Haber Detayı
19 Mayıs 2020 - Salı 02:48 Bu haber 2244 kez okundu
 
Birim Fiyat teklif cetveli sunmayan istekli sınır değer hesabına dahil edilir mi
Karar No : 2020/UY.II-824
AŞIRI DÜŞÜK Haberi
Birim Fiyat teklif cetveli sunmayan istekli sınır değer hesabına dahil edilir mi

idare tarafından hesaplanan sınır değerin altında olduğu gerekçesiyle İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesi gereğince açıklama istenmeksizin reddedildiği, ancak söz konusu işlemin yerinde olmadığı, şöyle ki;

 

ATC Özel Mühendislik A.Ş. ile Akın Özel tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan “Modüler Hücreler” iş kalemi için birim fiyat teklif edilmediği ve Akın Özel gerçek kişisinin aynı zamanda ATC Özel Mühendislik A.Ş. tüzel kişiliğinin yönetim kurulu başkanı ve sermayesinin yarısına sahip olduğu tespiti üzerine adı geçen istekliler tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunulduğu gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak, haklarında bu Kanun’un 58’inci maddesinde belirtilen hükümlerin uygulandığı, ancak bu isteklilerin tekliflerinin sınır değer hesabına dâhil edilmediği, bu noktada Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.5’inci maddesi dikkate alındığında birim fiyat teklif cetveli üzerinde yapılan aritmetik hata, miktar ve birim fiyat gibi değerlendirmelerin ihalenin ilk oturumunda gerçekleştirilen işlemler olmadığı, ayrıca bu istekliler hakkında anılan Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yasak fiil veya davranışta bulunulduğunun tespiti üzerine gerçekleştirilen işlemlerin de sınır değer hesabına etkisinin bulunmadığı, bu nedenlerle adı geçen isteklilerinin tekliflerinin sınır hesabına dâhil edilmesi gerektiği, bu çerçevede yapılan hesaplama neticesinde tekliflerinin sınır değerin üzerindeki en avantajlı teklif olacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi

 

Kamu ihale mevzuatında teklif mektubunda bulunması gereken şartlar belirlenmiş olup yukarıda aktarılan Yönetmelik maddesinde teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından belirlenen bu niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği ifade edilmiştir. Bu noktada ise teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Diğer taraftan ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde, birim fiyat teklif mektubu (Standart Form-KİK015.3/Y:) ve eki birim fiyat teklif cetvelinin (Standart Form-KİK0015.5/Y) ihale dokümanı kapsamında yer aldığı anlaşılmıştır. Ayrıca ihale dokümanı kapsamında iş kalemlerine yer verilen “20.38.06 Grup Birim Fiyat Teklif Cetveli” başlıklı Excel tablosuna yer verildiği görülmüş olup istekliler tarafından da söz konusu tablonun içerisinde yer alan iş kalemleri için birim fiyatların oluşturulması ve imzalanmak suretiyle birim fiyat teklif mektubu ekinde sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

 

Bu hususlar çerçevesinde ihalenin süreci incelendiğinde, başvuru konusu ihaleye 16 istekli tarafından teklif verildiği bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulduğu ve ihaleye başlanıldığı, teklif zarflarının açılmak suretiyle isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektupları ile geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığına yönelik kontrolünün gerçekleştirildiği, bu hususa ilişkin olarak da ihale tarihinde düzenlenen “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda ATC Özel Mühendislik A.Ş. ve Akın Özel dâhil ihaleye katılımda bulunan isteklilerin tamamının “Teklif Mektubu” sütunu ile “Teklif Mektubu eki Cetvelleri” sütununda “var” ifadelerine yer verildiği görülmüş olup istekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklandıktan sonra tekliflerin değerlendirmesini gerçekleştirmek üzere ihalenin ilk oturumunun sonlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ise, ATC Özel Mühendislik A.Ş. ile Akın Özel tarafından sunulan “20.38.06 Grup Birim Fiyat Teklif Cetveli”nde yer alan“Modüler Hücreler” iş kalemine ait “birim fiyat” kısmında herhangi bir tutar belirtilmediği ve Akın Özel gerçek kişisinin aynı zamanda ATC Özel Mühendislik A.Ş. tüzel kişiliğinin yönetim kurulu başkanı ve sermayesinin yarısına sahip olduğu tespiti üzerine adı geçen isteklilerce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunulduğu gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak, haklarında bu Kanun’un 58’inci maddesinde belirtilen hükümlerin uygulandığı ve bu isteklilerin tekliflerinin sınır değer hesabına dâhil edilmediği,

 

İhale komisyonu tarafından yapılan sınır değer hesabında 14 isteklinin teklifinin dikkate alındığı ve yapılan hesaplama sonucunda sınır değerin 4.697.566,76 TL olarak belirlendiği, teklif bedelleri sınır değerin altında olduğu tespit edilen başvuru sahibi Yusuf Sönmez ile Mehmet Ertuğrul Türkmen - Bilmet Enerji Elektrik İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının tekliflerinin İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesi gereğince açıklama istenmeksizin reddedildiği, netice itibarıyla ihalenin Güneş İnş. Demir Doğrama Taahhüt Ltd. Şti. - Karelsan Elektrik İnşaat Sondaj Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, İçten Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt İmalat İhracat İthalat San. ve Tic. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Bu noktada inceleme konusu ihale açısından öncelikle açıklığa kavuşturulması gereken husus, ATC Özel Mühendislik A.Ş. ile Akın Özel’nin teklifinin hangi gerekçe/gerekçelerle sınır değer hesabına dâhil edilmediğidir. Bu nedenle 13.03.2020 onay tarihli ihale komisyonu kararı ve başvuru sahibinin şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan 30.03.2020 tarihli karar incelendiğinde, Akın ÖZEL ve ATC ÖZEL Müh. A.Ş.nin birim fiyat teklif mektubu eki “20.38.06 Grup Birim Fiyat Teklif Cetveli”nde yer alan “Modüler Hücreler” iş kalemine ait “birim fiyat” kısmında herhangi bir tutar belirtilmediği gerekçesiyle adı geçen isteklilerinin sınır değer hesabına dâhil edilmediği anlaşılmış olup inceleme bu çerçevede yapılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan Kanun’un 36’ncı maddesine göre, ihale komisyonu tarafından ilk oturumda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı hususlarının kontrol edileceği belirtilmiştir. Anılan Kanun’un 37’nci maddesine göre tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği öngörülmüş olup bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçileceği ifade edilmiştir. Bu aşamada ise isteklilerin yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı hususlarının inceleneceği belirtilmiş olup uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan yukarıda aktarılan Tebliğ maddelerinde yapım işleri ihalelerinde 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubunu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin “geçerli teklif” olarak dikkate alınacağı açıklanmış olup sınır değer hesaplamasında bu şekilde belirlenen geçerli tekliflerin esas alınacağı belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede isteklilerin yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı hususlarının ilk oturumun konusunu oluşturmadığı, diğer bir deyişle bu yöndeki değerlendirmelerin anılan Kanun’un 37’nci maddesi gereğince tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesi aşamasında gerçekleştirileceği göz önüne alındığında, bu aşamada yapılan değerlendirmelerin sınır değer hesaplanmasına esas teklif fiyatlarının belirlenmesinde dikkate alınmayacağı anlaşılmıştır.

 

Bu bağlamda, ATC Özel Mühendislik A.Ş. ve Akın Özel tarafından birim fiyat teklif mektubu ile birlikte sunulan “20.38.06 Grup Birim Fiyat Teklif Cetveli” incelendiğinde, “Modüler Hücreler” iş kalemine ait “birim fiyat” ve “toplam fiyat” kısımlarının boş bırakılmış olduğu görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğine, ATC Özel Mühendislik A.Ş. ve Akın Özel tarafından birim fiyat teklif mektubu ile birlikte sunulan “20.38.06 Grup Birim Fiyat Teklif Cetveli”nde yer alan Modüler Hücreler” iş kalemine ait “birim fiyat” kısmının boş bırakılmış olduğu görülmekle birlikte, bu hususa yönelik yapılan incelemenin ilk oturumun konusunu oluşturmadığı ve sınır değer hesaplamasında 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunulduğu ilk oturumda tespit edilen isteklilerin teklif fiyatlarının esas alınması gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, ihale komisyonu tarafından adı geçen isteklilerin tekliflerinin sınır değer hesabında dikkate alınmaması işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu neticesine varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ATC Özel Mühendislik A.Ş. ve Akın Özel’in tekliflerinin dikkate alınmak suretiyle sınır değerin yeniden hesaplanması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Fatma KARAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı