Haber Detayı
12 Nisan 2020 - Pazar 18:31 Bu haber 2929 kez okundu
 
Danıştay Teklif dosyasında TC Kimlik No bulunmamasını Bilgi eksikliği olarak değerlendirdi
2019/MK-268 Danıştay Kararı
MAHKEME KARARLARI Haberi
Danıştay Teklif dosyasında TC Kimlik No bulunmamasını Bilgi eksikliği olarak değerlendirdi

Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/494951 ihale kayıt numaralı

 

"Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Devlet ve İl Yollarında, Rize - Artvin İllerinde Kullanılmak Üzere Emülsiyon Asfalt (Crs-2) Üretimi, (Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıcırı İle ) Sathi Kaplama ve Emülsiyon Kaplama Yapılması İşi" ihalesine ilişkin olarak Sabri Kurtkapan/Sare İnşaat Taah. Tic.- Akdemir Nak. ve İnşaat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. iş ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 20.12.2018 tarihli ve 2018/UY.I-2062 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı Sabri Kurtkapan – Akdemir Nakl. ve İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 21.02.2019 tarihli E:2019/130, K:2019/454 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 28.05.2019 tarih ve E:2019/1240, K:2019/1883 sayılı kararında “Aktarılan mevzuat ve uyuşmazlık konusu olayın birlikte değerlendirilmesinden, ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması hâlinde, bu eksik belgelerin ve eklerinin idarelerce tamamlanmaması esas olmakla birlikte, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması hâlinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılması gerekmektedir.

 

Bu durumda, davacı şirketin ortaklarından Atabey Akdemirin T.C. kimlik numarasının teklif dosyasında yer almamasının, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu anlaşıldığından, ihaleyi yapan idarece bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken davacı şirketin teklifinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasında ve bu hususa ilişkin yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesinde hukuka uygunluk görülmemiştir.

 

Bu itibarla, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 20.12.2018 tarihli ve 2018/UY.I-2062 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihaleyi yapan idarece Atabey Akdemir’in T.C. Kimlik numarasının bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması yönünde 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı