Haber Detayı
02 Haziran 2020 - Salı 13:19 Bu haber 5911 kez okundu
 
Bilanço bilgileri tablosunda tarih kısmının boş bırakılmasında istekli elenir mi?
Karar No : 2019/UH.I-1657
BİLANÇO KARARLARI Haberi
Bilanço bilgileri tablosunda tarih kısmının boş bırakılmasında istekli elenir mi?

Bilanço bilgileri tablosunda belirtilen oranlarda yuvarlama yapıldığı ve tarih kısmının boş bırakıldığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme bırakılmasının uygun olmadığı, şöyle ki; söz konusu tabloda belirtilen oranların İdari Şartname’de istenilen kriterleri fazlasıyla karşıladığı, dolayısıyla oranlar üzerinde yapılan yuvarlamaların esasa etkili olmadığı, anılan tablonun 2019 yılı bilançosu beyan edilene kadar geçerli olacağı aşikâr olduğundan tabloda tarih belirtilmesinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olamayacağı, kaldı ki taraflarınca teklif dosyasında bilanço bilgileri tablosunun yanında yıl sonu bilançosunun da sunulmuş olduğu,

 
Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale dokümanının eki olan KİK025.1/H numaralı Bilanço Bilgileri Tablosu Standart Formunda istekliler tarafından düzenlenmek üzere “Belge düzenlenme tarihi” bölümüne ve 7 numaralı dipnotta “Bilanço oranlarında yuvarlama yapılmayacaktır.” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

 Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler tarafından yıl sonu bilançosunun veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin, ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler tarafından ise yıl sonu bilançosunun veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgenin teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olduğu, söz konusu belgelerde dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar oranını belirten cari oranın, öz kaynaklar/toplam aktif oranını ifade eden öz kaynak oranının, kısa vadeli banka borçları/öz kaynaklar oranının gösterilmesi ve bahse konu oranlarda İdari Şartname’de belirtilen yeterlik kriterini sağlamak amacıyla yuvarlama yapılmaması ve bahse konu belgenin hangi tarihte düzenlendiğinin belirtilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

01.04.2019 tarihli ihale komisyonu kararında “…Medko Mak. İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş.nin ihale dosyasında sunmuş olduğu Bilanço Bilgileri Tablosu incelendiğinde, bilançolara ait bilgilerin yuvarlanarak yazıldığı…ayrıca standart formun belge düzenlenme tarihi kısmının istekli tarafından boş bırakıldığı anlaşılmıştır…” ifadelerine yer verilmiştir.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemelerden; başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyasında, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin olarak düzenlenen bilanço ile bilanço bilgileri tablosunun sunulduğu, söz konusu belgelerin SMMM tarafından imzalanarak kaşelendiği, bilanço bilgileri tablosunda cari oranın 1,22, öz kaynak oranının 0,49, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise 0 olarak belirtildiği, öte yandan anılan tabloda belge düzenlenme tarihine yer verilmediği görülmüştür.

 

2017 ve 2018 yıllarına ilişkin olarak sunulan bilançoda yer alan bilgilerden, cari oranın 1,219177299, öz kaynak oranının 0,48955050639, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise 0 olduğu, dolayısıyla anılan oranların bahse konu istekli tarafından bilanço bilgileri tablosuna yuvarlama yapılmak suretiyle aktarıldığı anlaşılmış olmakla birlikte, bilanço üzerinden yapılan hesaplamalarda söz konusu isteklinin bilanço oranlarına ilişkin yeterlik kriterlerini sağladığı, yuvarlama yapılmış olmasının isteklinin sağlaması gereken oranların yeterliği üzerinde etkisinin bulunmadığı tespit edildiğinden, “bilanço bilgileri tablosunda belirtilen oranlarda yuvarlama yapıldığı ve tarih belirtilmediği” gerekçelerinin esasa etkili olmadığı ve bu nedenlerle başvuru sahibi isteklinin teklifinin ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Kaynak: (Danıştay) - Danıştay Kararları Editör: Kadir DOĞAN
Yorumlar
Haber Yazılımı