Haber Detayı
24 Mayıs 2020 - Pazar 00:57 Bu haber 36134 kez okundu
 
E-ihalede, Yeterlilik bilgileri tablosuna hangi ticaret sicil bilgileri belirtilmelidir?
Karar No : 2020/UY.II-578
E- İHALE Haberi
E-ihalede, Yeterlilik bilgileri tablosuna hangi ticaret sicil bilgileri belirtilmelidir?

E-teklif alınarak gerçekleştirilen ihalede yeterlik bilgileri tablosunda yer alan “Ticaret Sicili Bilgileri” kısmında ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin tarih, sayı ve sicil müdürlüğü bilgileri beyan edilmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu işlemin yerinde olmadığı, şöyle ki;

Yeterlik bilgileri tablosunda Tatvan Noterliği tarafından onaylanan 12.06.2018 tarih ve 06970 yevmiye numaralı imza sirkülerinin beyan edildiği, bu imza sirkülerinin arka sayfasında yönetim kurulu kararının yer aldığı ve bu kararda da ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir bilgilerin yer aldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İddaların incelenmesi sonucu;

 

Mevzuat hükümlerine göre elektronik ihale uygulamasında, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı belirtilmiştir. Böylece elektronik ortamda gerçekleştirilen bir ihaleye istekliler tarafından teklif mektubu ve ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosuna ait standart formlar doldurularak, ihaleye katılım ve yeterlik şartlarına ilişkin olarak beyanda bulunmak suretiyle teklif verilmesi uygulaması getirilmiştir. Bu noktada ihale dokümanı kapsamında istenilen yeterlik kriterlerine yönelik değerlendirmenin ise istekliler tarafından doldurulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılması gerektiği öngörülmüştür. Bu kapsamda isteklilerce beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanabilenlerin belgedeki kayıtlı bilgiler esas alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulması gerektiği belirtilmiş olup, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Bu doğrultuda e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanı kapsamında yer alan ve istekliler tarafından e-teklifleri kapsamında doldurularak sunulması istenilen Standart Form-KİK015.5B/EKAP-Y numaralı “Yeterlik Bilgileri Tablosu” incelendiğinde, “Ticaret Sicili Bilgileri” sütununda İdari Şartname’nin 7.1.a.2 maddesi gereğince isteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesine, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelere ilişkin bilgilerin belirtilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

 

Bu çerçevede somut olay incelendiğinde, başvuru sahibi Sima Yol Yapı İnş. Taah. A.Ş. tarafından sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nun Ticaret Sicili Bilgileri kısmının “ Ortaklara Ait Bilgiler” bölümünde ortaklara ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği ve yine bu sütunun “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” bölümü ile “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün de doldurulmadığı, diğer bir deyişle bahse konu bölümlerin boş bırakıldığı görülmüştür.

 

Yukarıda aktarıldığı üzere e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesi ve İdari Şartname’nin 7’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesine, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetelerine veya bu hususları gösteren belgelere ilişkin gerekli bilgilerin Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart forma uygun şekilde doldurulması gerektiği, bu husustaki sorumluluğun da isteklilere ait olduğu, ancak başvuru sahibi Sima Yol Yapı İnş. Taah. A.Ş. tarafından sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda “Ortaklara Ait Bilgiler” bölümünde ortaklara ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği ve söz konusu tablonun “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” bölümü ile “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün de doldurulmadığı, bu çerçevede adı geçen isteklinin ortaklarına ilişkin yeterlik bilgileri tablosundan herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin teklifinin idare tarafından yukarıda belirtilen gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 

Diğer taraftan başvuru sahibince “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda Tatvan Noterliği tarafından onaylanan 12.06.2018 tarih ve 06970 yevmiye numaralı imza sirkülerinin beyan edildiği ve bu imza sirkülerinin arka sayfasında ilgili bilgilerin yer aldığı iddia edilmiş ise de; yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemeleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri çerçevesinde, başvuruya konu ihalenin e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, dolayısıyla mevcut durumda e-tekliflerin istekliler tarafından EKAP üzerinden, teklif mektubu ve eklerinin doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilmesinin düzenlendiği dikkate alındığında, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve ilgili aşamada idareye sunulmayan imza sirküleri ekinde yer alan bir belgede uyuşmazlığa konu bilginin mevcut olduğuna dayanılarak işlem tesis edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Haber Videosu

Web Tv'de Görüntüle

Bu videoyu yorumlamak ve paylaşmak için ayrıca tıklayın.

Yorumlar
Haber Yazılımı