Haber Detayı
27 Kasım 2020 - Cuma 14:05 Bu haber 4204 kez okundu
 
Çaykur Malı Çay olacaktır ibaresi ihalenin iptaline neden olur mu?
Karar No : 2020/MK-264
YEMEK İHALELERİ Haberi
Çaykur Malı Çay olacaktır ibaresi ihalenin iptaline neden olur mu?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/85754 ihale kayıt numaralı "Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım" ihalesine ilişkin olarak Seç-San Yemek Hizmetleri Otomasyon İletişim Otomotiv Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 22.05.2020 tarihli ve 2020/UH.II-911 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

 

Davacı Seç-San Yemek Hizmetleri Otomasyon iletişim Otomotiv Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 21.10.2020 tarihli ve E.2020/1234, K.2020/1498 sayılı kararında “…Dava konusu ihaleye ilişkin Gıda Malzemeleri Teknik Şartnamesinde, yürürlükte olan “Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Tebliği” fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun olmalıdır. Yeni çıkacak tebliğ, kanun, tüzük ve eklerini de kapsamalıdır. 2.Piyasanın en iyi kalitelisi, 1.sınıf ve koyu renkli, kendine özel kokuda, yaprak halinde olacaktır. Çok kırıklı ve tozlu olanlar kabul edilmeyecektir. 3.Rutubeti 9’dan, külü 7’den fazla olmayacaktır. Çayın miktarı 5 gramdan eksik olmayacaktır. Avarya çaylar kabul edilmeyecektir. Gereğinde bu özellikler kimya muayenesi ile tespit ettirilecektir. ÇAYKUR malı çay olacaktır. 4.Içinde sap, yaprak artığı, kum, toz, çöp olmayacaktır. Küflenmiş, ıslak, dışarıdan yabancı koku çekmiş olmamalıdır. 5.Boyalı olmayacaktır. 6.Çay ortam sıcaklığında teslim olmalıdır. 7.Suda kaynatıldığı zaman berrak ve güzel kokulu olacaktır. 8.1 kg’lık paketler halinde teslim edilecektir. Paketlerin üzerinde firma adı, adresi, üretim ve son kullanma tarihi ve barkodu bulunacaktır. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. 9.Taşıma ve Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre olacaktır. 10.Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan çaylar yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR), 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösteren ve çay üzerinde tekele sahip olmayan, ticaretle iştigal edip diğer firmalarla rekabet halinde olan ve piyasada "Çaykur" markasını kullanan bir iktisadi devlet teşekkülüdür. Dolayısıyla, dava konusu ihaleye ilişkin Gıda Malzemeleri Teknik Şartnamesinde yer alan ve çayın, "Çaykur malı çay olacaktır" şeklindeki düzenlemesinin belli bir markaya işaret ettiğinin açık olduğu ve bu durumun da yukarıda yer verilen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 12. maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 16. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne açık aykırılık teşkil ettiği ve davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararında bu yönden hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin 6’ncı iddia yönünden iptaline, diğer iddialar yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

 

 

 

1- Kamu İhale Kurulunun 22.05.2020 tarihli ve 2020/UH.II-911 sayılı kararının 6. iddiaya ilişkin değerlendirme içeren kısmının iptaline,

 

2-Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Kaynak: (İptal) - İptal Kararları Editör: Fatma KARAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı