Haber Detayı
06 Ekim 2020 - Salı 12:26 Bu haber 20162 kez okundu
 
E-ihalede, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilere idarece ulaşılabilirse, idare ulaştığı bilgilere göre mi yoksa isteklinin beyan ettiği bilgilere göre mi değerlendirme yapar?
Karar No : 2020/UY.II-1440
E- İHALE Haberi
E-ihalede, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilere idarece ulaşılabilirse, idare ulaştığı bilgilere göre mi yoksa isteklinin beyan ettiği bilgilere göre mi değerlendirme yapar?

3) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda  “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında sadece bir adet Ticaret Sicil Gazetesi bilgisinin beyan edildiği, dolayısıyla yeterlik değerlendirmesinin de bu gazete üzerinden yapılması gerektiği, söz konusu Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde şirket ortaklarına ait T.C. kimlik numarası ve ortaklık oranına ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı, ayrıca anılan istekli tarafından “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” bölümünde de herhangi bir beyanda bulunulmadığı,  bu kısımda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetesinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddesinde açıklandığı şekilde son durumu göstermediği,

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

 

aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; e-teklif alınmak suretiyle yapılan ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı, bu doğrultuda teklif mektubunun eklerinden biri olan yeterlik bilgileri tablosunun da EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağı,

 

İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalede, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini ve tüzel kişi olmaları halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerini veya bu hususları gösteren belgeleri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, bu doğrultuda ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünde bulunan;

 

 “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]”,

 

“Yöneticilere Ait Bilgiler(Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi)”,  

 

“Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” ve

 

“Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısımların ilgisine göre, isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Akdemir Nakliye İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri Madencilik Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde,   

 

Teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler bölümünün Ticaret sicili bilgileri kısmında;

 

Ortaklara ait bilgiler “İdris Akdemir, 15929048996, 75- Atabey Akdemir 16055044746, 25”

Yöneticilere ait bilgiler  “ İdris Akdemir, 15929048996, Şirket Müdürü”

Ticaret sicili gazetesi/ Gazeteleri “26.04.2019, 9817, Erzurum Ticaret Sicil Müdürlüğü” beyanına yer verildiği,  

 

 “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ise bu hususa ilişkin herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edilmiştir.

 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden yapılan sorgulamada, Akdemir Nakliye İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri Madencilik Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 26.04.2019 tarihli ve 9817 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi incelendiğinde,  söz konusu gazetede tüzel kişiliğin unvanı, tüzel kişiliğin amaç ve konusu ile ortakların ad ve soyadı bilgilerine yer verildiği, bunun haricinde ortakların T.C. kimlik bilgileri ile ortaklık oranlarına ve tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilere ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Aktarılan yönetmelik hükümleri uyarınca tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgilerin, son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi ya da bu hususları gösteren belgeler ile tevsik edilmesi gerektiği, e-teklif alınarak gerçekleştirilen ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunda bu durumu gösteren ilgili Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin beyan edileceği, bu bilgilerin Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde söz konusu bilgilerin teyidinin diğer belgeler üzerinden yapılmasına da imkân tanındığı ve bu durumda yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulması gerektiği,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesindeki açıklamalardan ise tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının anlaşılması gerektiği açıklanmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin elektronik ihale şeklinde yapıldığı, bu kapsamda fiziki ortamda yapılan ihalelerden farklı olarak yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerine göre ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirmenin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilenlerin, söz konusu belgelerdeki kayıtlı bilgiler esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulacağı anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelere, idarece gerek elektronik ortamda gerekse de fiziki ortamda ulaşılabilse dahi, yeterlik bilgileri tablosunda isteklinin ayrıca sorgulamanın hangi bilgi ve belgeler kapsamında yapılacağına ilişkin beyanı da bulunduğundan ve idarece yapılacak değerlendirmede bu beyanın esas alınması gerektiğinden, idare tarafından yapılması gereken sorgulamanın, istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen sorgulama kriterine göre yapılması gerekmektedir. Akabinde isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda yeterliğe ilişkin beyan ettiği bilgi ve belgelerin yine isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği sorgulama kriterine göre idare tarafından sorgulanması neticesinde isteklinin bu bilgi ve belgeler kapsamında yeterli olup olmadığı değerlendirmesi yapılacaktır.

 

Ayrıca isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanamayanların değerlendirmesi ise yine ilk olarak isteklinin beyanı üzerinden yapılacak, daha sonra şayet isteklinin elektronik ortamda sorgulanamayan yeterlik belgelerinin idare tarafından belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması istenirse söz konusu beyanın doğruluğu ve teklif değerlendirmesiyle ilgili değerlendirme bu aşamada yapılacaktır.

 

İdari Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinin ikinci fıkrasında yeterlik bilgileri tablosunun EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağının açık bir şekilde düzenlendiği anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri, doküman düzenlemeleri, yapılan açıklamalar ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 26.04.2019 tarihli ve 9817 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin sorgulanması neticesinde söz konusu gazetenin tüzel kişiliğin “Ünvan” ve “Amaç ve konusu”na ilişkin olduğu, anılan gazetede ortaklık oranı, yönetici bilgisi ve ortakların T.C. kimlik numarasına ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı,  anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda ortakların T.C. kimlik numarası, ortaklık oranı ve yönetici bilgisi belirtilmiş ise de, söz konusu bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen 26.04.2019 tarihli ve 9817 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde tüzel kişiliğin ortaklarına ait T.C. kimlik numarası ve ortaklık oranı ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilere ilişkin bir bilginin yer almadığı, dolayısıyla beyan edilen bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak belirtilen Ticaret Sicili Gazetesi sorgulandığında bu bilgilerin teyidi yapılamadığı, ayrıca anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün de bu bilgilerin teyit edileceği belgelere yönelik olarak doldurulmadığı da dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı