Haber Detayı
23 Mayıs 2020 - Cumartesi 23:46 Bu haber 48180 kez okundu
 
Beyan edilen belgelerin asıllarının sunulması zorunlu mu?
Karar No : 2020/UY.I-844
E- İHALE Haberi
Beyan edilen belgelerin asıllarının sunulması zorunlu mu?

03.03.2020 tarihinde yapılan elektronik ihale üzerine, kendilerinden 04.03.2020 tarihli bir yazı ile belge asıllarının 09.03.2020 tarihine kadar sunulmasının istendiği, söz konusu yazıda; belge asıllarının idarenin hangi birimine teslim edileceğinin belirtilmediği ve EKAP tarafından standart olarak oluşturulmuş yazıda teyit edilebilme imkanı bulunmayan belgelerin neler olduğunun ifade edilmediği ancak kendileri tarafından yazıda belirtilen tüm belgelerin hazırlanarak 09.03.2020 tarihinde idareye gidildiği, bu hususun kurumun ziyaretçi defteri ve kamera kayıtlarından görülebileceği, yapılan ziyarette idare yetkilisi tarafından kendilerine, belgeler alınmadan önce sunmuş oldukları referansların sorgulanacağının ifade edildiği, ihalede yeterlik kriterleri arasında yer almayan referans sorgulamasının DSİ Bölge Müdürlüğü ile yapıldığı, yapılan sorgulamanın yol açtığı zaman kaybı üzerine belgelerin 10.03.2020 tarihinde teslim edilebileceğinin belirtildiği, bunun üzerine 10.03.2020 tarihinde tekrar idareye gidildiği ancak idare görevlilerinin kendilerini oyalaması ve yanlış yönlendirmesi sonucunda belgelerin 12.03.2020 tarihinde idare kayıtlarına alınabildiği, istenilen belgelerin zamanında sunulmamış olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçici teminatlarının gelir kaydedildiği ancak idarenin 04.03.2020 tarihli yazısı ile istenilen belgelerden imza beyannamesi haricindekilerin idare tarafından teyit edilebildiği, isteklinin gerçek kişi olması nedeniyle anılan imza beyannamesinin teyidinin de EKAP protokolünü imzalayan kişi ile teyit edilebileceği, zikredilen sebeplerle idarenin işleminin yerinde olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

İnceleme;

 

Mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; e-teklif alınmak suretiyle yapılan ihalelerde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı, e-tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve eklerinin doldurularak hazırlanacağı, EKAP üzerinden gönderilmeyen tekliflerin kabul edilmeyeceği anlaşılmaktadır.

 

İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı görülmektedir.

 

Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verileceği, verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” incelendiğinde, istekli tarafından sadece imza beyannamesi, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu ve mezuniyet belgesine ilişkin satırların doldurulduğu, ilgili tabloda yer alan bilgiler vasıtasıyla idare tarafından geçici teminat mektubu ve mezuniyet belgesinin teyit edilebilir nitelikte olduğu, idare tarafından 15.04.2020 tarihinde mezuniyet belgesi sorgulamasının yapılmış olduğu, bu durumda idare tarafından yalnızca, ilgili bilgileri tabloda belirtilen, imza beyannamesini istemesinin yeterli olduğu anlaşılmıştır.

 

03.03.2020 tarihinde yapılan ihaleye 21 isteklinin katıldığı, başvuru sahibi Ömer İnan’a EKAP ortamında gönderilen 04.03.2020 tarihli ve E.11679 sayılı “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi” konulu yazıda “Yeşil Vadi Millet Bahçesine Taş Duvar Yapılması işi işine ait ihalede tekliflerin değerlendirilmesi sürecine geçilmiş olup, beyan etiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9 maddesine uygun olarak, 09.03.2020 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler

İmza Beyannamesi

İmza Sirküleri

Vekaletname Bilgileri

Ticaret Sicili Bilgileri

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP'a elektronik ortamda aktarılmalıdır.)

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Geçici Teminat Mektubu

Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar

EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi

EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi

Mezuniyet Belgesi

Ortaklık Durum Belgesi

Diğer Belge

Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde kalan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye gönderilen “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi” konulu yazıların içeriğinin de aynı şekilde olduğu anlaşılmıştır.

 

İdarenin yukarıda bahsedilen 04.03.2020 tarihli ve E.11679 sayılı “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi” konulu yazısı üzerine, başvuru sahibinin 09.03.2020 tarihine kadar belgeye konu belgeleri idareye sunmamış olduğu anlaşılmıştır. Belirtilen gerekçe ile, 25.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararında başvuru sahibi Ömer İnan’ın değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin Yapı İmar İnş. Maden. İlet. Nak. Gıd. Tek. Tic. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir. Öte yandan, başvuru sahibinin yeterlik bilgileri tablosunda yer alan bilgiler vasıtasıyla idare tarafından 15.04.2020 tarihinde mezuniyet belgesi sorgulamasının yapılmış olduğu görülmüştür.

 

İdarece EKAP ortamında gönderilen 04.03.2020 tarihli ve “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi” konulu yazının içeriği incelendiğinde; “beyan etiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9 maddesine uygun olarak, 09.03.2020 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.” ifadesi yer almakta ise de belirtilen yazı ile istenilen belgeler kapsamında EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanabilecek belgelerin yer aldığı, başvuru sahibinin yeterlik bilgileri tablosunda yer alan bilgilerden yalnızca imza beyannamesinin istenmesinin yeterli olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu haliyle, idare tarafından gönderilen yazı içeriğinde EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanabilecek belgelerin yer aldığı, bu durumun ise isteklileri tereddüde düşürecek mahiyette olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; idare tarafından isteklileri herhangi bir tereddüde düşürmeyecek şekilde EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belgeleri ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilerek söz konusu işlemin yenilenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Kaynak: (Kik) - Kik Kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Haber Videosu

Web Tv'de Görüntüle

Bu videoyu yorumlamak ve paylaşmak için ayrıca tıklayın.

Yorumlar
Haber Yazılımı