Haber Detayı
05 Haziran 2020 - Cuma 13:31 Bu haber 1063 kez okundu
 
Benzer iş olarak yemek hazırlama olarak belirtilen ihalede, kumanya hazırlama işine ait iş deneyim belgesi kabul edilebilir mi?
Karar No : 2018/UH.II-1567
İŞ DENEYİM Haberi
Benzer iş olarak yemek hazırlama olarak belirtilen ihalede, kumanya hazırlama işine ait iş deneyim belgesi kabul edilebilir mi?

idarece tekliflerinin, teklif dosyasında sunulan iş deneyim belgesinin mal alımına ilişkin olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmekte ve itirazen şikâyet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi 

 

Başvuru konusu ihalenin 10.07.2018 tarihinde gerçekleştirildiği, söz konusu ihaleye 5 isteklinin katıldığı, 12.07.2018 tarihli ihale komisyonu kararından, idarece yapılan değerlendirme neticesinde Fatma Güler Palta’nın teklifinin, teklif dosyasında sunulan iş deneyim belgesinin mal alımına ilişkin olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, netice itibarıyla 357.644,43 TL teklif bedeli ile Canarslan Gıda Nakliyat Akaryakıt İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır

Başvuru konusu işin 471 ilköğretim öğrencisine 177 iş günü sıcak öğle yemeği verilmesi işi olduğu, istekli tarafından teklif edilen bedelin 50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği, yemek hazırlama ve dağıtım işlerinin idarece benzer iş kapsamında değerlendirileceği anlaşılmıştır.

 

 

İdarece ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde;

 

 

Başvuru sahibi tarafından iş deneyiminin tevsiki için Kilis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 03.11.2016 tarihli ve 2016/49639-1526836-1-3-805 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belge konusu işin “Çevik Kuvvet Personeli İçin Kumanya Hazırlanması ve Dağıtımı” olarak tanımlandığı, diğer yandan bahsi geçen iş deneyim belgesine konu ihalenin mal alımı ihalesi olduğu tespit edilmiştir.

 

 

Bu çerçevede, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan benzer iş tanımının, mal alımı, hizmet alımı gibi bir ayrım yapılmaksızın genel bir ifadeyle ihale konusu iş veya işin bölümleri ile çeşitli yönlerden benzerlik taşıyan işler olarak yapıldığı, söz konusu hususun da iş deneyim belgelerindeki ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin kısımlara ait tutarların değerlendirilmesine imkân tanıdığı, bu doğrultuda mal alımına ilişkin bir iş deneyim belgesi ile hizmet alımı ihalelerine veya hizmet alımına ilişkin bir iş deneyim belgesi ile mal alımı ihalelerine katılımın hiçbir şekilde mümkün olmadığı yönündeki yorumun, benzer iş kavramıyla hedeflenen ihale konusu işlerin bu konuda deneyim sahibi kişilere gördürülmesi amacına uygun olmayacağı, aksi durumda benzer iş tecrübesi bulunan isteklilerin ihalelere katılması amacından uzaklaşılması sonucunu doğuracağı anlaşılmıştır.

 

 

Buradan hareketle, söz konusu iş deneyim belgesine konu 2016/49639 İKN’li ihaleye ait ihale dokümanı incelendiğinde, Teknik Şartname’nin “Örnek kumanya (yemek) listesi” başlıklı 8’inci maddesinde tas kebabı, çoban kavurma, sebzeli kebap, et döner vb. yemeklerin bulunduğu görülmüştür. İdarece İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yemek hazırlama ve dağıtım işlerinin benzer iş olarak kabul edileceğinin düzenlendiği, bu doğrultuda bahsi geçen iş deneyim belgesine konu işin kumanya hazırlanması ve dağıtımı olarak tanımlandığı ve Teknik Şartname’de yer verilen örnek kumanya (yemek) listesi de göz önünde bulundurulduğunda, şikâyete konu iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olup, idarece başvuru sahibinin teklifinin, teklif dosyasında sunulan iş deneyim belgesinin mal alımına ilişkin olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.   

 

 

  

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Fatma Güler Palta’nın teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, 

Kaynak: (A.D) - Aşırı Düşük Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı