Haber Detayı
04 Şubat 2020 - Salı 17:02 Bu haber 92796 kez okundu
 
E-ihalede yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ait bilgilerin belirtilmesi zorunlumu?
söz konusu isteklinin tek ortaklı limited şirket olduğu anlaşılmış olmakla birlikte yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ait bilgilerin belirtilmesi gereken satırın boş bırakıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının ihale üzerinde bırakılan istekli yönünden yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Karar No : 2020/UH.I-157
E- İHALE Haberi
 E-ihalede yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ait bilgilerin belirtilmesi zorunlumu?

Tek ortaklı şirketin Yeterlilik bilgileri tablosunda hisse oranı yazılmalımıdır?

a) Sunulan Ticaret Sicili Gazetesinin bilgilerinin tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu göstermediği, teklif kapsamında sadece şirket müdürlerine ait bilgilerin sunulduğu, şirketlerin diğer ortaklarına ait bilgiler ve T.C kimlik numaralarının teklif dosyaları kapsamında sunulmadığı,  

e) İsteklilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları, yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerinin bilgilerinin ihale tarihinden önce güncellenip EKAP’a kayıt edilmediği, temsile yetkili kişileri ve vekillerine ilişkin bilgilerin EKAP’a kayıt edilmediği,

  

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin (a) ve (e) fıkrasındaki iddiasına ilişkin olarak,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;       

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,  …” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın  (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur…” hükmü,

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesinde “... (5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcileri; tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç), yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcileri için aşağıda yer alan bilgileri güncelleyip son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce EKAP’a kaydetmeleri zorunludur. Bu kişilerin,

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı.

(6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1 İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Anılan Tebliğ’in 31.3’üncü maddesinde ise “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde istenen bilgilerin EKAP üzerinde eksiksiz, doğru ve güncel tutulması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından anılan maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlenmesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede, isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu standart formunu doldurmaları gerektiği, söz konusu tablonun “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünde İdari Şartname’nin 7.1.A.2’nci maddesi uyarınca “Ortaklara Ait Bilgiler” bölümünde “Ortakların: Gerçek kişi olması durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı” bilgilerinin,

 

  “Yöneticilere Ait Bilgiler” bölümünde ise “Ad, soyad, T.C. kimlik numarası ve görevi” bilgilerinin doldurulmasının istenildiği görülmüştür.

 

- İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “Ortaklara Ait Bilgiler” bölümünün boş bırakıldığı,

 

“Yöneticilere ait bilgiler” bölümünde ise “Müzeyyen Turfanda Çilingir”e ilişkin bilgilere ve anılan kişinin T.C. kimlik numarasına yer verildiği görülmüştür.

 

Söz konusu tablonun “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” bölümünde “Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 28.05.2014 tarih ve 8578 sayılı, 06.05.2015 tarih ve 8814 sayılı, 07.06.2010 tarih ve 7576 sayılı, 18.01.2012 tarih ve 7986 sayılı, 26.11.2014 tarih ve 8702 sayılı, 01.07.2015 tarih ve 8853 sayılı, 01.02.2017 tarih ve 9254 sayılı ve 21.06.2017 tarih ve 9352 sayılı Gazete” beyanının yer aldığı, “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün ise boş bırakıldığı,

 

Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 21.06.2017 tarih ve 9352 sayılı28.05.2014 tarih ve 8578 sayılı ve 26.11.2014 tarih ve 8702 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin “www.ticaretsicil.gov.tr adresinden sorgulanması neticesinde, şirketin tek ortağının Müzeyyen Turfanda Çilingir olduğu, şirketi temsil ilzama yetkili olduğu, Müzeyyen Turfanda Çilingir’e ait T.C. kimlik numarasına yer verildiği, söz konusu Ticaret Sicil Gazetelerinden söz konusu isteklinin tek ortaklı limited şirket olduğu anlaşılmış olmakla birlikte yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ait bilgilerin belirtilmesi gereken satırın boş bırakıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının ihale üzerinde bırakılan istekli yönünden yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Er Yemek Temiz. Gıd. İnş. Tur. Mad. İml. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “Ortaklara Ait Bilgiler” bölümünde ortakların “Lokman Arslaner” ve “Süleyman Sami Arslaner” olarak belirtildiği ve anılan kişilere ait T.C. kimlik numaraları ile ortaklık oranlarına (99-1 ortak) yer verildiği,

 

“Yöneticilere ait bilgiler” bölümünde ise Lokman Arslanere ilişkin bilgilere ve anılan kişinin T.C. kimlik numarasına yer verildiği görülmüştür.

 

Söz konusu tablonun “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” bölümünde “(Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü) 13.02.2006 tarih ve 6491 sayılı, 14.05.2009 tarih ve 7311 sayılı, 05.07.2012 tarih ve 8105 sayılı ve 16.08.2019 tarih ve 9889 sayılı Gazete” beyanının yer aldığı, “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün ise boş bırakıldığı,

 

Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 16.08.2019 tarih ve 9889 sayılı ve 14.05.2009 tarih ve 7311 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin “www.ticaretsicil.gov.tr adresinden sorgulanması neticesinde, şirket müdürü olan Lokman Arslaner’in 99 pay oranına, Süleyman Sami Arslaner’in 1 pay oranına sahip ortaklar olduğu, söz konusu Gazetelerde şirket ortakları Lokman Arslaner ve Süleyman Sami Arslaner’e ait T.C. kimlik numaralarına yer verilmediği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38.1.(b) maddesi gereğince tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgilerin, son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi ya da bu hususları gösteren belgeler ile tevsik edilmesi gerektiği, e-teklif alınarak gerçekleştirilen ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunda bu durumu gösteren ilgili Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin beyan edileceği, bu bilgilerin Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde söz konusu bilgilerin teyidinin diğer belgeler üzerinden yapılmasına da imkân tanındığı ve bu durumda yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda şirket ortakları ve yetkililerinin T.C. kimlik numaraları belirtilmiş ise de, söz konusu bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerinde anılan kişilere ait T.C. kimlik numarası bilgisinin bulunmadığı, dolayısıyla idarece istekli tarafından beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulandığında teyidinin yapılamadığı, ayrıca yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulmaması nedeniyle söz konusu bilgilerin teyidinin yapılamadığı göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin iddiasının anılan istekli yönünden yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

- Sd Oto Kiralama Sos. Hiz. İnş. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “Ortaklara Ait Bilgiler” bölümünde ortakların “Adnan Erdoğan” olarak belirtildiği ve anılan kişiye ait T.C. kimlik numaralası ile ortaklık oranına (100 ortak) yer verildiği,

 

“Yöneticilere ait bilgiler” bölümünde ise Adnan Erdoğana ilişkin bilgilere ve anılan kişinin T.C. kimlik numarasına yer verildiği görülmüştür.

 

Söz konusu tablonun “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” bölümünde “(Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü) 01.07.2014 tarih ve 8602 sayılı, 03.12.2014 tarih ve 8707 sayılı, 14.03.2016 tarih ve 9031 sayılı, 05.12.2016 tarih ve 9212 sayılı, 19.06.2017 tarih ve 9350 sayılı ve 10.05.2018 tarih ve 9575 sayılı Gazete” beyanının yer aldığı, “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün ise boş bırakıldığı,

 

Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 10.05.2018 tarih ve 9575 sayılı ve 19.06.2017 tarih ve 9350 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin “www.ticaretsicil.gov.tr adresinden sorgulanması neticesinde, şirket müdürü olan Adnan Erdoğan’ın 100 pay oranına, sahip olduğu, söz konusu Gazetelerde Adnan Erdoğan’a ait T.C. kimlik numaralasına yer verildiği görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının anılan istekli yönünden yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

- Ferah Yemekhane Tem. Nak. İnş. Taah. Tur. Yazılım Servis Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. - Öz Nadir Tur. Taş. Gıd. Yemek Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın özel ortağı Öz Nadir Tur. Taş. Gıd. Yemek Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “Ortaklara Ait Bilgiler” ve “Yöneticilere Ait Bilgiler” bölümünde ortakların ve yöneticilerin “Fulya Yeşilöz” ve “Büşra Yeşilöz” olarak belirtildiği ve anılan kişilere ait T.C. kimlik numaraları ile ortaklık oranına (50-50 ortak) yer verildiği görülmüştür.

 

Söz konusu tablonun “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” bölümünde “(Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü) 17.04.2014 tarih ve 9307 sayılı ve 09.10.2017 tarih ve 9425 sayılı Gazete” beyanının yer aldığı, “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün ise boş bırakıldığı,

 

Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 17.04.2014 tarih ve 9307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin “www.ticaretsicil.gov.tr adresinden sorgulanması neticesinde, 50 paya sahip Fulya Yeşilöz’ün ve 50 paya sahip Büşra Yeşilöz’ün şirket müdürü olduğu, anılan kişilerin temsil ve ilzama münferiden yetkili olduğu, söz konusu Gazetede Fulya Yeşilöz’e ve Büşra Yeşilöz’e ait T.C. kimlik numaralarına yer verilmediği görülmüştür.

 

İş ortaklığının pilot ortağı Ferah Yemekhane Tem. Nak. İnş. Taah. Tur. Yazılım Servis Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “Ortaklara Ait Bilgiler” bölümünde ortakların “Muzaffer Kasap”  ve “Melike Kasap” olarak belirtildiği ve anılan kişilere ait T.C. kimlik numaraları ile ortaklık oranına (75-25 ortak) yer verildiği,

 

“Yöneticilere ait bilgiler” bölümünde ise Muzaffer Kasapa ilişkin bilgilere ve anılan kişinin T.C. kimlik numarasına yer verildiği görülmüştür.

 

Söz konusu tablonun “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” bölümünde “(Trabzon Ticaret Sicili Müdürlüğü) 27.04.2005 tarih ve 6291 sayılı, 05.12.2007 tarih ve 6951sayılı, 06.11.2008 tarih ve 7183 sayılı, 04.11.2011 tarih ve 7936 sayılı, 21.10.2015 tarih ve 8930 sayılı, 20.04.2016 tarih ve 9058 sayılı, 19.10.2016 tarih ve 9179 sayılı ve 17.05.2017 tarih ve 9328 sayılı Gazete” beyanının yer aldığı, “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün ise boş bırakıldığı,

 

Anılan isteklinin özel ortağı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda şirket ortakları ve yetkililerinin T.C. kimlik numaraları belirtilmiş ise de, söz konusu bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinde anılan kişilere ait T.C. kimlik numarası bilgisinin bulunmadığı, dolayısıyla idarece istekli tarafından beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulandığında teyidinin yapılamadığı, ayrıca yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulmaması nedeniyle söz konusu bilgilerin teyidinin yapılamadığı göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin iddiasının anılan istekli yönünden yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

- Bircan Tem. ve Yemek Hiz. Tur. İnş. Nak. Hayvan. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “Ortaklara Ait Bilgiler” ve “Yöneticilere Ait Bilgiler” bölümünde ortakların ve yöneticilerin “Mehmet Akif Öztürk” olarak belirtildiği ve anılan kişiye ait T.C. kimlik numaraları ile ortaklık oranına (100 ortak) yer verildiği görülmüştür.

 

Söz konusu tablonun “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” bölümünde “(Trabzon Ticaret Sicili Müdürlüğü) 12.06.2019 tarih ve 9846 sayılı, 13.12.2017 tarih ve 9472 sayılı, 25.10.2017 tarih ve 9437 sayılı, 24.06.2015 tarih ve 8848 sayılı, 28.05.2015 tarih ve 8829 sayılı, 03.07.2013 tarih ve 8355 sayılı, 18.10.2012 tarih ve 8177 sayılı, 02.11.2011 tarih ve 7934 sayılı ve15.06.2011 tarih ve 7837 sayılı Gazete” beyanının yer aldığı, “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün ise boş bırakıldığı,

 

Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 13.12.2017 tarih ve 1175 sayılı, 25.10.2017 tarih ve 9437 sayılı ve 15.06.2011 tarih ve 7837 sayılı Ticaret Sicil Gazetelerinin “www.ticaretsicil.gov.tr adresinden sorgulanması neticesinde, şirket müdürü olan Mehmet Akif Öztürk’ün 100 pay oranına, sahip olduğu, söz konusu Gazetelerde anılan kişiye ait T.C. kimlik numarasına yer verilmediği,

 

Anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda şirket ortakları ve yetkililerinin T.C. kimlik numaraları belirtilmiş ise de, söz konusu bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinde anılan kişilere ait T.C. kimlik numarası bilgisinin bulunmadığı, dolayısıyla idarece istekli tarafından beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulandığında teyidinin yapılamadığı, ayrıca yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulmaması nedeniyle söz konusu bilgilerin teyidinin yapılamadığı göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin iddiasının anılan istekli yönünden yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca “İsteklilerin ortakları ve ortaklık oranları, yönetimindeki görevlileri ile vekil veya temsilcileri bilgilerinin ihale tarihinden önce güncellenerek EKAP’a kayıt edilmesi gerektiği” iddiasına yönelik olarak her ne kadar aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca EKAP’a kayıtlı olan tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları, yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin ilgili bilgilerin güncellenip son başvuru veya ihale tarihinden önce EKAP’a kaydedilmeleri gerekmekte ise de söz konusu düzenleme ile isteklilerin EKAP’ta yer alan bilgilerinin güncel tutulmasının amaçlandığı, mevzuatta aksi durumda teklifin değerlendirme dışı bırakılacağına yönelik açık bir hükmün bulunmadığı, bu doğrultuda başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan Tur-Av Yemek Temiz. Hiz. İnş. Nak. Hayvan. Besi. ve Tic. Ltd. Şti.nin yeterlik bilgileri tablosunda “Ortaklara Ait Bilgiler” bölümünde tüzel kişi ortaklarına yer verilmediğinden, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Er Yemek Temiz. Gıd. İnş. Tur. Mad. İml. San. Tic. Ltd. Şti., Ferah Yemekhane Tem. Nak. İnş. Taah. Tur. Yazılım Servis Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. - Öz Nadir Tur. Taş. Gıd. Yemek Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Bircan Tem. ve Yemek Hiz. Tur. İnş. Nak. Hayvan. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti.nin ortaklarına ilişkin T.C kimlik numaralarına anılan istekliler tarafından beyan edilen ticaret sicil gazetelerinden ulaşılamadığından değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

  

Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 13.12.2017 tarih ve 9472 sayılı ve 27.02.2008 tarih ve 7008 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin “www.ticaretsicil.gov.tr adresinden sorgulanması neticesinde, şirket müdürü ve şirketi temsil ve ilzama yetkili olan Erhan Alper Şener’in 100 pay oranına, sahip olduğu, söz konusu gazetelerde anılan kişiye ait T.C. kimlik numarasına yer verilmediği, yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ait bilgilerin belirtilmesi gereken satırda ortaklara ilişkin bilgilere de yer verilmediği,

 

 Anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda yetkililerinin T.C. kimlik numaraları belirtilmiş ise de, söz konusu bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinde anılan kişilere ait T.C. kimlik numarası bilgisinin bulunmadığı, dolayısıyla idarece istekli tarafından beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulandığında teyidinin yapılamadığı, ayrıca yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulmaması nedeniyle söz konusu bilgilerin teyidinin yapılamadığı göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibi isteklinin yeterlik bilgileri tablosunun uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Tur-Av Yemek Temiz. Hiz. İnş. Nak. Hayvan. Besi. ve Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Er Yemek Temiz. Gıd. İnş. Tur. Mad. İml. San. Tic. Ltd. Şti., başvuru sahibi Mercan Gıd. Temiz. ve Yemek Hiz. İnş. Tur. Nak. Tic. Ltd. Şti., Ferah Yemekhane Tem. Nak. İnş. Taah. Tur. Yazılım Servis Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. - Öz Nadir Tur. Taş. Gıd. Yemek Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Bircan Tem. ve Yemek Hiz. Tur. İnş. Nak. Hayvan. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Kaynak: (A.D) - Aşırı Düşük Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı