Haber Detayı
29 Mayıs 2020 - Cuma 13:26 Bu haber 4776 kez okundu
 
Birim fiyat teklif cetvelindeki miktarın değiştirilerek teklif verilmesi, isteklinin elenmesine neden olur mu?
Karar No : 2020/UY.I-865
İHALE KARARLARI Haberi
Birim fiyat teklif cetvelindeki miktarın değiştirilerek teklif verilmesi, isteklinin elenmesine neden olur mu?

ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelindeki 8, 9 ve 21’inci iş kalemlerinde aritmetik hata bulunduğu, birim fiyat ile miktarın çarpımının sonucunun yanlış yazıldığı, ancak idarece birim fiyat teklif cetvelinin elektronik araçlar yardımıyla oluşturduğundan bahisle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.3’üncü maddesinde yer alan açıklama çerçevesinde şikâyet başvurularının reddedildiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu birim fiyat teklif cetvelinin miktar, teklif edilen birim fiyat ve tutar kısmının yanlış yazıldığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi 

 

 

Mevzuat hükümlerinden, birim fiyat teklif cetvellerindeki çarpım ve toplamlarda yapılacak olan hataların aritmetik hata olarak kabul edileceği ve teklifin değerlendirme dışı bırakılacağı, kısmi teklife açık ihalelerde ise aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifin değerlendirme dışı bırakılacağı, kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde isteklilerin, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceği, ancak işçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yönteminin sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlendiğinden bu kalemlere ilişkin birim fiyat teklif tutarlarının 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarların iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılması gerektiği; toplam teklif tutarının ise virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacağı, kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde her bir kalemin birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarı, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilebileceği, ancak kısım toplam tutarının en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacağı, elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yapılan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıklarının, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyeceği ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltileceği anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinin ilgili kısımları “

 

 

 

 

8

8

250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)

metrekare

54,793

9

9

Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması

metrekare

65,725

 

 

….

 

 

21

21

Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)

metrekare

1.957,461

 

 

 

 

 

” şeklindedir.

 

İhalenin 3’üncü kısmında ihale üzerinde bırakılan Sar Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında sunduğu birin fiyat teklif cetvelinin ilgili kısmının “

 

Sıra no

İş kalemi no

İş kaleminin adı ve kısa açıklaması

Ölçü birimi

Miktarı

Teklif edilen birim fiyat

Tutarı

 

 

 

 

 

 

 

8

8

250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)

metrekare

54,793

 

35,00 TL

 

1,917,76 TL

9

9

Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması

metrekare

65,725

 

35,00 TL

 

2.300,38 TL

 

 

….

 

 

 

 

21

21

Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)

metrekare

1.957,46

 

18,50 TL

 

36.213,03 TL

 

 

 

 

 

 

 

” şeklinde olduğu görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekliye ait birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, 8 ve 9’uncu numaralı iş kalemlerinin miktarının, ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetveline uygun olarak yazıldığı ve bu kalemler için öngörülen birim fiyatlar ile miktarların çarpımının sonucunun da mevzuata uygun biçimde virgülden sonra iki haneye yuvarlandığı, ancak birim fiyat teklif cetvelinde 21 numaralı iş kaleminin miktarının virgülden sonra üç hane olarak “1.957,461” şeklinde verilmesine karşın isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde aynı iş kalemine ilişkin miktarın virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak  “1.957,46” şeklinde yazıldığı tespit edilmiştir.

 

Ancak, 21 numaralı iş kalemi için isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde öngördüğü birim fiyat (18,50 TL) ile söz konusu iş kaleminin virgülden sonra iki haneye yuvarlanmamış gerçek miktarı olan 1.957,461 çarpıldığında (1.957,461*18,50) isteklinin bu iş kalemi için teklif  ettiği 36.213,03 TL’lik tutara ulaşılmaktadır. İsteklinin birim fiyat teklif cetvelinde virgülden sonra iki haneye yuvarlayarak yazdığı miktar (1.957,46) ile isteklinin birim fiyatı olan 18,50 TL çarpıldığında ise 36.213,01 TL’ye ulaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle,  isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde öngördüğü miktar ile birim fiyatı çarpıldığında isteklinin bu iş kalemi için vermesi gereken teklif tutarının 36.213,01 olduğu, ancak isteklinin bunun yerine 36.213,03 TL teklif verdiği anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesinde teklif mektuplarının teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklif esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır. Bunun sonucunda birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde yapılacak miktar değişikliklerinin de standart forma aykırılık olarak kabul edileceği sonucuna varılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, idarece hazırlanan ve ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetveli standart formunda 21’inci kalemde yer alan miktarın virgülden sonra üç haneli olmasına rağmen (1.957,461), ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde söz konusu kalemin miktarının virgülden sonraki kısmının yuvarlanarak iki haneli olarak yazıldığı (1.957,46),  dolayısıyla idarenin hazırladığı standart forma uygun olmayan teklif verildiği, bu durumun da mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin üçüncü kısmında ihale üzerinde bırakılan Sar-Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Kadir DOĞAN
Haber Videosu

Web Tv'de Görüntüle

Bu videoyu yorumlamak ve paylaşmak için ayrıca tıklayın.

Yorumlar
Haber Yazılımı