Haber Detayı
05 Haziran 2020 - Cuma 12:48 Bu haber 10032 kez okundu
 
E fatura vergi dairesi veya smm onaylı olmadan ihalelerde işdeneyim belgesi olarak kullanılabilir mi?
Karar No : 2018/UH.II-387
İŞ DENEYİM Haberi
E fatura vergi dairesi veya smm onaylı olmadan ihalelerde işdeneyim belgesi olarak kullanılabilir mi?

İhale komisyonu kararında, istekli tarafından iş deneyim belgesi olarak sözleşme ve faturaların sunulduğu, sözleşmeye ait faturaların e-arşiv fatura niteliğinde olduğu ve fotokopilerinin sunulduğu, söz konusu fotokopiler üzerinde de aslı idarece görülmüştür ibarelerinin yer almadığı, bahsi geçen e-arşiv faturalar GİB internet sitesinden sorgulandığında faturaların sisteme kayıtlı olmadığının tespit edildiği gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyonu kararında e-arşiv fatura sunulduğu iddia ediliyor olsa da sunulan faturaların e-arşiv fatura değil, e-fatura olduğu, e-arşiv fatura ile e-fatura sorgulama ekranlarına GİB internet sitesinden farklı şekillerde ulaşıldığı, taraflarınca sunulan e-faturaların “e-fatura görüntüleyici” uygulaması ile GİB internet sitesinden sorgulanabileceği, sundukları faturaların GİB sisteminde kayıtlı olmasına rağmen, kayıtlı olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, GİB tarafından hazırlanan “e-fatura görüntüleyici” uygulaması ile sunulan faturaların sorgulaması ve teyidi mümkünken idarece gerekli araştırma yapılmaksızın tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi 

 

 

İhale işlem dosyası ve ekleri incelendiğinde, ihale konusu işin adının “Temsan Genel Müdürlüğü ve Ankara İşletme Müdürlüğü personeline Yemek Hizmeti Alımı Yapılması İşi” olduğu, itirazen şikayete konu ihalede 6 istekli olabilecek tarafından ihale dokümanı satın alındığı/indirildiği, 14.11.2017 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 3 istekli tarafından teklif sunulduğu, ihale komisyonunca gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde, Limon Endüstriyel Yemek ve Hizm. San. Tic. A.Ş.nin teklif bedelinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle uygun görülmeyerek teklifinin reddedildiği, Üçöğün Caterıng Hizm. A.Ş. tarafından ihalede iş deneyim kriterinin sağlanmasına yönelik olarak sunulan faturaların, belgelerin sunuluş şekline aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalede Karanfil Yem. Emlak Tem. İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç anılan madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin, iş deneyimini gösteren belgeler olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Yönetmelik’in 31’inci maddesinde ise idarelerin, bahsi geçen Yönetmelik’in uygulanmasında; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isteyecekleri, bu kapsamda sunulan fatura örneklerinin de asıl olarak kabul edileceği, adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilecekleri, ayrıca ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İdarenin başvuru sahibini değerlendirme dışı bırakma gerekçesi ve başvuru sahibince itirazen şikâyet dilekçesinde iddia konusu edilen hususun, başvuru sahibince sunulan e-faturaların sunuluş şekline ilişkin olması nedeniyle,  anılan faturaların Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinde yer verilen sunuluş şekli kriterlerine uygun olmadığına yönelik sınırlı incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yeterlik kriteri olarak düzenlenen iş deneyim şartının sağlanmasına yönelik olarak Üçöğün Cat. Hizm. A. Ş. tarafından teklifi kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, istekli tarafından 01.11.2016 tarihinde LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Tic. A. Ş. ile karşılıklı olarak imzalanan yemek hizmeti alımına ilişkin sözleşme, sözleşme karşılığı gerçekleştirilen hizmete ilişkin olarak Üçöğün Cat. Hizm. A. Ş. tarafından düzenlenen 2 adet fatura ile 110 adet e-fatura ve sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulduğu görülmüştür.

 

Üçöğün Cat. Hizm. A. Ş. tarafından teklifi kapsamında sunulan 2 adet fatura ile 110 adet e-fatura incelendiğinde, söz konusu faturaların üzerinde, belgenin aslına uygun olduğuna dair noter onayının ve idare tarafından düzenlenen “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek herhangi bir şerhin bulunmadığı, söz konusu faturaların fotokopi niteliğinde olduğu görülmektedir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığının “http: //www.gib.gov.tr” internet adresi anasayfası üzerinde yer alan “e-işlemler” sekmesi kullanılarak erişilebilen http://www.efatura.gov.tr/anasayfa.html internet adresinin anasayfasında yer alan erişim sekmelerinde “e-fatura” ve “e-arşiv” olmak üzere iki farklı ekran düzenlemesi yer almaktadır.

 

Üçöğün Cat. Hizm. A. Ş. tarafından teklifi kapsamında sunulan 110 adet faturanın dijital belge niteliğine sahip e-fatura olduğu dikkate alındığında, istekli tarafından sunulan e-faturaların Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin 7’nci fıkrası uyarınca belgelerin sunuluş şekline uygunluğunun denetiminin “http: //www.efatura.gov.tr/anasayfa.html” internet adresinin anasayfasında yer alan “e-fatura” erişim sekmesi üzerinden ulaşılan ekran ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

E- Fatura Görüntüleyici Kullanım Kılavuzunun “E-Fatura Görüntüleyici Kullanımı” başlıklı 3’üncü maddesinde yer alan bilgiler incelendiğinde, dijital belge niteliğine sahip e-faturaların görüntülenebilmesi ve geçerliliğinin sorgulanabilmesi için görüntüleme ve sorgulama işlemini gerçekleştirecekler tarafından “http://www.efatura.gov.tr/anasayfa.html” internet adresinden erişilebilen e-fatura görüntüleyici programının bilgisayara indirilmesi gerektiği, söz konusu programın bilgisayar üzerinde çalıştırılmasından sonra herhangi bir e-faturanın görüntülenebilir ve sorgulanabilir olması için işlemin gerçekleştirileceği bilgisayar üzerinde yüklü veya sonradan veri taşıma yoluyla edinilen “XML” uzantısına sahip e-fatura veri dosyasının bulunması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’nci maddesinin 7’nci fıkrasında, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağının hüküm altına alındığı göz önünde bulundurulduğunda, Üçöğün Cat. Hizm. A. Ş. tarafından teklifi kapsamında sunulan 110 adet dijital belge niteliğindeki e-faturaların, e-fatura görüntüleyici programı üzerinden görüntülenebilmesi ve sorgulanabilmesi için idarenin sorgulanacak e-faturaya ilişkin “XML” uzantılı e-fatura veri dosyasına sahip olması gerektiği anlaşıldığından söz konusu e-faturaların Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfası üzerinden temin edilemeyeceği ve teyidinin yapılamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı