Haber Detayı
08 Mayıs 2021 - Cumartesi 15:15 Bu haber 4849 kez okundu
 
Birim Fiyatlar virgülden sonra en fazla 5 haneli yazılabilir ibaresi olmasına rağmen istekliler 5 haneden fazla yazabilir mi?
Karar No : 2021/UM.II-887
TEKLİF MEKTUBU / CETVELİ Haberi
Birim Fiyatlar virgülden sonra en fazla 5 haneli yazılabilir ibaresi olmasına rağmen istekliler 5 haneden fazla yazabilir mi?

1)  İtirazen şikâyete konu ihalenin 1. kısım Teknik Şartnamesi’nin 6.14’üncü ve 2. kısım Teknik Şartnamesi’nin 5.15’inci maddelerinde “İstekliler tarafından fiyat teklifleri TL cinsinden verilecek olup başka para birimi geçerli olmayacaktır. Tüm ödemeler TL olarak yapılacaktır. Tekliflerde ve faturalarda kullanılacak, Birim Fiyatlar (TL/kWh) virgülden sonra en fazla 5 haneli, Tutarlar (TL) ise virgülden sonra en fazla 2 haneli olacaktır” düzenlemelerinin bulunduğu, ihale üzerinde bırakılan Sakarya Elektrik Per. Sat. A.Ş. tarafından ihalenin 1. kısmına ilişkin sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde birim fiyatın söz konusu Teknik Şartname düzenlemelerine aykırı olacak şekilde virgülden sonra 10 haneli olarak verildiği, ihalenin 2. kısmına ilişkin teklif edilen birim fiyatın da anılan düzenlemeye aykırı olarak verildiği, istekliler tarafından teklif verilirken birim fiyat teklif cetvelindeki miktarların ihale dokümanındaki düzenlemelere uygun olacağının tüm bu hususların dikkate alınarak teklif verildiğinin kabul edildiği, ihale dokümanındaki kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan tekliflerin dikkate alınamayacağı,

 

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın; a) Adı: 2 KISIM 12 AYLIK SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü: 2 KISIM SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler: İl Sağlık Müdürlüğümüz, Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri, sağlık tesislerine bağlı poliklinik, servis ve ek hizmet binaları ile yeni açılacak sağlık tesisleridir.

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler, Standart Form-KİK030.0/M: Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge

d)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 2 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir; Her kısım ayrı değerlendirilecek olup değerlendirmede kısmın toplam fiyatı esas alınacaktır.” düzenlemesi,

 

 “Teklif mektubunun sekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

 “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “…31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.”  düzenlemesi,

 

İhalenin 1. kısım Teknik Şartnamesi’nin “Genel esaslar” başlıklı 6.14’üncü ve 2. kısım Teknik Şartnamesi’nin “Genel esaslar” başlıklı 5.15’inci maddesinde “İstekliler tarafından fiyat teklifleri TL cinsinden verilecek olup başka para birimi geçerli olmayacaktır. Tüm ödemeler TL olarak yapılacaktır. Tekliflerde ve faturalarda kullanılacak; "Birim Fiyatlar (TL/kWh)” virgülden sonra en fazla 5 haneli, "Tutarlar (TL)” ise virgülden sonra en fazla 2 haneli olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin açık ihale usulü ve birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen 2 kısım 12 aylık serbest piyasadan elektrik enerjisi alımı ihalesi olduğu, ihaleye 7 istekli tarafından teklif verildiği, 23.02.2021 onay tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin 1 ve 2’nci kısımlarının Sakarya Elek. Per. Sat. A.Ş. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

İhalenin 1. ve 2. kısımlarının üzerinde bırakıldığı Sakarya Elek. Per. Sat. A.Ş. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, ihalenin 1. kısmına ilişkin teklif edilen birim fiyatın 0,5870569179, miktar ve birim fiyatın çarpılması sonucu bulunan tutarın 37.687.397,45 TL, ihalenin 2. kısmına ilişkin teklif edilen birim fiyatın 0,653664,  miktar ve birim fiyatın çarpılması sonucu bulunan tutarın ise 36.998.583,83 TL olduğu, her iki kısma ilişkin teklif edilen toplam tutarın ise 74.685.981,28 TL olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İhalenin 1. kısım Teknik Şartnamesi’nin “Genel esaslar” başlıklı 6.14’üncü ve 2. kısım Teknik Şartnamesi’nin “Genel esaslar” başlıklı 5.15’inci maddesinde istekliler tarafından tekliflerde ve faturalarda kullanılacak birim fiyatların (TL/kWh) virgülden sonra en fazla 5 haneli, tutarların (TL) ise virgülden sonra en fazla 2 haneli olacağının belirtildiği, söz konusu düzenlemeye ilişkin ihale dokümanına yönelik bir itiraz bulunmadığı ve dokümanın bu haliyle kesinleştiği, dolayısıyla istekliler tarafından mevcut düzenlemeye göre teklif verilmesi gerektiği, Sakarya Elek. Per. Sat. A.Ş. tarafından ihalenin 1. kısmına ilişkin teklif edilen birim fiyatın 0,5870569179, 2. kısmına ilişkin teklif edilen birim fiyatın ise 0,653664 olduğu, anılan durumun Teknik Şartname’ye aykırılık oluşturduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı