Haber Detayı
14 Mart 2020 - Cumartesi 10:41 Bu haber 8247 kez okundu
 
Benzer iş tanımı rekabeti daraltır mı?
Karar No : 2020/UH.I-461
İŞ DENEYİM Haberi
Benzer iş tanımı rekabeti daraltır mı?

2) İdarece belirlenen benzer iş tanımının ihaleye katılımı zorlaştırıcı ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, zira ihale konusu iş kapsamında doğrudan kent temizliği veya çöp nakli hizmetlerinde kullanılmayacak nitelikte olan 3 adet arazöz, 2 adet mini-pack, 2 adet küçük damperli kamyon ve 1 adet beko-loder iş makinelerinin de bulunduğu, ihale konusu işin temelde araç kiralama hizmeti olduğu, her türlü araç kiralama hizmeti yapan isteklilerin ihaleye teklif verebilmesi gerektiği, ancak benzer iş tanımına göre sadece kent temizliği hizmeti yapan isteklilerin ihaleye teklif verebileceği, ayrıca benzer iş tanımında sadece yüklenici tarafından temin edilen araçların dikkate alınacağı düzenlenmiş olup, bu haliyle idare tarafından karşılanan araçları kullanan isteklilerin iş deneyimlerinin benzer iş tanımının dışında tutulacağı, bu durumun da rekabet koşulunun daralmasına yol açacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;
a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

ifade eder.” hükmü,


Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;



ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.”
 hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 3’üncü bölge kent temizliği araç kiralama

b) Miktarı ve türü:

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan, Teknik Şartnamede Detayları Verilen Muhtelif Cins ve Özellikte 26 Adet Personelsiz Araç Kiralanması” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu ve/veya özel sektörde yüklenici tarafından temin edilmiş Kent temizliğine yönelik Temizlik Araçlarının Çalıştırması işi benzer iş olarak kabul edilecektir. Benzer işlere ilişkin sunulan iş deneyim belgeleri, benzer iş dışında işleri de kapsıyor ise benzer iş tutarının tespiti amacıyla iş deneyim belgesinin alındığı idareden benzer iş kaleminin parasal tutarını gösteren belge alınarak iş deneyim belgesi ekine konulması zorunludur.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin ekinde aşağıdaki tablo yer almaktadır.

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Çöplerin toplanması ve nakli

ton

229.950

2

En az 4 m3 en fazla 5m3 kapasiteli vakumlu yol süpürme makinesi (1 araç x 36 ay = 36 ay)

ay

36

3

En az 6 m3 en fazla 8 m3 kapasiteli kar küreme aparatlı, vakumlu yol süpürme makinesi (1 araç x 36 ay = 36 ay)

ay

36

4

9 ton kapasiteli arazöz (3 araç x 36 ay = 108 ay)

ay

108

5

5 m3 kapasiteli mini damperli kamyon (2 araç x 36 ay = 72 ay)

ay

72

6

Mini-pack (2 araç x 36 ay = 72 ay)

ay

72

7

En az 1,5 m3 en fazla 2m3 kapasiteli kompakt yol süpürme aracı (1 araç x 36 ay = 36 ay)

ay

36

8

Kazıcı-yükleyici loder (1 araç x 36 ay = 36 ay)

ay

36

9

Konteynır yıkama ve dezenfektan aracı (1 araç x 36 ay = 36 ay)

ay

36

 

Teknik Şartname’de “Madde 1. Şartnamenin konusu:

İş bu şartname Bahçelievler ilçesinin ekli haritada sınırları yer alan Y.Bosna Merkez- Ç.Çeşme- F.Çakmak- Zafer mahallelerinin Kent Temizliği Hizmetlerinde kullanılmak üzere  (Çöp toplama nakli, cadde ve sokakların makine ile süpürülmesi, yıkanması, Pazar çöplerinin makine ile kaldırılması- Pazar alanlarının makine ile süpürülmesi, yıkanması, ilçe dahilinde boş alanların makine ile temizlenmesi, molozların kaldırılması, Bölgesinde küçük ve büyük konteynırların makine ile yıkanması, dezenfekte edilmesi vb.) araç ve iş makinelerinin kiralamaya dayalı hizmet alımı yoluyla şartnamede tanımlanan hizmetlerin yapılması işi kapsamındaki teknik detayları ile uygulamanın mahiyetini ve teknik sınırlarını belirler.

Madde 2. İşin kapsamı ve süresi:

         Bahçelievler ilçe sınırları dahilinde Y.Bosna Merkez- Ç.Çeşme- F.Çakmak- Zafer mahallelerinin Kent Temizliğine yönelik hizmetlerinde kullanılmak üzere muhtelif nitelikte araçların kiralanması işidir.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

Kamu ihale mevzuatı uyarınca idarece ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işlerin benzer iş olarak belirlenebileceği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede başvuruya konu ihalenin kent temizliği araç kiralama işi olduğu, işin kapsamının kent temizliği hizmetlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinelerinin kiralanması suretiyle çöp toplama nakli, cadde ve sokakların makine ile süpürülmesi, yıkanması, pazar çöplerinin makine ile kaldırılması, pazar alanlarının makine ile süpürülmesi, yıkanması, ilçe dahilinde boş alanların makine ile temizlenmesi, molozların kaldırılması, bölgesinde küçük ve büyük konteynırların makine ile yıkanması, dezenfekte edilmesi vb. işlerinin yapılacağı görülmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından her türlü araç kiralama hizmetlerinin benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiği iddia edilmiş olmakla birlikte, ihale konusu işin esas itibariyle araç kiralama işinden daha özel nitelikteki kent temizliği hizmetinde kullanılacak araçların kiralanması işi olduğu, her türlü araç kiralama işlerinin ihale konusu hizmetin niteliğine ve gereklerine uygun olmayabileceği, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile ihale dokümanı düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, ihale dokümanını oluştururken ihale konusu işi ve benzer işleri belirlemede mevzuat sınırları içerisinde idarenin takdir yetkisine sahip olduğu, buna göre alınması istenen hizmetin gerekleri dikkate alınarak benzer iş tanımının “Kamu ve/veya özel sektörde yüklenici tarafından temin edilmiş Kent temizliğine yönelik Temizlik Araçlarının Çalıştırması işi” olarak belirlendiği görülmektedir.

 

Netice itibariyle, ihale konusu işin niteliği ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işlerin benzer iş olarak belirlendiği, benzer işin idarece gördürülmesi istenen işin niteliğine göre belirlendiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan başvuru sahibi tarafından da iddia edildiği üzere benzer iş tanımında sadece yüklenici tarafından temin edilen araçların dikkate alınacağının düzenlendiği görülmektedir. Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararda ise “… yüklenici ve/veya idare tarafından verilen tüm araçların benzer iş tanımına gireceği aşikardır. İstekli ve/veya istekli olabilecekler tarafından sunulan tek sözleşmeye dayalı iş bitirme belgelerinde, benzer iş tanımına uymayan gider kalemlerinin olması durumunda ilgili idarelerden tanımlanan benzer iş kapsamında istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde araç ve iş makinesi dışında kalem (personel, malzeme, kıyafet vb.). bulunması halinde bu kalemlerin tutarı iş deneyim belgesinden çıkarılmak suretiyle iş deneyim belgesi kalan tutar üzerinden değerIendirilmesi için yapılan açıklamadır…” hususları ifade edilmiş olsa da, söz konusu düzenleme gereğince iş deneyim belgesine konu hizmet işi kapsamında idare tarafından karşılanan araçları kullanan isteklilerin iş deneyiminin benzer iş tanımının dışında tutulması gerektiği, dolayısıyla idarenin cevabında belirtilen irade ile ihale dokümanındaki düzenlemenin çeliştiği ve ihale dokümanında yer verilen düzenlemenin bu haliyle ihalede rekabet koşulunun daralmasına yol açacağı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

 

 

Kaynak: (Araç) - Araç ihale kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı