Haber Detayı
07 Ocak 2020 - Salı 13:30 Bu haber 5502 kez okundu
 
E-ihalede teklif ile birlikte sunulması istenen her belge ve yeterlik kriteri için ayrı satır açılmasına gerek var mı?
Teklifle birlikte sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin gerekli bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde beyan edilmesini temin edecek şekilde, her belge ve kriter için ayrı satır açılmak suretiyle oluşturulacağı, Karar No : 2019/UH.II-1011
E- İHALE Haberi
E-ihalede teklif ile birlikte sunulması istenen her belge ve yeterlik kriteri için ayrı satır açılmasına gerek var mı?

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

Başvuru konusu ihalenin 1 ve 2’nci kısımlarında yeterlik kriteri olarak ihale dokümanı içerisinde yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda makine ve teçhizata ilişkin“Makine ve ekipmanların bilgilerinin ayrı ayrı belirtilmesi istenmesine rağmen her hangi bir anlaşılabilir ve açıklayıcı bilgi bulunmadığından yeterlik bilgileri tablosu uygun değildir” gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak anılan tablonun “makine, teçhizat ve diğer ekipmanların kendi malı olduğunu gösteren belgeler” sütununun ihale dokümanında temini istenilen iş makinalarına ilişkin Gaziantep Ticaret Odasınca düzenlenmiş tarih ve sayısı belirtilen iş makinaları tescil belgesi ve Gaziantep Emniyet İl Müdürlüğünce düzenlenmiş tarih ve sayısı belirtilen araç ruhsat bilgilerinin her bir kısım için ayrı ayrı anlaşılır bir şekilde doldurularak beyan edildiği, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olduğunu gösteren belgeler” sütunu, kendi malı araçlara ilişkin tescil ve ruhsat bilgilerinin açık ve anlaşılır bir şekilde düzenleme tarih ve sayısı doldurularak beyan edildiği, istenilen makinaların kendi malı olması nedeniyle kira sözleşmesine dair noter bilgisine yer verilmediği, makinaların teknik özellikleri ile ilgili olarak ise söz konusu formda herhangi bir yer ayrılmadığı, Yeterlik Bilgileri Tablosu’na herhangi bir belgenin taranarak yüklenmesinin de söz konusu olamayacağı dikkate alındığında, idarece makine ve ekipman bilgilerinin anlaşılabilir ve açıklayıcı bilgi içermediği gerekçesi ile tekliflerini değerlendirme dışı bırakması işleminin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, 02.07.2019 tarihinde, açık ihale usulü ve birim fiyat teklif almak suretiyle elektronik ortamda gerçekleştirilen “Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü 2019 Yılı Endüstriyel Plantasyon Ağaçlandırma Uygulama Projeleri Arazi Hazırlığı, İhata Yapımı Hizmet Alımı” ihalesi

 

02.07.2019 tarihinde elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalede, ihale komisyonunca düzenlenen E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı’nda bir isteklinin geçici teminatının uygun olmadığı, yeterlik bilgileri tablosunun mevcut ancak bilgi ihtiva etmediği tespitlerinin yapıldığı, diğer katılım sağlayan 5 isteklinin teklif mektuplarının, geçici teminatlarının ve yeterlik bilgileri tablosunun mevcut ve uygun olduğunun tutanak altına alındığı, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucu, Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağının düzenlendiği ve söz konusu tutanakta, Yeterlik Bilgileri Tablosu sütunu başvuru sahibi Osman Özdemir Ormancılık İnşaat Hafriyat Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti. için“UYGUN DEĞİL / Makine ve ekipmanların bilgilerinin ayrı ayrı belirtilmesi istenmesine rağmen herhangi bir anlaşılabilir ve açıklayıcı bilgi bulunmadığından Yeterlik Bilgileri Tablosu uygun değildir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Uyuşmazlık konusu hususa ilişkin olarak, ihale dokümanı düzenlemeleri bir bütün olarak incelendiğinde; ihalenin şikayete konu 1’inci kısmında kullanılacak araçların;

· 2 adet en az 200 HP ve üzeri gücünde 3’lü riperli paletli dozer,

· 1 adet en az 160 HP ve üzeri gücünde kırıcı yerine monte edilmiş tekli riperli ekskavatör,

· 1 adet en az 60-80 HP gücünde 4X2 lastik tekerlekli traktör + diskaro, 1 Adet ağır hizmet örtü temizliği tarağı

Şeklinde,

İhalenin şikayete konu ikinci kısmında kullanılacak araçların;

· 1 adet en az 200 HP ve üzeri gücünde 2'li riperli paletli dozer,

· 1 adet en az 200 HP ve üzeri gücünde 3'lü riperli paletli dozer,

· 1 adet en az 160 HP ve üzeri gücünde kırıcı yerine monte edilmiş tekli riperli ekskavatör,

· 1 adet en az 80-110 HP gücünde 4X4 lastik tekerlekli traktör + pulluk, 1 adet ağır hizmet örtü temizliği tarağı

Şeklinde düzenlendiği,

Anılan maddenin devamında isteklinin kendi malı araçların ruhsat, demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da YMM/SMMM raporu ile tevsik edileceği, kiralık olarak temin edilecek araçların ise en az 31.12.2019 tarihine kadar geçerli noter onaylı kiralama sözleşmesi ile tevsik edileceğinin düzenlendiği, isteklilerce tüm makine ve teçhizat bilgilerinin, kısımlar itibariyle ve ayrı ayrı e-ihale dokümanları arasında yer alan “yeterlik bilgileri tablosu”na işleneceğinin düzenlendiği görülmüştür.

İstekli tarafından ihalenin 1 ve 2’nci kısımlarına katılım sağlandığı, her iki kısım için de ayrı ayrı olmak üzere Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun doldurulduğu, isteklice Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmanın Kendi Malı Olduğunu Gösteren Belgeler kısmının dört araç için ayrı ayrı doldurulduğu, 1 araç için düzenleyen kişi olarak İl Emniyet Müdürlüğünün gösterildiği ve belge numarasına yer verildiği, 3 araç için ise 3 ayrı satır açılarak düzenleyen tüzel kişi olarak Gaziantep Ticaret Odasının gösterildiği ve belge numaralarına yer verildiği görülmüştür.

Başvuru sahibi istekli tarafından idareye yapılan şikayet başvurusunda, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun isteklinin katıldığı iki kısım için de ayrı ayrı olmak üzere, kendi malı olan araçlar açısından dört araç için de bilgileri içerecek şekilde ayrıntılı olarak doldurulduğu, traktör için düzenleyen kişi olarak İl Emniyet Müdürlüğünün gösterildiği ve belge numarasına yer verildiği, 2 adet dozer ve 1 adet ekskavatör için ise 3 ayrı satır açılarak düzenleyen tüzel kişi olarak Gaziantep Ticaret Odasının gösterildiği ve belge numaralarına yer verildiği, dolayısıyla idarenin doküman düzenlemelerine uygun olarak Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun doldurulduğu iddiasına yer verildiği ve şikayet başvurusu ekinde Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda bilgileri yer alan 1 adet ruhsat ile 3 adet iş makinası tescil belgesine yer verildiği belirlenmiştir.

İdare tarafından ise şikayet başvurusuna verilen cevabi yazıda, isteklinin kısımlar itibariyle hiçbir makine, teçhizat ve gücünün belirtmediği, araçların kendi malı mı kiralık mı olduğu bilgisine yer vermediği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı hususuna yer verildiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından, açık ihale usulü veya Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre pazarlık usulünün kullanıldığı ihalelerin e-teklif alınmak suretiyle yapılabileceği, tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanacağı ve e-imza ile imzalanarak gönderileceği, EKAP üzerinden gönderilmeyen tekliflerin kabul edilmeyeceği, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirmenin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için bu sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerin, belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgilerin esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, geçerli olduğu belirlenen ve ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verileceği, verilen süre içerisinde istenen belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin tekliflerinin ise yalnızca değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

 

Mevzuatta öngörülen kurallar çerçevesinde e-teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek bu ihalelerde, ihale dokümanının oluşturulmasında Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı, idarelerce istenilen bilgilerin yer aldığı Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun ilgili Uygulama Yönetmeliğinde yer alan düzenlemeler esas alınarak, ihale dokümanında fiyat dışı unsurlar dahil teklifle birlikte sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin gerekli bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde beyan edilmesini temin edecek şekilde, her belge ve kriter için ayrı satır açılmak suretiyle oluşturulacağı, bu tabloda yer alan ancak ihaleye katılım için gerekli olmayan belge ve kriterlerin tablodan çıkartılacağı, idarece istenilen her belge ve kriter için tabloya ayrı satır eklenmek suretiyle ihalede gerekli bilgilerin beyan edilmesinin sağlanacağı, bu tabloda yer almayan ancak fiyat dışı unsurlar da dahil olmak üzere ihaleye katılım için gerekli olan belge ve kriterlerin tabloya ekleneceği de hüküm altına alınmıştır.

 

İnceleme konusu ihalede, idarece isteklilerin teklif hazırlama aşamasında elektronik ortamda oluşturmasının istendiği Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler üst başlığı altında yer alan Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmanın Kendi Malı Olduğunu Gösteren Belgeler kısmının “Düzenleyen Gerçek / Tüzel Kişi” ve “Tarih ve Sayısı” isimli iki başlıktan oluşturulduğu, anılan kısımda yukarıda aktarıldığı üzere açıklama bölümünde yalnızca ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun tarihi ve sayısının belirtileceği bilgisinin yer aldığı, ihale dokümanında yer alan düzenlemeler doğrultusunda söz konusu iki bilginin beyan edilmesinin söz konusu olduğu ve araçların isteklilerin kendi malı olabileceği gibi kiralamaya konu olabileceği de göz önüne alındığında söz konusu bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan bilgiler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Kamu ihale mevzuatının yukarıda aktarılan hüküm ve açıklamaları çerçevesinde, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgeler açısından idarelerce usulüne uygun olarak yapılan beyanın esas alınarak değerlendirme yapılması gerektiği, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olması öngörülen isteklilerden söz konusu sorgulanamayan belgeler açısından belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması için makul bir süre verilerek sunulacak belgeler üzerinden değerlendirme yapılması gerektiği açıktır. Dolayısıyla tekliflerin değerlendirme aşamasında uyuşmazlık konusu husustaki değerlendirmenin istekli tarafından beyan edilen bilgiler üzerinden yapılması gerekmektedir. İdare tarafından, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun yukarıda aktarıldığı üzere yalnızca “Düzenleyen Gerçek / Tüzel Kişi” ve “Tarih ve Sayısı” isimli iki başlık halinde oluşturulduğu dikkate alındığında, beyan edilen araçların teknik özelliklerine ve kendi malı/kiralama olması durumuna ilişkin değerlendirmenin beyan edilen bilgiler üzerinden yapılmayacağı, istekliden belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması istenecek belge ve ekleri üzerinden yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan, İdari Şartname’nin "Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtildiği üzere, idarece isteklilerden e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler hakkında bilgi ve belgelerin talep edilebileceği, talep edilmesi halinde ilgili belgelerin ekleri ile birlikte belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmasının zorunlu olduğu, idarece tereddüde düşülen hususlarda değerlendirmenin ilgili belgeler talep edilerek gerçekleştirilebileceği de açıktır.

 

Nitekim, ihale üzerinde bırakılan istekliye tebliğ edilen ve gerekli belgeleri sunmasının talep edildiği “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi” konulu yazıda, kısımlara ilişkin belgeler arasında, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olduğunu gösteren belgelere yer verildiği, dolayısıyla kendi malı araçların uygunluğuna ilişkin değerlendirmenin belgelerin sunuluş şekline ilişkin düzenlemelere uygun olarak sunulacak belgeler üzerinden yapılabileceği anlaşılmaktadır.

 

İstekli tarafından söz konusu Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun idarece hazırlandığı şekle uygun olarak düzenleyen kuruluş, sayı ve tarih bilgileri belirtilerek doldurulduğu, beyan edilen bilgiler üzerinden makine ve teçhizat ile ekipmana ilişkin kriteri karşılamadığı değerlendirmesinin yapılamayacağı, araçların teknik özelliklerine ve kendi malı araca ilişkin belgelendirmenin usulüne uygun olarak yapılmasına ilişkin değerlendirmenin ancak isteklice anılan kritere ilişkin belgelerin sunulması ile yapılabileceği, dolayısıyla isteklice teklif kapsamında elektronik ortamda doldurulmuş olan ve ihale dokümanında idarece belirlenen makine sayısı ile uyumlu sayıda satır açılarak ve idarece standart formda belirlenmiş bilgiler açısından eksiksiz beyanda bulunulmuş olan Yeterlik Bilgileri Tablosu dikkate alınarak doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmayacağı, söz konusu makine ve teçhizata ilişkin belgeler istekliden talep edilerek sunulan belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uyumsuzluk tespit edilmesi halinde değerlendirme dışı bırakılabileceği anlaşıldığından, bu aşamada başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı neticesine varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Osman Özdemir Ormancılık İnşaat Hafriyat Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Kaynak: (Bilonco) - Bilanco ve Ciro Kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı