Haber Detayı
14 Kasım 2020 - Cumartesi 16:54 Bu haber 4366 kez okundu
 
Aşırı düşük açıklamalarında Mtv, Egzoz Emisyon ve Muayene gideri için bir artış öngörülmesi gerekir mi?
Karar No : 2020/UH.I-1794
ARAÇ İHALELERİ Haberi
Aşırı düşük açıklamalarında Mtv, Egzoz Emisyon ve Muayene gideri için bir artış öngörülmesi gerekir mi?

f) Şoför maliyeti hesaplamasının, 2021 yılında asgari ücrete gelecek muhtemel zam göz önünde bulundurulmadan yapıldığı,

 

g) Motorlu taşıtlar vergisi gideri, egzoz emisyon ölçüm gideri ve periyodik muayene giderleri için 2021 yılına ilişkin olarak herhangi bir artış öngörülmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

f ve g) İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır…” düzenlemesi,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 31.08.2020; işi bitirme tarihi 18.06.2021…” düzenlemesi,  

 

“Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14’üncü maddesinde “14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi neticesinde; ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen şoförlerin işçilik maliyetinin; şoför sayısı, işin süresi boyunca şoförlerin çalışılacağı gün sayısı, şoförlerin bir günde çalışacağı saat sayısı ve saatlik asgari ücretin çarpılması suretiyle hesaplandığı, bu kapsamda bahse konu hesaplamanın, KİK işçilik hesaplama modülünde 2020 yılı için belirlenen 4 sözleşme ve genel gider hariç saatlik asgari ücret olan 16,02 TL (3.605,18 TL/30 gün/7,5 saat=16,02 TL) ile ihale konusu işin süresi olan 186 gün üzerinden yapıldığı tespit edilmiştir.

 

İhale konusu işin süresinin 2020 ve 2021 yıllarını kapsadığı, İdari Şartname’nin 46’ncı maddesi ile Sözleşme Tasarısı’nın 14’üncü maddesi uyarınca sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı verilmeyeceği, dolayısıyla istekliler tarafından ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak personel için, ihale konusu işin 2021 yılına tekabül eden kısmına ilişkin olarak asgari ücrette meydana gelebilecek artış göz önünde bulundurulmak suretiyle ek maliyet öngörülmesi gerektiği, ancak söz konusu istekli tarafından işçilik gideri hesaplamasının 2021 yılı için herhangi bir artış öngörülmeden, sadece 2020 yılına ait asgari ücret üzerinden yapıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan hususa ilişkin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında araç muayene giderini tevsik etmek amacıyla TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesinden alınan çıktının sunulduğu, bu kapsamda anılan istekli tarafından araç muayene giderinin ihale konusu işte kullanılacak araç sayısı ile söz konusu çıktıda minibüs için 2020 yılına ilişkin olarak belirlenen araç muayene fiyatının çarpılması suretiyle hesaplandığı, bahse konu istekli tarafından araç muayene giderine ilişkin 2021 yılı için herhangi bir artış öngörülmediği tespit edilmiş olmakla birlikte, TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesinde ticari araçların muayene süresinin “araç sınıfına bakılmaksızın ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir” olarak ifade edildiği, ihale konusu işe başlama tarihinin 31.08.2020, işi bitirme tarihinin ise 18.06.2021 olduğu, dolayısıyla işin süresinin bir yılın altında olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde istekliler tarafından araç muayene gideri hesaplaması yapılırken artış öngörülmesine gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında motorlu taşıtlar vergisi (MTV) giderini tevsik etmek amacıyla 27.12.2019 tarihli ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nin sunulduğu, söz konusu Tebliğ’in “Vergileme Ölçü ve Hadleri” başlıklı 3’üncü maddesinde “…(3) Buna göre, 01.01.2020 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanun’un 5’inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6’ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler…yeniden belirlenmiştir.” ifadelerine yer verildiği, (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi’nde minibüs kategorisindeki “1-6 yaş” araçlar için 1.152,00 TL, “7-17” yaş araçlar için 761,00 TL, “16 ve üzeri” yaş araçlar için 372,00 TL vergi tutarı belirlendiği; bu kapsamda anılan istekli tarafından motorlu taşıtlar vergisi giderinin ihale konusu işte çalıştırılacak araç sayısı ile söz konusu Tebliğ’de “1-6 yaş” aralığındaki minibüsler için belirlenen vergi tutarının çarpılması suretiyle hesaplandığı, motorlu taşıtlar vergisi giderine ilişkin 2021 yılı için herhangi bir artış öngörülmediği tespit edildiğinden başvuru sahibinin anılan hususa yönelik iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin “ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından egzoz emisyon ölçüm gideri için 2021 yılına ilişkin olarak herhangi bir artış öngörülmediği” yönündeki iddiasının incelenmesi neticesinde ise; idare tarafından teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında araçların egzoz emisyon ölçüm giderlerinin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği, dolayısıyla istekliler tarafından egzoz emisyon ölçüm giderlerine ilişkin açıklama sunulmasının gerekmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan hususa ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynak: (A.D) - Aşırı Düşük Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı