Haber Detayı
12 Mart 2020 - Perşembe 11:30 Bu haber 14028 kez okundu
 
Bilançoda SMMM özel kaşesi kullanılmaması elenme sebebimi?
Karar No : 2020/UH.II-494
BİLANÇO KARARLARI Haberi
Bilançoda SMMM özel kaşesi kullanılmaması elenme sebebimi?

5) Mehmet Sıddık Güçlü ve UFS Tesis Yönetim Hiz. A.Ş. tarafından teklifleri kapsamında sunulan bilançoda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmediği, cari oran ve özkaynak oranı hesaplanırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin düşülmediği, bu sebeple bilançosunun her üç kriteri birlikte sağlamasının mümkün olmadığı, bilanço değerlerinin istenilen oranları karşılamadığı,

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

 

  b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H) sunmaları gerekmektedir.

 

  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

 

  b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

 

  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

 

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümleri ve İdari Şartname düzenlemeleri çerçevesinde, ihaleye katılan isteklilerin bilançolarını, bilançolarının ilgili kısımlarını ya da bilanço bilgilerini gösteren tabloları sunmaları gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgeler üzerinden yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan Mehmet Sıddık Güçlü tarafından yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerinin ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen bilanço bilgileri tablosunun sunulmadığı, dolayısıyla anılan isteklinin İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde belirtilen yeterlik kriterlerini sağladığının tevsik edilmediği,

 

UFS Tesis Yönetim Hiz. A.Ş. tarafından sunulan ve SMMM tarafından imzalanmış 2018 yılına ait bilanço bilgileri tablosunun sunulduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer verilen, ayrıca ihale dokümanı kapsamında bulunan “Standart Form — KİK025.1/H Bilanço Bilgileri Tablosu”nun alt kısmında yer alan “Açıklamalar” bölümünde “8- Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.” düzenlemesinin yer aldığı, bilanço bilgileri tablosunun SMMM tarafından imzalandığı ancak SMMM özel kaşesi ile kaşelenmediği,

 

Diğer taraftan, anılan tabloda isteklinin 2018 yılına ilişkin öz kaynak oranının -0,01 olduğu, yani sıfırdan küçük olduğu, İdari Şartname gereğince öz kaynak oranının en az 0,15 olması gerektiği, dolayısıyla anılan isteklinin İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde belirtilen yeterlik kriterlerini sağlamadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 

Kaynak: (İdare) - İdare Mahkemesi Kararlari Editör: Kadir DOĞAN
Haber Videosu

Web Tv'de Görüntüle

Bu videoyu yorumlamak ve paylaşmak için ayrıca tıklayın.

Yorumlar
Haber Yazılımı