulmadığı anlaşıldığından, iş deneyimini tevsiken sunulan belgelerin bu yönüyle mevzuatın aradığı şartlara uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

 
Kaynak: (İş) - İş deneyim - İş bitirme Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı