Haber Detayı
26 Ekim 2020 - Pazartesi 09:47 Bu haber 8893 kez okundu
 
Aynı IP adresi üzerinden e-teklif verilmesi durumunda nasıl işlem yapılır?
Karar No : 2020/UH.I-1670
E- İHALE Haberi
Aynı IP adresi üzerinden e-teklif verilmesi durumunda nasıl işlem yapılır?

Tekliflerinin, 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri uyarınca ihale sürecinde yasak fiil veya davranış işlediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı oysa idarece öne sürülen gerekçelerin ya mevcut olmadığı ya da işlemin tesisini tek başına haklı kılmayacağı bu çerçevede, birlikte hareket ettikleri iddia edilen istekli Teksev firması ile ortak görünen adreslerinin ihale tarihinden önce değiştirildiği, bu değişiklik tescil edilmesine karşın pandemi nedeniyle Ticaret Sicil Gazetesi’nde 22.07.2020 tarihinde, kendilerine atfedilecek herhangi bir kusur olmaksızın, yayımlandığı, Teksev fiması ile kendilerinin ayrı tüzelkişilikler olduğu, şirket yöneticilerinin soy isimlerinin aynı olmasının değerlendirme dışı bırakılma sebebi sayılamayacağı, birim fiyat teklif cetvelinde bazı iş kalemlerinde benzerlik olmasının sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğu ve bazı kalemler için teklif edilecek birim fiyatların diğer kalemlerde kullanılmasının zorunlu tutulduğu bu nedenle de aynı fiyatlarla karşılaşıldığı, aynı IP adresinden ihale dokümanı indirilmesi ve e-teklif verilmesinin aynı kablosuz ağ kullanılmasından kaynaklandığı, yasak fiil ve davranışların sayma suretiyle belirlendiği ve belirtilen durumlar dışında bu kapsama bir fiilin sokulmasının hukuki olmadığı ve Teksev firmasının yeterliği sağlamadığı için ihale sonucunu etkileyecek davranışta bulunmasının imkansız olduğu belirtilerek idarece belirtilen yasak fiil ve davranış sebebiyle değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin yerinde olmadığı ve en avantajlı teklifi sunan firmaları üzerinde ihalenin bırakılmamasının kaynakların etkin ve verimli kullanılması ilkesine de aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

E-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihale, 24.06.2020 tarihinde ilan edilmiş ve 22.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

İhale komisyonu kararından, başvuru sahibi ile Teksev İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait birim fiyat teklif mektuplarında aynı adresin yer aldığı, her iki firma yöneticisinin de aynı soyadlı olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde bazı kalemlere aynı fiyatın teklif edildiğinin tespiti üzerine her iki firmanın 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesine aykırı teklif verdiği şüphesinin hasıl olduğu bu nedenle idarece Kamu İhale Kurumu’ndan 29.07.2020 tarih ve E.20200291362 sayılı yazı ile her iki firmanın da doküman indirme ve e-teklif verme IP bilgisinin talep edildiği, Kurum tarafından kaleme alınan 04.08.2020 tarih ve E.2020/11442 sayılı yazı ile söz konusu isteklilerin doküman indirdiği ve e-teklif verdiği IP adreslerinin aynı olduğunun belirtilmesi üzerine birim fiyat teklif mektubunda adreslerin aynı olması, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 ve 13’üncü kalemlere aynı fiyatın teklif edilmesi, her iki firmanın yöneticilerinin soyadının aynı olması ve ihale dokümanı indirme ve e-teklif verme işlemlerinin aynı IP üzerinden yapılması dikkate alınarak anılan Kanun’un 17’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) ve (d) bentlerine aykırılık nedeniyle başvuru sahibi ve anılan diğer isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.  

 

 

Belirtilen hükümler uyarınca, icra etmiş olduğu fiil veya davranış, anılan 17’nci maddede yer alan fiil veya davranışların kapsamına giren isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması ve haklarında Kanunun dördüncü bölümünde yer alan idari ve cezai yaptırımların tesis edilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvuru sahibinin iddia ettiğinin aksine isteklilerin başka hukuki gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılmış olmaları, yapmış oldukları fiil veya davranışların, 17’nci maddede belirtilen fiiller arasında yer almasına ve buna bağlı olarak hukuki sonuç doğurmasına engel tekil etmez.   

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde;

 

Başvuru sahibi ile Teksev İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektuplarında aynı adreslerin yer aldığı, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan beyanı dikkate alınarak 17.09.2020 tarihinde adres değişikliği talebinin yapıldığı dolayısıyla ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar her iki isteklinin aynı adreste ikamet ettiği,

 

Her iki istekliye ait birim fiyat teklif cetvellerinde, toplam 13 kalemden oluşan birim fiyat teklif cetvelinin diğer isteklilerle aynı oranda benzeşmeyecek şekilde, 9’una aynı birim fiyatın teklif edildiği; bunlardan 4’ünün kendi içinde diğer birim fiyatlara bağlı olarak hesaplanmasının idarece talep edildiği ancak geri kalan aynı birim fiyatın teklif edildiği 5 kalemin bağımsız özellik arz ettiği görülmüştür.

 

İhale dokümanı ve e-teklif verme hususuna ilişkin olarak, 01.10.2020 tarih ve E.2020/14424 sayılı yazı ile Elektronik İhale Dairesi lığı’ndan başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak ihale dokümanı indiren ve e-teklif veren gerçek ve tüzel kişilerin, bu işlemleri hangi IP adresleri üzerinden ve hangi tarihlerde yaptığı bilgisi talep edilmiştir. Anılan Daire lığı’nın 02.10.2020 tarih ve E.2020/14505 sayılı cevabi yazısı ekinde gönderilen listeden, başvuru sahibi ile Teksev İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin aynı IP adresi üzerinden ihale dokümanı indirme ve e- teklif verme işlemini gerçekleştirdiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibi RMR İnşaat İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile Teksev İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, idarece isteklilerin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi çerçevesinde yasak fiil veya davranış işlediğinden bahisle değerlendirme dışı bırakılmalarında mevzuata aykırılık bulunmadığı dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Başvuru konusu ihalede, ihale dokümanı ve e-teklif veren gerçek ve tüzel kişilerin, bu işlemleri hangi IP adresleri üzerinden ve hangi tarihlerde yaptığı bilgisi talep yazısı üzerine Elektronik İhale Dairesi lığı’nın 02.10.2020 tarih ve E.2020/14505 sayılı cevabi yazısı eklerinin incelenmesi neticesinde,

 

İhaleye teklif veren isteklilerden,

 

FTK İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Korkmaz Kanal Su İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Turgut Yeniçeri ve Bay-Taş İnşaat Mühendislik Tesisat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ihale doküman indirme işlemini aynı IP adresinden gerçekleştirdiği ve bu gerçek veya tüzel kişilerden Turgut Yeniçeri ve Bay-Taş İnşaat Mühendislik Tesisat San ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş ortaklığı yapmak diğerlerinin ise münferiden ihaleye katıldığı, FTK İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve FHK İnşaat Taahhüt Turizm İthalat İhracat Dış Ticaret Limited Şirketi’nin e-teklif verme işlemini aynı IP adresinden gerçekleştirdiği görülmüştür.

 

Yukarıda (A) bölümünde yapılan değerlendirmelere koşut olarak, aynı ihalede birbirleri ile meşru bir rekabet içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin, aynı IP adresinden ihale dokümanı indirerek istekli olabilecek ve/veya teklif vererek istekli sıfatını haiz olmalarının, hayatın olağan akışına uygun olduğunun kabulü mümkün bulunmadığından birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği sonucuna varıldığından, FTK İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, FHK İnşaat Taahhüt Turizm İthalat İhracat Dış Ticaret Limited Şirketi, Turgut Yeniçeri-Bay-Taş İnşaat Mühendislik Tesisat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı ve Korkmaz Kanal Su İnşaat Ticaret Limited Şirketinin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi çerçevesinde yasak fiil veya davranış işlediğinden bahisle değerlendirme dışı bırakılmaları gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, FTK İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, FHK İnşaat Taahhüt Turizm İthalat İhracat Dış Ticaret Limited Şirketi, Turgut Yeniçeri-Bay-Taş İnşaat Mühendislik Tesisat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı ve Korkmaz Kanal Su İnşaat Ticaret Limited Şirketinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Kaynak: (Mal) - Mal Alımı Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı